تحلیل رویکرد راهبردی مدیران ارشد دانشگاهی زن با تأکید بر مؤلفه‌های چهارگانه کلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 دانشیار مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با بهره‌گیری از روش آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) به تحلیل رویکرد راهبردی مدیران ارشد دانشگاهی زن با تاکید بر مولفه‌های چهارگانه کلان پرداخته است. برای گردآوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه باخبرگان و در گام ‌کمی‌از پرسشنامه برآمده از گام کیفی تحقیق استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 45 تن از مدیران، ‌سیاست‌گذاران آموزشی و نخبگان ارشد دانشگاهی زن کشور بودند. جهت انتخاب نمونه‌های پژوهش از روش گلوله برفی و بر اساس 20 مصاحبه عمیق با خبرگان مرتبط با موضوع داده‌های تحقیق استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در گام کیفی از روش تحلیل مضمون و الگوی براون و کلارک (2006) و در گام ‌کمی‌از شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR & CVI) استفاده شد. یافته‌های تحلیل مضمون در مورد شایستگی‌های مدیران ارشد دانشگاهی زن در 4 مضمون اصلی: 1- شایستگی‌های تخصصی 2- شایستگی‌های شخصیتی 3- شایستگی‌های اجرایی
4- شایستگی‌های مدیریتی و 25 مضمون فرعی، معرفی شده‌اند. در گام ‌کمی‌میزان درصد مناسب بودن کدهای باز برای 15 نفر خبره، 49/0 درصد است که طبق آماره CVR همه تم‌های شایستگی از نظر خبرگان دارای روایی محتوایی مناسبی بودند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدیران و ‌تصمیم‌گیران سطوح کلان کشور با قبول این موضوع که بخش ‌مهمی‌از موفقیت مدیریتی در شرایط امروز دانشگاه‌های ایران منوط به استفاده از شایستگی‌های منابع انسانی مدیران دانشگاهی زن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Strategic Approach of Female Academic Elites with an Emphasis on the Four Major Components

نویسندگان [English]

 • Sahebeh Kermani 1
 • Farshideh Zameni 2
 • Taraneh Enayati 3
1 Ph.D. Candidate in Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. and Responsible Author
2 Associate Professor of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Associate Professor of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The present research, using a mixed research design (qualitative and quantitative), has focused on the design of a paradigmatic model of the competency of female academic managers with an emphasis on the four macro components. In order to collect data, interviews with informants were used in the qualitative step, and questionnaires from the qualitative step of the research were used in the quantitative step. Brown and Clark's (2006) theme and pattern analysis method was used to analyze the data in the qualitative step and the content validity ratio index (CVR & CVI) was used in the quantitative step. The findings of the theme analysis about the competencies of female academic managers are presented in 4 main themes, 1-specialized competencies, 2-personal competencies, 3-executive competencies, 4-managerial competencies, and 25 sub-themes. In the quantitative step, the percentage of the appropriateness of open codes for 15 experts is 0.49%, according to the CVR statistics, all competency themes had good content validity from the experts' point of view. The results of the present research showed that the female university managers of the country, by accepting the fact that success in today's university management conditions for Iranian women is the use of existing human resources competencies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Specialized Competencies
 • Personality Competencies
 • Executive Competencies
 • Managerial Competencies
 • Female University Administrators
 • الف. منابع فارسی

