شناسایی عوامل موثر و پیامدهای مرتبط با خط‌مشی‌گذاری با محوریت ماموریت‌های بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ایران (ودجا) مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدساوه،

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل موثر و پیامدهای مرتبط با خط‌مشی‌گذاری با محوریت ماموریت‌های بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ایران (ودجا) مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران طراحی ‌شده است تا بنیاد تعاون ودجا بتواند از آن طریق، به سمت ایجاد یک ‌خط‌مشی متناسب با شرایط منحصر به‌فرد این سازمان حرکت کنند. فلسفه این پژوهش تفسیری، رویکرد آن کیفی و ‌راهبرد آن ‌داده‌بنیاد است. از این رو محقق نخست با بهره‌گیری از روش تحلیل تم و انجام مصاحبه با 22 نفر از خبرگان، عوامل موثر و ابعاد خط‌مشی‌گذاری را در سه بعد اصلی (1- بازیگران برون سازمانی و بازیگران درون سازمانی2- ‌‌فرایند و ابعاد خط‌مشی‌گذاری - پیامدها)، 19 بعد فرعی و سرانجام 118 شاخص را  ‌احصاء کرد. پیامدهای حاصل از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر در خط‌مشی‌گذاری و ابعاد و مولفه‌های بومی شده ودجا است و انگیزه لازم به مدیران وزارت دفاع و بنیاد تعاون می‌‎دهد تا بتوانند با خط‌مشی‌گذاری درست در سازمان، خلق ارزش کنند.
‎‎دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌توانند پس از تحلیل موقعیت‌ محلی و منطقه‌ای، راهبردهای مقابله با نفوذ علمی را طراحی کنند و بر اساس این ارکان جهت‌ساز، با پیروی از اندیشه‌های ارزشمند رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و تقویت نیروی انقلابی، اجازه ندهند دشمنان به اهداف خود برسند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the factors and consequences associated with policy making based on the missions of the Cooperative Foundation of the Ministry of Defense and Support of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran (VeDJA) based on the statement of the second step of the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

 • Sayed Moslem Saleh Kootah 1
 • Mohammad Reza Mardani 2
 • Ehsan Sadeh 3
 • Zain al-Abidine Amini Sabegh 4
1 PhD Student in Policy Orientation Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University
2 Associate Professor of Department of Human Resource Management, Faculty of Strategic Management and Planning, Imam Hossein University
3 Associate Professor of School of Governmental Management, Islamic Azad University, Saveh Branch, T
4 Associate Professor of School of Governmental Managemen, Islamic Azad University, Saveh Branch,
چکیده [English]

The present study has discovered the effective factors of online policy-making in Vedja Cooperative Foundation. The philosophy of this interpretive research is qualitative approach and its strategy is the Grounded Theory based on Glaser's apparent approach. The population studied in this study was the staff of the Vedja Cooperative Foundation. In this regard, in-depth interviews were conducted with 22 senior managers and experts of the organization who understood the concepts related to policy-making and had the necessary and sufficient knowledge about its components and characteristics. The data analysis method is based on content analysis method and the results of interview analysis and coding in two stages of real and theoretical coding showed that the policy model includes organizational actors, extra-organizational actors and value creation. Each of these components includes categories that were included in a total of 3 components and 15 categories. In general, according to the components of the policy model in this native study, in order to policy in the organization, the components of this model is a roadmap so that the right decisions can be made in the organization to plan the factors affecting It paid attention and considered them in order to achieve the goals of the foundation. The consequences enumerated in this model give the necessary motivation to the managers of the Ministry of Defense and the Foundation, in order to make policies so that they can create value with the right policies in the organization and the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pattern presentation
 • Policy making
 • Cooperative foundation
 • Second step statement
 • Vedja
 • الف. منابع فارسی

