آسیب‌شناسی پیاده‌سازی و استقرار «کارت امتیازی متوازن» در نظام مدیریت عملکرد در سازمان بیمه و سلامت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی دوره دکتری مدیریت دانش دانشگاه عالی دفاع ملی – نویسنده مسئول

چکیده

در این پژوهش به بررسی موردی زمینه‌ای عوامل مؤثر در استقرار و پیاده‌سازی نظام‌های جدید مدیریت عملکرد و ابزارهایی چون کارت امتیازی متوازن در سازمان بیمه و سلامت‌پرداخته شد و با استفاده از منابع و ادبیات غنی موجود در زمینة موضوع مذکور، دلایل عدم موفقیت نظام مدیریت عملکرد در این سازمان مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش دو نوع پرسشنامه با توجه به مخاطبان مختلف تهیه شد؛ دسته اول، گروه بهره‌برداران شامل؛ مدیران میانی و ارشد و کارشناسان بخش‌های مختلف سازمان، و همچنین دستة دوم راهبران نظام، که شامل متخصصان امور راهبردی، متخصصین بانک‌های اطلاعاتی و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و... بوده و مسئولیت پیاده‌سازی و استقرار نظام مدیریت عملکرد به عهده داشتند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS به تعیین پایایی پرسشنامه پرداخته شد. برای بررسی فرضیه‌ها از دو آزمون T-test و همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده این واقعیت است که عدم درک و فهم مشترک به ویژه میان راهبران و کاربران نظام عملکرد مدیریت، مهم‌ترین عامل عدم استقرار صحیح نظام مذکور در سازمان مورد نظر بوده است.

کلیدواژه‌ها