  • بلالی شهواری، سجاد؛ وفادار، میلاد؛ یعقوبی، نور محمد (1399)، واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی شایستگی‌های محوری مدیران، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 45 (23)، 109-134.
  • بهاورنیا، وحیده؛ پورصادق، ناصر؛ ذوالفقاری زعفرانی، رشید (1398). شناسایی عوامل موثر بر توسعه اخلاق حرفه‌ای کارکنان امور بین‌المل شرکت ملی نفت ایران بر اساس روش تحلیل محتوا، پژوهش اجتماعی، 44 (19)، 79- 97.
  • پیمانی زاد، حسین؛ چراغ بیرجندی، کاظم؛ کشتی دار، محمد؛ فهیم دوین، حسن (1397)، ‌مدل‌یابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها منطبق بر فرهنگ اسلامی، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(21)، 81-93.
  • حسن بیگی، محمدرسول (1400)، مدیریت سازمان‌ها، تهران: سنجش و دانش.
  • خوش­نمک، بهروز؛ ایران­زاده، سلیمان؛ خدیوی، اسدالله؛ تقی­زاده، هوشنگ (1399)، ارائه ‌الگوی شایستگی در انتصاب مدیران در سازمان­های خدماتی از طریق شناسایی و پرورش شایستگی‌های مدیران از دیدگاه جامعه شناسی سازمان­ها، مطالعات جامعه­شناسی، 12(47)، 71- 87.
  • درخشانمهر، آرش؛ بحری ثالث، جمال؛ قلاوندی، حسن؛ جبارزاده کنگرلوئی، سعید (1398)، تحلیل روابط مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای، رهبری اخلاقی، مسئولیت‌های اجتماعی با عملکرد حسابرسان مستقل، دانش حسابرسی، 76 (36)، 195- 230.
  • دهقانان، حامد؛ رحمان سرشت، حسین؛ خاشعی، وحید؛ وکیلی، محمد (1399)، کاوشی بر شایستگی‌های مشاوران مدیریت و سازمان، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 10 (3)، 47- 66.
  • زارعی متین، حسن؛ رحمتی، محمد حسین؛ موسوی، سید محمد مهدی؛ ودادی، احمد (1393)، طراحی ‌الگوی شایستگی مدیران در سازمان‌های فرهنگی کشور، مدیریت سازمان‌های دولتی ایران، 8، 19-36.
  • رحمانی، محمود؛ باقری، مهدی؛ ‌هاشمی، سید احمد (1398)، تبیین الگوی شایستگی مدیران بر پایه رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمانی مدیران آموزشی، رهبری و مدیریت آموزشی، 12(48)، 111-128.
  • رحمدل، ‌هادی؛ فراحی، محمد مهدی؛ کفاش‌پور، آذر (1399)، تدوین و تبیین الگوی بو‌می‌اخلاق حرفه‌ای مدیران دانشگاه‌ها مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 9 (1)، 87- 106.
  • طاهری گودرزی، حجت و باجولوند، مریم (1398)، بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان با تبیین نقش میانجی شایستگی مدیران (مطالعه‌ای در دانشگاه پیام نور استان لرستان)، مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، 8(2)، 313- 356.
  • مجتهدزاده، هدا؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ امیرنژاد، قنبر؛ مکوندی، فؤاد؛ کرراهی مقدم، سیروس (1401)، تبیین عوامل پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی با رویکرد ‌الگو‌سازی معادلات ساختاری، زن و جامعه، 13(50)، 109-122.
  • قنبری، وحید؛ اسلامبولچی، علیرضا؛ اصغری صارم، علی؛ لطیفی، میثم (1399)، فهم فرایند تصمیم‌گیری اخلاقی در سازمانهای مردم‌نهاد آموزشی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 9 (2)، 257- 274.
  • مرادی­آیدیشه، شعبان؛ خیراندیش، مهدی؛ حسنقلی‌پور، طهمورث؛ سیدجوادین، سیدرضا (1398)، الگوی شایستگی فرماندهان ارتش جمهوری اسلا‌می‌ایران مبتنی بر اندیشه فرماندهی معظم کل قوا، مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 9(35)، 239-264.
  • منصوریان راوندی، فاطمه؛ نیکخواه قمصری، نرگس؛ گنجی، محمد؛ باستانی، سوسن (1401)، برساخت جنسیت در فضای کسب و کار (واکاوی تجارب دانش آموختگان شاغل در شهر تهران)، زن در توسعه و سیاست، 20(2)، 207-183.
  • موذن جمشیدی، میر‌هادی (1398)، شناسایی شایستگی‌های کلیدی مدیران در راستای تحقق تعالی منابع انسانی در شرکت‌های تولید لوازم خانگی، مطالعات منابع انسانی، 31، 1- 24.
  • موسوی، سید علی؛ صفیان، مهدی؛ محمدی، مهدی (1399). طراحی ‌الگوی شایستگی مدیران دانشگاه‌های سازمانی (مورد مطالعه: یک دانشگاه وابسته به سازمان نظامی)، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 9(2)، 217-240.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Ahmed, R., & Philbin, P. (2020). Systematic literature review of project manager's leadership competencies. Journal of Engineering, Construction and Architectural Management, 5(8), 236-249.
  • Bondarenko, V., Diugowanets, O., & Kurei, O. (2021). Transformation of Managerial Competencies within the Context of Global Challenges, In SHS Web of Conferences.
  • Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
  • Czainska, K. (2020). Competencies of Managers of Deep Organizational Changes. European Research Studies, 6(23), 466-485.

