آسیب‌شناسی پیاده‌سازی و استقرار «کارت امتیازی متوازن» در نظام مدیریت عملکرد در سازمان بیمه و سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی دوره دکتری مدیریت دانش دانشگاه عالی دفاع ملی – نویسنده مسئول

چکیده

در این پژوهش به بررسی موردی زمینه‌ای عوامل مؤثر در استقرار و پیاده‌سازی نظام‌های جدید مدیریت عملکرد و ابزارهایی چون کارت امتیازی متوازن در سازمان بیمه و سلامت‌پرداخته شد و با استفاده از منابع و ادبیات غنی موجود در زمینة موضوع مذکور، دلایل عدم موفقیت نظام مدیریت عملکرد در این سازمان مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش دو نوع پرسشنامه با توجه به مخاطبان مختلف تهیه شد؛ دسته اول، گروه بهره‌برداران شامل؛ مدیران میانی و ارشد و کارشناسان بخش‌های مختلف سازمان، و همچنین دستة دوم راهبران نظام، که شامل متخصصان امور راهبردی، متخصصین بانک‌های اطلاعاتی و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و... بوده و مسئولیت پیاده‌سازی و استقرار نظام مدیریت عملکرد به عهده داشتند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS به تعیین پایایی پرسشنامه پرداخته شد. برای بررسی فرضیه‌ها از دو آزمون T-test و همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده این واقعیت است که عدم درک و فهم مشترک به ویژه میان راهبران و کاربران نظام عملکرد مدیریت، مهم‌ترین عامل عدم استقرار صحیح نظام مذکور در سازمان مورد نظر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Installation and implementation of balanced scorecard in performance management system in health & insurance organization

نویسندگان [English]

  • Meysam Latifi 1
  • Morteza Ashneh 2
1 SyyedEzatolah Fateminasab, PhD student of knowledge management
2 Ebrahim Mahmoudzadeh, Associate Professor, University of Malek Ashtar
چکیده [English]

In this study, one of the underlying  factors contributing to the establishment and implementation of new systems of performance management and tools  such  as the balanced scorecard (BSC) in the insurance and health  Organization were evaluated, using the resources and rich literature available on the subject matter of the reasons for failure due to the performance management system in the organization. In this study, two types of questionnaires to suit different audiences were prepared. The first category includes user group's top and middle managers and experts from different parts of the organization, and the second group; the persons that are  responsible of  setting up and developing the system, which includes subject specialists and strategic affairs experts and databases and software developers, who are responsible for implementing and deploying performance management system in the organization. The research method in this study was descriptive survey and then using the software SPSS to determine the validity and reliability of the questionnaire were received. To evaluate the hypothesis, the two types of tests; T-test and Spearman correlation were used. The results indicate the fact that the lack of common understanding, particularly among developers and users of performance management system, has been the most important factor of incorrect posture of BSC implication in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BS.C
  • Performance Management system
  • performance management