تحلیلی بر پیاده‌سازی راهبرد در پروژه‌ها (مورد مطالعه بخش آب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت راهبردی، گروه مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات

4 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

پیاده‌سازی راهبرد از جمله موضوعات مهم در فرآیند مدیریت راهبردی بوده و در شرایط پیاده‌سازی راهبرد از طریق پروژه‌ها که به نوعی بیانگر رویکرد راهبردی پروژه‌ها است، باید همسویی پروژه‌ها با اهداف راهبردی مورد نظر قرار گیرد. با توجه به وجود مسائلی همچون عدم انطباق پروژه‌ها با راهبردهای توسعه و افزایش مدت و هزینه و ضعف کیفیت، در این تحقیق بر اساس ادبیات نظری همچون رویکردهای جاری‌سازی راهبرد، مبانی مدیریت راهبردی پروژه و فرآیند پدیدآوری پروژه‌ها، همسویی اهداف کسب و کار با پروژه‌ها در مراحل پدیدآوری آنها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. روش پژوهش به‌صورت فراترکیب بوده که در آن مفاهیم و نتایج مورد استفاده در مطالعه‌های گذشته در خصوص پیاده‌سازی راهبردها از طریق پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفته، امکان تفسیر، مقایسه و ترجمه مطالعات کیفی مختلف به یک دانش جامع فراهم شده و با تحلیل و ترکیب آنها یافته‌های جدیدی برای پیاده‌سازی راهبرد در پروژه‌ها ارائه می شود. در فرآیند ارزیابی یافته‌ها با توجه به اهمیت محوری پروژه‌های عمرانی بخش آب در تحقق اهداف و راهبردهای توسعه و نیز ماهیت آن که عمدتاً با شرایط غیرخطی و متغیر مواجه بوده، از نظرات خبرگان متخصص این حوزه بهره گرفته شد. نتایج یافته‌ها نشان می دهد برای پیاده‌سازی راهبرد در پروژه‌ها، همسویی پروژه‌ها و فرآیندها با فعالیت‌های حیاتی، یکپارچگی سطوح حکمرانی پروژه و فراهم کردن بسترهای اجرایی مناسب، با رویکرد سازگاری و انعطاف‌پذیری اقدامات برای تحقق اهداف و مبتنی بر ارزش‌هایی همچون مسئولیت‌پذیری، احترام، انصاف و صداقت حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Strategy Implementation in Projects (Case Study of Water Sector)

نویسندگان [English]

 • Farajollah Fathollahpour Kami 1
 • Seyed Javad Amini 2
 • Rasool Zargarpour 3
 • Hamid Zargarpour 4
1 Ph.D. student of Strategic Management in Supreme National Defense University, and Responsible Author
2 Associate Professor of Supreme National Defense UniversityTehran, Iran
3 Assistant Professor of Strategic Management, Department of strategic management, Faculty of strategic management, University and National Defense Research Institute and Strategic Research, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Management, Department of management, Faculty of management and economy, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Strategy implementation is one of the important issues in the strategic management process and in terms of strategy implementation through projects, which in a way expresses the strategic approach of projects, the alignment of projects with strategic goals should be considered. Due to the existence of issues such as non-compliance of projects with development strategies and increase in duration and cost and poor quality In this research, based on theoretical literature such as strategic implementation approaches, principles of strategic project management and measures related to project creation, alignment of business goals with projects in the stages of their development is examined and analyzed. The research method is Meta-Synthesis in which the concepts and results used in previous studies are examined and by analyzing and combining them, new findings were presented to implement the strategy in the projects. In the process of evaluating the findings, considering the pivotal importance of water sector development projects in achieving development goals and strategies, as well as its nature, which is mainly faced with nonlinear and variable conditions, the opinions of experts in this field were used. Accordingly, for the implementation of strategy in projects, alignment of projects and processes with vital activities, integration of project governance levels and providing valuable executive platforms, with the approach of adaptability and resiliency of actions to achieve goals and on values such as responsibility, respect, fairness and honesty is important.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Project Management
 • Strategic Project Management
 • Strategic Project Planning
 • Project Strategy
 • الف. منابع فارسی

