ترسیم قلمرو و خوشه‌بندی تحقیقات توسعه شهری‌دانش‌بنیان بر اساس تحلیل هم‌واژگانی مقالات نمایه شده در پایگاه وب علوم (WOS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک دانش، دانشگاه عالی دفاع ملی، ایران.

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دکترای تخصصی

چکیده

گسترش فراینده ادبیات توسعه شهری دانش‌بنیان بهره‌گیری از روش‌های علم‌سنجی و تحلیل هم‌واژگانی را برای جمع‌بندی آن اجتناب‌ناپذیر کرده است. هدف این پژوهش، ارائه تصویری جامع از تحقیقات حوزه توسعه شهری دانش‌بنیان است. این پژوهش از نظر هدف و نوع استفاده، توصیفی و کاربردی است که با استفاده از روش‌های علم‌سنجی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از پایگاه وب علوم استفاده شد و اطلاعات 112 سند علمی‌سال‌های 2008 تا 2021 جمع‌آوری شد و برای ترسیم نقشه هم‌رخدادی از تحلیل هم‌واژگانی و برای ترسیم درختواره دانشی از روش خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی استفاده شد. پدیده‌های جدید در حوزه توسعه شهری دانش­بنیان شامل شهر هوشمند، پایداری و کیفیت فضایی است. همچنین مفاهیم نوآوری، سیاست­گذاری، حکمرانی، توسعه شهری، اقتصاد دانشی، کارایی و شهر دانشی پرکاربردترین واژه‌های این حوزه هستند. قلمرو تحقیقات توسعه شهری دانش­بنیان شامل چهار شاخه اصلی است و تمرکز تحقیقات بر روی خوشه‌های رشد و توسعه دانش‌بنیان است. بر این اساس شایسته است در ایران با توجه به ورود مناسب به این حوزه اولویت انجام تحقیقات به خوشه‌ توسعه دانش‌بنیان به‌خصوص حوزه حکمرانی و سیاست­گذاری اختصاص یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping and Clustering of Urban Development Research Academics (Kbud) Based on Homologous Analysis of Articles Indexed on the Science Web Site (WOS)

نویسندگان [English]

 • ahmadreza eskandari 1
 • Mehran Keshtkar 2
 • Behrooz Kameli 3
1 Ph.D. student of Strategic Management in Supreme National Defense University, and Responsible Author
2 Assistant professor of Supreme National Defense University
3 Assistant professor of Supreme National Defense University
چکیده [English]

The process of knowledge-based urban development literature process has made the use of scientometric methods and lexical analysis to summarize it inevitable. The purpose of this study is to provide a comprehensive picture of research in the field of knowledge-based urban development. This research is descriptive and applied in terms of purpose and type of use, which has been done using scientometric methods. The science web site was used to collect information and the data of 112 scientific documents from 2008 to 2021 were collected. To draw an omnipotent map, homogeneous analysis was used and to draw a knowledge tree, hierarchical clustering method was used. New phenomena in the field of knowledge-based urban development include smart city, sustainability and spatial quality. Also, the concepts of innovation, policy-making, governance, urban development, knowledge economy, efficiency and knowledge city are the most widely used terms in this field. The field of knowledge-based urban development research includes four main branches. And the focus of research is on knowledge-based clusters of growth and development. Accordingly, in Iran, due to the appropriate entry into this field, the priority of conducting research should be assigned to the cluster of knowledge-based development, especially in the field of governance and policy-making

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge-Based Urban Development
 • Synonym Analysis
 • Research Clustering Bibliography
 • احمدی، حمید؛ و عصاره، فریده (1396)، مروری بر کارکردهای تحلیل هم‌واژگانی، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28 (21)، 125-145.
 • داورپناه، محمدرضا (1384)، اطلاعات و جامعه، تهران: دبیزش.
 • درویش، آسیه؛ طبیبی، سیدجمال الدین؛ البرزی، محمود؛ رادفر، رضا (1397)، بررسی روند تولیدات علمی‌در حوزه فناوری اطلاعات پرستاران، فصلنامه مدیریت پرستاری، 7(1)، 72-61.
 • دهقانی، مصطفی؛ حقیقت­نائینی، غلامرضا؛ زبردست، اسفندیار (1400)، تحلیل ذی نفعان توسعة شهری دانش‌بنیان (موردپژوهی: شهر اصفهان)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 53(1)،341-323.
 • سالمی، نجمه و کوشا، کیوان (1392)، مقایسه تحلیل هم‌استنادی و تحلیل هم واژگانی در ترسیم نقشه کتاب شناختی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران)، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29 (1)، 266-253.
 • خلیلی، احمد و دهقانی، مصطفی (1399)، تحلیل مطلوبیت رویکرد خوش­ای در توسعه شهری دانش‌بنیان اصفهان، نشریه علمی‌معماری و شهرسازی ایران، 222-205.
 • عصاره، فریده (1384)، علم‌سنجی: ابعاد، روش‌ها و کاربردهای آن، همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران.
 • نجفی، حیدر؛ اقدسی، محمد؛ تیمورپور، بابک (1396)، تدوین نقشه دانش برای پژوهش‌های مدیریت دانش با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 9(3)، 637-657.
 • وصالی آذرشربیانی، محمد (1396)، بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توسعه شهری دانش­بنیان، فصلنامه سیاست­نامه علم و فناوری،7(1).

