الگوی پیاده‌سازی راهبرد مدیریت دانش بر اساس کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی:گروه سپاسد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی، نویسنده مسئول

2 هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

اجرای برنامه راهبردی سبب فرهنگ‌سازی و نهادینه‌شدن مدیریت مشارکتی، مدیریت فرآیندی و تفکر راهبردی در مدیریت سازمان‎ها خواهد شد. این مقاله روشی ابتکاری برای استقرار و دستیابی به اهداف مدیریت دانش از طریق برنامه‌ریزی راهبردی و کارت امتیازی متوازن در شرکت‌های پروژه محور پیمانکاری ارائه می‌کند. در این پژوهش از ابزار کارت امتیازی متوازن برای برنامه‌ریزی و پایش راهبرد‌ها استفاده شده است. این ابزار توازنی بین رویکردها و اهداف سازمانی ازجمله رویکردها و اهداف مورد نظر از مدیریت دانش سازمانی برقرار خواهد کرد. گروه سپاسد از فرآیند مدیریت راهبردی در سازمان به‌منظور یکپارچه‌سازی سایر نظام‎ها و فعالیت‌های بهبود سازمانی استفاده کرده است و توسط این فرایند به‌دنبال ایجاد هماهنگی و هم‌راستایی بین رویکردهای به‌ظاهر متفاوت مدیریتی، مانند: مدیریت دانش، تعالی سازمانی، مدیریت پروژه وغیره در قالب یک چارچوب مشخص، بوده است. در مرحله اول، نقش و جایگاه مؤلفه‌ها و پیشران‌های تغییر و تحول سازمانی به‌ویژه مدیریت دانش و پروژه در قالب الگوی مفهومی که در گروه سپاسد تدوین شده است، تشریح می‌شود. در مرحله دوم، کارت امتیازی متوازن و چهار وجه آن و جایگاه رویکردهای مدیریت دانش در این وجوه تشریح می‌شود. در مرحله سوم، ارتباط عمومی رویکردهای مدیریت دانش با کارت امتیازی متوازن تشریح می‌شود. در مرحله چهارم، الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در کارت امتیازی متوازن تشریح شده است. الگوی ارائه شده در این مقاله برای پیاده‌سازی مدیریت دانش از طریق کارت امتیازی متوازن در شرکت‌های پروژه محور پیمانکاری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The implementation model of knowledge management goals based on balance scorcard (case of Sepasad group)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hassan Dehghan 1
 • Mohammad Reza zahedi 2
1 . Assistant professor of Supreme National Defense University, Responsible Author
2 Assistant professor of Malehashtar University
چکیده [English]

Implementation of the strategic plans will lead to building culture and institutionalization of participatory management, process management and strategic thinking in management of organizations. This paper presents a heuristic method for establishing and achieving the goals of knowledge management at Project-based contracting companies through strategic planning and balanced scorecard methodology. In this research, strategies have been planned and monitored by Balanced Scorecard tool. This tool will establish a balance between organization approaches and goals, including desired goals of knowledge management and its approaches. Sepasad group have been used strategic management process in order to integrate other organizational improvement systems and activities. By this process, it seeks to create a harmony and alignment between the different management approaches such as knowledge management, organizational excellence, project management, etc. Firstly, the role of organizational factors and drivers for change, especially project and knowledge management, will be described regarding to its conceptual model that has been developed in this group. Secondly, balanced scorecard and its four perspectives and also the situation of knowledge management approaches toward this four perspectives will be described. Thirdly, the relationships of knowledge management approaches and balanced scorecard perspectives will be described. Finally, the implementation model of knowledge management in terms of balance scorecard will be explained using the World Award MAKE. The model presented in this paper is exclusively for implementing knowledge management through Balanced Scorecard in project-oriented construction companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Management
 • Knowledge Management
 • Balance Scorecard
 • الف. منابع فارسی

