ارتباط نوآوری و بهره‌وری اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حسابداری و نویسنده مسئول

2 دانش‌آموخته دکتری حسابداری

3 کارشناسی‌ارشد حسابداری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهی میان سطح نوآوری شرکتهای بخش دفاعی و بهره‌وری اقتصادی آن‌ها به رشته تحریر درآمده است. برای این منظور از بین شرکتهای فعال در بخش دفاعی تعداد 22 شرکت انتخاب شده و از اطلاعات سالهای 1394 و 1395 آنها استفاده گردید. سطح نوآوری هر شرکت بر اساس معیارهای کلیدی رهبری و استراتژی نوآوری، مدیریت منابع نوآوری، سطح هوشیاری در شناسایی ایدههای نوآورانه، مدیریت تحقیق و توسعه نوآوری، مدیریت شبکه نوآوری و فرآیند یادگیری، تجاریسازی و بهره‌برداری از نوآوری و نتایج مالی، منابع انسانی و اجتماعی حاصل از نوآوری ارزیابی شد. در این راستا از چک لیست 112 گزینه ارزیابی سطح نوآوری طراحی شده توسط انجمن مدیریت فناوری ایران استفاده گردید. جهت بررسی فرضیهی پژوهش از تحلیل همبستگی استفاده شد. نتایج حاکی از وجود رابطهی مثبت و معنادار میان سطح نوآوری و بهرهوری اقتصادی در بخش دفاعی بوده و مشخص گردید که شرکتهای بخش دفاعی میتوانند به‌طور همزمان روی بهرهوری اقتصادی و نوآوری تمرکز نموده و از مزایای هر یک بهرهمند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Innovation and Economic Productivity in Defense Sector Firms

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Ali Mohammadi 1
  • Majid Abdi 2
  • Naser Rezaei 3
  • Mahdi Adibian 3
1 PHD Candidate in Accounting
2 PHD in Accounting
3 M.A. in Accounting
چکیده [English]

This paper investigates the relation between innovation of defense sector firms and the economic efficiency. 22 firms active in defense sector were selected and their operation data in years 1394 and 1395 was captured. The innovation level of every firm was verified by leading and innovation strategy key criterions, innovation resources management, level of intelligence in innovation ideas identification, innovation research and development management, innovation network management and learning procedure, commercializing innovation and social and human resources resulted from innovation. For this purpose, we used 112 items of innovation level evaluation designed by Iran Technology Management Association. Economic productivity is defined as the ratio of output to input. Output is economic value added and input is the cost of factors of production. We have used regression analysis to investigate the study hypothesis. Results show a positive and statistically significant relation between innovation and economic efficiency in defense sector. It is also concluded that defense sector firms can simultaneously focus on innovation and economic efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Economic Productivity
  • Economic Value Added
الف) منابع فارسی
- انجمن مدیریت فناوری ایران (1396). جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، قابل دسترسی در آدرس: http://iramitaward.ir
- تیموری ابراهمیم؛ آبرومند، ابراهیم (1388). «هماهنگی بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک SRPs». فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، سال دوم، صص 146 – 127.
- عبدی، علی؛ محمدی، شفیعی ثابت؛ نوربخش، مجید (1394). بهرهوری با رویکرد کاربردی: اندازهگیری، تحلیل و برنامهریزی بهبود، چاپ اول، تهران: انتشارات یا مهدی وابسته به گروه صنایع یا مهدی.
- عظیمی یانچشمه، حسن؛ رجبی، محمود؛ دهنوی، مجید (1394). «مطالعه اثر بهرهوری و راهبرد رهبری هزینه و تمایز بر خطر ورشکستگی»، فصلنامه حسابداری مدیریت، شماره 27، صص 86 – 71.
- لشکری، سامی؛ ارشادی، محمد (1393). «ارزیابی استراتژیهای رقابتی و عملکرد سازمانی»، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 17، صص 50 – 39.
- موسوی شیری، حسین؛ شاکری، محمود (1393). «استراتژی، حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه حسابداری مدیریت، شماره 20، صص 107 – 93.
 - مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، منصور (1394). تحلیل‌های آماری با استفاده از اس.پی.اس.اس، چاپ هشتم، تهران: انتشارات کتاب نو.
 
ب) منابع انگلیسی
- Afuah,A. (1998). Innovation Management Strategies, Implementation and Profits. Oaford University Press.
 
- Andriopoulos, C., & Lewis, M.W. (2009). Exploitation-exploration tensions and organizational ambidexterity: Managing paradoxes of innovation. Organi-zation Science, 20(4), 696–717.
 
- Archibugi, D.,& Coco, A. (2004).A new indicator of technological capabilitiesfor developed and developing countries (ArCr).World Development, 32(4),629–654.
 
- Baumol, W.J.,Litan, R.E.,& Schramm, C. J. (2007). Sustaining entrepreneurialcapitalism.Capitalism and Society, 2(1), 1–36.
 
- Carvalho, R.Q.,Santos, G.V.,& Barros Neto, M.C. (2013). R&D+ i strategicmanagement in a public company in the brazilian electric sector. Journal ofTechnology Management & Innovation, 8(2), 235–250.
 
- Christensen, C. (2002). The rules of innovation: Innovation is widely considereda black art – But is it?.Technology Review, 105(5), 33–38.
 
- Eggink, M. (2012).Innovation system performance: How to address the measurement of a system’s performance. Journal of Innovation & Business BestPractices, 2012(1), 1–9.
 
- Farrell, M.J. (1957).The measurement of productive efficiency.Journal of the Royal Statistical Society, 120(3), 253–290.
 
- Frezatti, F., Bido, D. S., Cruz, A.P.,& Machado, M.J. (2014). O papel dobalanced scorecard na gestão da inovacão. Revista de Administracão deEmpresas, 54(4), 381–392.
 
- Kotler, P. (1964). Marketing mix decisions for new products.Journal of Mar-keting Research (JMR), 1(1), 43–49.
 
- Liu, L.,& Leitner, D. (2012). Simultaneous pursuit of innovation and efficiencyin complex engineering projects – A study of the antecedents and impacts ofambidexterity in project teams. Project Management Journal, 43(6), 97–110.
 
- Miles, R.E., Snow, C.,Meyer, A.D.,& Coleman Junior, H.J. (1978).Organizational strategy, structure, and process.Academy of Management Review,3(1), 546–562.
 
- Pinheiro, T.M. (2012).Regula¸cão por incentivo à qualidade: Compara¸cão da eficiência entre distribuidoras de energia elétrica no Brasil. Disserta¸cão demestrado em Eng. Elétrica. Brasília: Universidade de Brasília.
 
- Porter, M.E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industriesand competitors. New York: Free Press.
 
- Santos, D.F., Basso, L.F.,& Kimura, H. (2014). O recurso inovac¸ão e o desempenho financeiro da indústria brasileira. BASE – Revista de Administracãoe Contabilidade da Unisinos, 11(3), 204–217.
 
- Sawney, M., Wolcott, R.C.,& Arroniz, I. (2006).The 12 different ways forcompanies to innovate.MIT Sloan Management Review, 47(3), 74–82.
 
- Schumpeter,J. (1928). The instability of capitalism.The Economic Journal, 38(151), 361–386.
 
- Zorzo, L.S., Diehl, C.A., Venturini, J.C.,& Zambon, E.P. (2017).The relationship between the focus on innovation and economic efficiency: astudy on Brazilian electric power distribution companies. RAI Revista de Administração e Inovação, 14, 235–249.