 

ب. منابع انگلیسی

 • Abdullah, S., & Timan, H. (2010). Knowledge sharing: a bibliometric analysis of open-access knowledge management journals. ICICKM2010 -Proceedings of the 7th International Conference on Intellectual Capital, knowledge Management and Organisational Learning: ICICKM.
 • Ahmadi, H., & Osareh, F. (2017). Co-word Analysis Concept, Definition and Application. National Studies on Librarianship and Information Organization, 28(1), 125–145. (in Persian)
 • Araújo Júnior, R. H. d., Perucchi, V., & Lopes, P. R. D. (2013). Bibliometric analysis of themes competitive intelligence, knowledge management and organizational knowledge in institutional repository university of Brasília. Perspectivas em Ciência da Informação, 18(4), 54-69.
 • Benckendorff, P., & Zehrer, A. (2013). A network analysis of tourism research. Annals of Tourism Research, 43, 121-149.
 • Breznik, K. (2018). Knowledge management–from its inception to the innovation linkage. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 238, 141-148.
 • Castro, A.B.C. d., Brito, L.M.P., Nodari, C.H., Silva, A.W.P.d., & Pereira, G.R.B. (2019). Bibliometric analysis of knowledge management: a mapping of scientific production in the period 2012-2017. Revista Tecnologia E Sociedade, 15(38), 322-338..
 • Chang, D., Sabatini-Marques, J., Moreira da Costa, E. Mauricio Selig, P.,& Yigitcanlar, T.,(2018). Knowledge-based, smart and sustainable cities: a provocation for a conceptual framework. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 4:5
 • Cobo, M. J., López‐Herrera, A. G., Herrera‐Viedma, E., & Herrera, F. (2011). Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(7), 1382-1402.
 • Courtial, J. P. (1994). Comments on leydesdorff’s a validation study of LEXIMAPP. Scientometrics, 49(1), 98-112.
 • Davarpanah, M. (2005). Information and society. Debizesh. (in Persian)
 • Ding, Y., Chowdhury, G. G., & Foo, S. (2001). Bibliometric cartography of information retrieval research by using co-word analysis. Information Processing & Management, 37(6), 817-842.
 • Darvish, A., Tabibi, S. J., Alborzi, M., & Radfar, R. (2018). The trend of scientific production in the field of nursing information technology TT. Quarterly Journal of Nursing Management, 7(1), 61–72. (in Persian)
 • Drucker, P. F. (1969). The Age of Discontinuity. Harper & Row. https://doi.org/10.1016/C2013-0-04383-6
 • Edwards, D. (1995). Graphical modelling. in Krzanowski, W.J. (ed) Recent advances in descriptive multivariate analysis. Oxford
 • Garcia, V. H. M., Rocha, M. M. M., & Estrada, L. M. M. (2019). Knowledge management system architecture based on cultural algorithms. ACM International Conference Proceeding Series, 9(12), 105–108.
 • Gaviria-Marin, M., Merigó, J. M., & Baier-Fuentes, H. (2019). Knowledge management: A global examination based on bibliometric analysis. Technological Forecasting and Social Change, 140, 194-220.
 • Gu, Y. (2004). Global knowledge management research: A bibliometric analysis. Scientometrics, 61(2), 171-190.
 • Hall, C. M. (2011). Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the assessment of research quality in tourism. Tourism Management, 32(1), 16-27.
 • He, Q. (1999). Knowledge discovery through co-word analysis. Library Trends, 8(1), 133-159.
 • Jussila, J., Mustafee, N., Aramo-Immonen, H., Menon, K., Hajikhani, A., & Helander, N. (2017) .A Bibliometric Study on Authorship Trends and Research Themes in Knowledge Management Literature. international Forum on Knowledge Asset Dynamics.
 • Kokol, P., Žlahtič, B., Žlahtič, G., Zorman, M., & Podgorelec, V. (2015). Knowledge Management in Organizations-A Bibliometric Analysis of Research Trends. International Conference on Knowledge Management in Organizations, (pp. 3-14). Springer, Cham.