  • آلادپوش، حمید (1382)، ترجمه استاندارد دانش مدیریت پروژه، مرکز فرهنگی انتشاراتی حامی، چاپ سوم
  • جان ام برایسون (1391)، برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های دولتی، عمومی و غیرانتفاعی، ترجمه: مهدی خادمی و قربان برارنیا(ادبی)، چاپ دوم، نشر آریانا قلم
  • خنیفر، حسین، مسلمی، ناهید (1397)، اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی: رویکردی نو و کاربردی، انتشارات نگاه دانش
  • رحمان‌سرشت، حسین، کاظمی، سیدحسن، (1390)، نقشه پیاده سازی راهبردهای ملی(بر اساس مدل BSC)، فصلنامه مطالعات دفاعی-استراتژیک، سال یازدهم، شماره 43، بهار 1390
  • سازمان برنامه و بودجه کشور (1395)، گزارش توجیهی لایحه مشارکت عمومی خصوصی
  • سازمان برنامه و بودجه کشور (1395)، راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه(نشریه شماره 717)
  • سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1386)، نظام فنی و اجرایی کشور
  • سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1381)، راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح-جلد دوم: توجیه فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی، نشریه شماره 3122
  • سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1395)، سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)
  • سلطانی، الهام، مرجانی، تیمور (1394)، به‌کارگیری مدیریت استراتژیک پروژه ‌به‌عنوان یک رویکرد نوین مدیریت پروژه، فصلنامه رشد فناوری، سال دوازدهم، شماره 45، زمستان 1394
  • غفاریان، وفا، تفویضی، فرین، رضایی یوسفی، علیرضا (1386)، مطالعه تطبیقی الگوهای پیاده‌سازی استراتژی در سازمان، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، آبان 1386
  • غفاریان، وفا، کیانی، غلامرضا (1380)، استراتژی اثربخش، نشر فرا، چاپ ششم 1390
  • فرجی، امیر، (1394)، مدل برنامه‌ریزی استراتژیک پروژه با رویکرد نظام‌های دینامیک غیرخطی، رساله دکتری، دانشگاه تهران، اردیبشهت 1394
  • فردآر، دیوید (1384)، مدیریت استراتژیک، ترجمه: علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، دفتر پژوهشهای فرهنگی،‌ چاپ هشتم
  • گلابچی، محمود، فرجی، امیر (1395)، مدیریت استراتژیک پروژه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم
  • لشکربلوکی، مجتبی، (1398)، جاری سازی استراتژی: راهنمای گام به گام پیاده سازی استراتژی، ناشر آریانا قلم
  • مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری (1399)، غربال گری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
  • مظلومی، نادر، متولی، علی (1391)، الگویی برای اجرایی کردن برنامه‌های راهبردی، فصلنامه مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست و دوم، شماره 67، بهار و تابستان 1391
  • مک لنان، اندرو (1393)، پیاده سازی استراتژی، ترجمه: سید محمد اعرابی، سید علیرضا‌هاشمی و محمود قادری، دفتر پژوهش‌های فرهنگی

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Archer NP, Ghasemzadeh F, (1999). An integrated framework for project portfolio selection. International Journal of Project Management. 17(4), 207-216. 1999
  • Artto, Karlos, Kujala, Jaakko, Dietrich, Perttu, Marttinsuo, Miia, (2008), What is project strategy, International Journal of Project Management 26 (2008) 4–12
  • Bergdah, E., (2019). Is Meta-Synthesis turning rich descriptions into thin reductions? A Criticism of Meta-Aggregation as a form of Qualitative Synthesis, Nursing Inquiry, Volume 26, 1-8
  • Callahan Kevin R, Brooks Lynne M, (2004). Essentials of strategic project management. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2004
  • Daniel, Eric, Daniel, Pierre A., (2019). Megaprojects as complex adaptive systems: The Hinkley point C case, International Journal of Project Management
  • Gardiner, Paul D., (2005). Project Management a Strategic Planning Approach, First published by Palgrave Macmillan, New York
  • Green Sebastian, (2005), Strategic project management: from maturity model to star project leadership, White Paper in the Department of Management and Marketing, 2005
  • Grundy Tony, (2001). Strategy Implementation through Project Management. London, UK: Thorogood, 2001
  • Heerkens G, (2007). Introducing the revolutionary strategic project management maturity model (SPM3), Annual North American meeting of the Project Management Institute Atlanta, GA. 2007
  • Jamieson, Ashley, Morris Peter W. G, (2007), Moving from corporate strategy to project strategy, In: Morris, P.W.G. and Pinto, J.K. (Eds), The Wiley Guide to Managing Projects, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. 2007
  • Jugdev, Kam, Mathur, Gita, (2006). Project management elements as strategic assets: preliminary finding. Management Research News 29 No. 10, 2006
  • Mintzberg , Henry, (1994). The rise and fall of strategic planning, prenitice hall, London
  • Muller, Ralf, (2009). Project Governance, Fundamentals of project management, Published by Gower Publishing Limited, England
  • Musawir, Ata ul, Abd-Karim, Saipol Bari, Mohd-Danuri, Mohd Suhaimi, (2019). Project governance and its role in enabling organizational strategy implementation: A systematic literature review, International Journal of Project Management, 38, 1-16
  • Naughton E, (2006). Strategic project management– A competitive advantage, Available at: http://www.webpronews.com/expertarticles/2006/05/5/strategic project-management-a-competitive advantage
  • Nobel, Charls, (1996). Implementing Marketing Strategies, PhD Thesis, Arizona State university
  • Okamus, F, (2001). Towards a strategy implementation framework. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume 2001 pp. 327338
  • Patanakul, Peerasit, Shenhar, Aaron J., (2012). What Project Strategy Really Is: The Fundamental Building Block in Strategic Project Management, Project Management Journal, Vol. 43, No. 1, 4–20.
  • Petrović, Dejan, Mihić Marko, Obradović Vladimir, (2012). Strategic project management–project strategy and measurement of success. Published as part of SYMORG 2012-XIII International Symposium on Innovative Management & Business Performance.
  • Pettigrew, A.M, (1987). Context and action in the transformation of the firm, Journal of manganment studies, Vol. 24, No6, pp 649-70
  • Picciotto, Robert, (2019). Towards a ‘New Project Management’ movement? An international development perspective, International Journal of Project Management
  • Project Mnagement Institute, (2017). A Guide to the PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE, Sixth Edition
  • Project Mnagement Institute, (2021). THE STANDARD FOR PROJECT MANAGEMEN and A GUIDE TO THE PROJECT MANAGEMENT BODY  OF KNOWLEDG, Sevnth Edition
  • Shenhar Aaron J., (2015). What is Strategic Project Leadership? Open Economics and Management Journal, 2015, 2, (Suppl 1: M5) 29-37
  • Shenhar, Aaron J., Milosevic Dragan, Dvir Dov, Thamhain Hans, (2007). Linking Project Management To Business Strategy, Project Management Institute