  • آسترکی (1397)، پژوهشی با عنوان: اداره امور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رساله دکتری، دانشگاه دفاع ملی- دانشکده مدیریت راهبردی.
  • باقری، محمدرضا و پورعزت، علی‌اصغر (1392)، ارائه الگوی ترکیبی برای خط‌مشی‌گذاری در عرصه دانشگاه، مجلس و راهبرد، 20(74), 165-199.
  • باوند، اسماعیل؛ افتخاری، ا (1392)، اصول و مبانی حاکم بر ‌خط‌مشی‌‌های قدرت نرم در اندیشه مقام معظم رهبری (حفظه الله)، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده مدیریت و معارف اسلامی، 1-118.
  • حسینی، سیدعباس؛ مجیبی، تورج؛ مهدی زاده اشرفی، علی؛ وظیفه دوست، حسین (۱۳۹۷)، طراحی ‌‌الگوی خط‌مشی‌گذاری در توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) با تاکید بر نوآوری (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری 7 (25)
  • کمیلی‌‌فرد، م؛ طهماسبی بلوک آباد، ر؛ حمزه پور، م (1396)، بررسی و تحلیل گام‌‌های نظام ‌خط‌مشی‌‌گذاری فرهنگی در انقلاب اسلامی‌ایران، پژوهشنامه انقلاب اسلامی‌(علمی- پژوهشی)، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 7 (22): 23-38.
  • مروجی، محمود (۱۳۹۷)، الگوی خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی، نخستین جشنواره تالیفات علمی‌برتر علوم انسانی اسلامی‌جایزه ویژه علامه جعفری، انجمن پژوهش‌های علوم اجتماعی ایران- بسیج دانشجویی و انجمن‌های علمی‌حوزه علمیه قم
  • ملکی، عباس (1384)، انتخابات و سیاست خارجی؛ تاملی در امر سیاست خارجی ایران و نقش آن در انتخابات نهم، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال یکم، شماره4.
  • الوانی، س.م؛ خنیفر، ح؛ حاجی ملامیرزایی، ح (1393)، تدوین الگوی خط‌مشی‌گذاری فضای مجازی کشور، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 4(13)، 75-100.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Bridgman, P. and Davis, G. (1998). The Australian Policy Handbook, 1st de., Allen and Unwin, Sydney.
  • Chappin, M. M., Hekkert, M. P., Meeus, M. T., & Vermeulen, W. J. (2008). The intermediary role of an industry association in policy-making processes: the case of the Dutch paper and board industry. Journal of Cleaner Production16(14), 1462-1473.
  • Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory, Sociology Pr.
  • Glaser, B. G. (1998). Doing grounded theory: Issues and discussions. Sociology Press.
  • Glaser, B. G., & Hon. (2005). Staying open: the use of theoretical codes in grounded theory The Grounded Theory Review, 5(1), 1-20. http://groundedtheoryreview.com/2005/11/21/1487/.
  • Thomas, J. W., & Grindle, M. S. (1990). After the decision: Implementing policy reforms in developing countries. World development18(8), 1163-1181.
  • Hofferbert, R. (1974). The Study of Public Policy, Bobbs-Merrill, Indianapolis, IN.
  • Howard1, C. (2005). The policy cycle: a model of post‐Machiavellian policy making?. Australian Journal of Public Administration64(3), 3-13.
  • Howlett, M. and Ramesh, M. (2003), Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems,Oxford University Press, Toronto and Oxford.
  • Jones, T., & Newburn, T. (2005). Comparative Criminal Justice Policy-Making in the United States and the United Kingdom: The Case of Private Prisons 1. British Journal of Criminology45(1), 58-80.
  • Kickert, J.M. (Ed.) (1997). Public Management and Administrative Reform in Western Europe, Edward Elgar, Cheltenham.
  • Kingdon, J. (1984). Agendas, Alternatives and Public Policies, Little Brown, Boston, MA.
  • Kingdon, W. (1995). Agendas, Alternatives and Public Policies, HarperCollins, New York, NY.
  • Kiser, L. and Ostrom, E. (1982). The three worlds of action, in Ostrom, E. (Ed.), Strategies of Political Inquiry, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, pp. 179-222.
  • Klijn, E. H., Koppenjan, J., & Termeer, K. (1995). Managing networks in the public sector: a theoretical study of management strategies in policy networks. Public administration73(3), 437-454.
  • Kraemer, K. L., Danziger, J. N., Dunkle, D. E., & King, J. L. (1993). The usefulness of computer-based information to public managers. MIS quarterly, 129-148.
  • Craik, G.(2003). Paradoxes and contradictions in government approaches to contemporary cultural policy: an Australian perspective, in: International journal of cultural , vol , 9, pp. 17-34
  • Lerner, D, & H. D. Lasswell (eds). The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and ethod; Stanford: Stanford University Press, 1951.
  • Lee, H., Sajjad, F., Ko, A. and Saygin, Y. (2010). Theoretical review of policy making processes, Project Report, EU FP7 UbiPOL, INFSO-ICT-248010.
  • Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1980). A multivariate model of public policy-making. American journal of political science, 439-468.
  • Moe, T. M. (1995). Toward a theory of public bureaucracy. Organization theory: From Chester Barnard to the present and beyond116.
  • Neilson, S. (2001). IDRC-supported research and its influence on public policy. Knowledge utilization and public policy processes: a literature review, available at: idrc.ca/en/ ev-12186-201-1-DO_TOPIC.html (accessed 27 August 2010).
  • Ostrom, E. (2019). Institutional rational choice: An assessment of the institutional analysis and development framework. In Theories of the policy process(pp. 21-64). Routledge.
  • Peters, G.B. (1995), The Politics of Bureaucracy, Routledge, London.
  • Renn, O., Webler, T., Rakel, H., Dienel, P., & Johnson, B. (1993). Public participation in decision making: a three-step procedure. Policy sciences26(3), 189-214.
  • Sabatier, P. A. (1988). An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. Policy sciences21(2), 129-168.
  • Sabatier, P. A. (1991). Toward better theories of the policy process. PS: Political Science & Politics24(2), 147-156.
  • Schlager, E., & Blomquist, W. (1996). A comparison of three emerging theories of the policy process. Political Research Quarterly, 49(3), 651-672.
  • Thomas, R.D. (1992). Understanding Public Policy, 7th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
  • Uslaner, E. M., & Weber, R. E. (1975). The" Politics" of Redistribution: Toward a Model of the Policy-Making Process in the American States. American Politics Quarterly3(2), 130-170.