تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم‌انداز 1404

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، نویسندۀ مسئول

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

3 استادیار، مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

چشم‌انداز ملی کشور جمهوری اسلامی ایران، با دارا بودن اهداف مهمّی همچون مبدّل شدن به قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل، مستلزم وجود مدیرانی شایسته در سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی است. پژوهش حاضر با بررسی مفاهیم شایستگی در دنیا و با استفاده از تجربیات خبرگان مدیریت در کشور، مدلی را برای تحقق چشم‌انداز 1404 ارائه می‌دهد. روش پژوهش مورد استفاده، داده بنیاد بوده، روش گردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق با استادان دانشکده‌های مدیریت و روش نمونه‌گیری گلوله برفی بوده است. نتایج مصاحبه‌ها در قالب پنج مقوله اصلی شامل مهارت‌های ادراکی، مهارت‌های انسانی و ارتباطی، توان اجرایی و مدیریتی، ارزش‌های محوری و ویژگی‌های شخصی، دسته‌بندی شدند و در پایان نیز مدل کلی شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است..

کلیدواژه‌ها