   

  • De Asis-Galvez, G. (2021). Entrepreneurial Competencies of Managers in the Food Industry in Northern Samar, Philippines, Psychology and Education Journal, 58(2), 5642-5652.
  • Dzwigol, H., Dzwigol-Barosz, M., Miskiewicz, R., & Kwilinski, A. (2020). Manager competency assessment model in the conditions of industry 4.0. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(4), 2630-2377.
  • Gorenak, M., Spindler, T., & Brumen, B. (2019). The Influence of Competencies of Managers on Job Satisfaction of Employees in the Hotel Industry. Organizacija, 52(2), 91-108.
  • Gruden, N., & Stare, A. (2018). The influence of behavioral competencies on project performance. Project Management Journal, 49(3), 98-109.
  • Kozakova, J., Urbanova, M., & Savov, R. (2021). Factors Influencing the Extent of the Ethical Codes: Evidence from Slovakia. Journal of Risk and Financial Management, 14(1), 40-55.
  • Larres, P., & Kelly, M. (2021). A Framework for Authentic Ethical Decision Making in the Face of Grand Challenges: A Lonerganian Gradation. Journal of Business Ethics, 13(51), 1-13.‏
  • Liikamaa, K. (2015). Developing a project manager's competencies: A collective view of the most important competencies. Procedia Manufacturing, (3), 681-687.
  • MacDonald, A., Clarke, A., Ordonez-Ponce, E., Chai, Z., & Andreasen, J. (2020). Sustainability Managers: The Job Roles and Competencies of Building Sustainable Cities and Communities. Public Performance & Management Review, 43(6), 1413-1444.
  • Maksymov, M. (2021). Auditor Evaluation of Manager's Competence after a Failure in Internal Control. AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 40(3), 105-125.‏
  • Paarima, Y., Ofei, A., & Kwashie, A. (2020). Managerial competencies of nurse managers in Ghana. Africa Journal of Nursing and Midwifery, 22(2), 20- 39.
  • Radovic-Markovic, M., Tomas-Miskin, S., & Markovic, D. (2019). Digitalization and agility of enterprises and banks: IT competencies of managers and virtual team members. International Journal of Entrepreneurship, 23(4), 19-31.
  • Ringsberg, H., & Cole, S. (2020). Maritime security guidelines: a study of Swedish ports’ perceived barriers to compliance. Maritime Policy & Management, 47(3), 388-401.
  • Sarlio-Siintola, S., & Tammilehto, T. (2020). An ethical framework for maritime surveillance technology projects. Ethics as a resource. Examples of RDI projects and educational development.
  • Shum, C., Gatling, A., & Shoemaker, S. (2018). A model of hospitality leadership competency for frontline and director-level managers: Which competencies matter more?. International Journal of Hospitality Management, 14(74), 57-66.
  • Steyn, Z., & Van J. (2018). Investigating selected self-management competencies of managers. Acta Commercii, 18(1), 1-10.
  • Wesselink, R., Blok, V., Van Leur, S., Lans, T., & Dentoni, D. (2015). Individual competencies for managers engaged in corporate sustainable management practices. Journal of Cleaner Production, (106), 497-506.
  • Yamazaki, Y., Toyama, M., & Putranto, A. J. (2018). Comparing managers’ and non-managers’ learning and competencies. Journal of Workplace Learning, 11(44), 1-13.
  • Yasir, M., Majid, A., Yasir, M., Qudratullah, H., Ullah, R., & Khattak, A. (2021). Participation of hotel managers in CSR activities in developing countries: A defining role of CSR orientation, CSR competencies, and CSR commitment. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28(1), 239-250.