تبیین راهبردهای اداره امور ایرانیان خارج کشوردر حوزه علمی وفناوری مبتنی‌برگفتمان ولایت‌فقیه و تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دوره دکتری رشته امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و با هدف ارائه راهبردهای مؤثر در اداره امور نخبگان و متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور صورت گرفته است. روش تحقیق، ترکیبی (کمی و کیفی) است که در بخش کمی با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه و در بخش کیفی کیفی علاوه‌بر مطالعه اسناد و مدارک موجود، مصاحبه عمیق با برخی خبرگان موضوع نیز انجام شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ محقق‌ساخته بهره گرفته شد که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 87/0 محاسبه و تأیید گردید و 40 نفر از خبرگان سازمان‌های مرتبط با ایرانیان مقیم خارج در وزارت‌خانه‌های امور خارجه، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نسبت به تکمیل آن اقدام نمودند. با توجه به تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های صورت گرفته می‌توان بیان نمود که بر اساس نتایج پژوهش؛ "دست­یابی به فن­آوری­های نوین از طریق ایرانیان مقیم خارج"، "ایرانیان مقیم خارج بستر جذب و فعالیت منابع انسانی مستعد برای اهداف ملی"، "امکان افزایش صادرات علم و فن­آوری از طریق ایرانیان مقیم خارج" و "امکان بهره­برداری از ایرانیان مقیم خارج برای کمک به افزایش سطح تحصیلات عالیه" از ابعاد تأثیرگذار اصلی در اداره امورنخبگان و متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور هستند.

کلیدواژه‌ها


الف) منابع فارسی

- بیانات حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) قابل دسترسی در نرم‌افزار صحیفه نور.

- مجموعه بیانات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) قابل دسترسی در سایت: www.khamemeni.ir

- ذاکر صالحی غلامرضا (1382). «مهاجرت نخبگان»، فصلنامه فرهنگ اندیشه، سال سوم، شماره 10.

- ذاکر صالحی، غلامرضا (1379). مهاجرت نخبگان، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

- صالحی‌امیری، رضا (1388). مهاجرت نخبگان، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک - گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی.

- طایفی، علی (1380). بررسی علل خروج نیروهای متخصص از کشور و راهکارهای کاهش آن، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

- طلوع، ابوالقاسم (1380). فرارمغزها، جذب مغزها، گردش مغزها، تهران: مرکزتحقیقات علمی.

- یزدانیان، حمید (1394). ایرانیان مهاجر پس از سه دهه، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی.

ب) منابع انگلیسی

 - Laczko Frank and Boris Wijkstrom, (2004). Enhancing the Contrbution of Migration Research To Policy Making: Intergovernmental Workshop, International Migration. Vol. 42 (2). Pp. 110-120.

 

 - Meyers Eytan. (2004). International Immigration Poliy: A Theoretical and Comparative analysis. New York: Palgrave.

 

 - Portees, Alejandro and Josh Dewwind, (2004). A Cross-Atlantic Dialogue: The Progress of Research and Theory of International Migration. International Migration Review. Vol. 38. No.3. p. 829. 840.