 • Kostoff, R. N., Eberhart, H. J., & Toothman, D. R. (1997). Database tomography for information retrieval. Journal of Information Science, 23(4), 301-311.
 • López-Quintero, J. F., Cueva Lovelle, J. M., González Crespo, R., & García-Díaz, V. (2018). A personal knowledge management metamodel based on semantic analysis and social information. Soft Computing, 22(6), 1845–1854.
 • Martinez-Ramirez, Y., Ramirez-Noriega, A., Zayas-Esquer, M., Miranda-Mondaca, S., Armenta-Bojorquez, J., Quintero-Fonseca, M., Gonzialez-Videgaray, M., & Cortes-Velazquez, C. (2018). Architecture of mathematical knowledge management system in education: Ontology-based and case-based. SIIE 2018 - 2018 International Symposium on Computers in Education, Proceedings, 1, 0–4.
 • Moscoso-Zea, O., Castro, J., Paredes-Gualtor, J., & Lujan-Mora, S. (2019). A Hybrid Infrastructure of Enterprise Architecture and Business Intelligence & Analytics for Knowledge Management in Education. IEEE Access, 7, 38778–38788.
 • Najafi, H., Aghdasi, M., & Teimurpoor, B. (2017). Designing Knowledge Map for Knowledge Management projects Using Network Analysis. Journal of Information Technology Management, 9(3), 637–657. (in Persian)
 • Nyamasege, G. G. (2019). Knowledge Management Research in Eastern and Southern Africa Region, 1991-2016: A BIBLIOMETRIC STUDY. The Technical University of Kenya.
 • Pereira, T. F., Miranda, R. d. C., & Barra Montevechi, J. A. (2015). Knowledge management in simulation projects: a bibliometric study. Perspectivas em Ciência da Informação, 20(1), 138-155.
 • Ponzi, L. J. (2002). The intellectual structure and interdisciplinary breadth of knowledge management: A bibliometric study of its early stage of development. Scientometrics, 55(2), 259-272.
 • Rokaya, M., Atlam, E., Fuketa, M., Dorji, T. C., & Aoe, J.-i. (2008). Ranking of field association terms using co-word analysis. Information Processing & Management, 44(2), 738-755.
 • Ruiz, M., Tabatabaeimehr, F., & Velasco, L. (2020). Knowledge management in optical networks: architecture, methods, and use cases [Invited]. Journal of Optical Communications and Networking, 12(1), A70.
 • Salemi, N., & Koosha, K. (2013). Co-citation Analysis and Co-word Analysis in Bibliometrics Mapping: A Methodological Evaluation. Iranian Research Institute for Science and Technology, 29(1), 253–266. (in Persian)
 • Sanguankaew, P., & Vathanophas Ractham, V. (2019). Bibliometric review of research on knowledge management and sustainability, 1994–2018. Sustainability, 11(16), 4388.
 • Silva, R., Leal, C., Marques, C. S., & Ferreira, J. (2017). The Strategic Knowledge Management, Innovation and Competitiveness: A Bibliometric Analysis. European Conference on Intellectual Capital, Academic Conferences International Limited, Maribor.
 • Sohail, N. (2008). Literature on Knowledge Management in Library and Information Science (1999-2006): A Bibliometric Study. Aligarh Muslim University.
 • Tomomitsu, H. T. A., de Carvalho, M. M., & de Oliveira Moraes, R. (2017). The evolution of the relationship between project management and knowledge management: A bibliometric study. evolution, 355, 369.
 • Tsai, H.-H., & Yang, J.-M. (2010). Analysis of knowledge management trend by bibliometric approach. Proceeding (s) of the WASET on knowledge management, 62, 174-178.
 • Yigitcanlar, T., Velibeyoglu, K., & Baum, S. (Eds.), 2008, Knowledge-based urban development: Planning and applications in the information era: Planning and applications in the information era. IGI Global
 • Yigitcanlar, Tan and Bulu, Melih, 2015, Dubaization of Istanbul: insights from the knowledge based urban development journey of an emerging local economy, Environment and Planning A, Vol. 47, No. 1, PP. 89-107.
 • Zupic, I., & Cater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429–472.