  • احمدی، سید علی اکبر و صالحی، علی (1391)، مدیریت دانش، دانشگاه پیام نور.
  • اخوان، پیمان و باقری، روح الله (1389)، مدیریت دانش از ایده تا عمل، انتشارات آتی نگر، تهران.
  • اخوان، پیمان؛ تقویان، افشین؛ علوی کیا، سید علی (1390)، بررسی میزان اشتراک دانش در صنایع هواپیمایی، مطالعه موردی یکی از شرکت‌های فعال در عرصه هوانوردی، فصلنامه مدیریت دفاعی، سال دوم، شماره دوم، صفحات 35-52.
  • اخوان، پیمان؛ زاهدی، محمد رضا؛ نجمی، علی (1391)، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در زنجیره‌های تأمین صنایع خودروسازی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال دهم، شماره 26، صفحات 79-100.
  • استیون رابینز (1393)، تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی، مترجمان سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، انتشارات صفار، تهران.
  • جعفری، مصطفی؛ اخوان، پیمان؛ حسن نژاد، امید (1392)، به اشتراک‌گذاری دانش در سازمان‌های پروژه محور، پنجمین کنفرانس مدیریت دانش، تهران.
  • حسنوی، رضا و رمضان، مجید (1391)، سرمایه‌های فکری سازمان، انتشارات آتی‌نگر، تهران.
  • حسنوی، رضا؛ اخوان، پیمان؛ رمضان، مجید؛ زاهدی، محمدرضا (1393)، تأثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری در مراکز دانش‌بنیان، فصل نامه مدیریت فردا.
  • حسنوی، رضا؛ زاهدی، محمدرضا؛ نجفی یارندی، محمدعلی؛ محرابی، مهران (1389)، چارچوب ارزیابی متوازن در مدیریت راهبردی تجارت الکترونیک EBBSC، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت راهبردی، تهران.
  • رابرت اس.کاپلان و دیوید پی. نورتون (1386)، نقشه راهبرد تبدیل دارایی نامشهود به پیامدهای مشهود، مترجمان حسین اکبری، مسعود سلطانی و امیر ملکی، چاپ اول، انتشارات گروه پژوهشی صنعتی آریانا، تهران.
  • رابرت اس.کاپلان و دیوید پی. نورتون (1390)، سازمان راهبرد محور، مترجم پرویز بختیاری، چاپ یازدهم، انتشارات مدیریت صنعتی، تهران.
  • رابرت اس.کاپلان و دیوید پی. نورتون (1390)، متصل ساختن راهبرد به عملیات برای دستیابی به مزیت رقابتی همراه با تشریح سیر تکاملی روش کارت امتیازی متوازن، مترجم محمدرضا عاطفی، چاپ دوم، انتشارات گوتنبرگ، تهران.
  • زاهدی، محمدرضا و نقدی خناچاه، شایان (۱۳۹۷)، راهبرد‌های مدیریت دانش با استفاده از تحلیل سلسله‌مراتبی AHP درشرکت سایپا، دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا، همدان.
  • زاهدی، محمدرضا و نقدی خناچاه، شایان (۱۳۹۷)، مدیریت دانش روزنه ای بسوی موفقیت در سازمان‌های پروژه محور، چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری.
  • زاهدی، محمدرضا؛ نقدی خناچاه، شایان؛ نجفی، مهدی (1389)، نظام اطلاعات مدیریت کلید موفقیت مدیریت پروژه در سازمان‌ها، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع با تأکید بر پارادایم های منطقه ای و جهانی، تهران.
  • شانی، مرتضی (1391)، برنامه‌ریزی راهبردی برای مدیران، چاپ اول، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران.
  • قزل، علیرضا؛ رمضان، مجید؛ زاهدی، محمدرضا (1392)، ارائه چارچوب مفهومی برای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی در دانشگاه، فصلنامه تخصصی رشد فناوری، دوره 10، شماره 37.
  • قلیچ لی، بهروز (1391)، مدیریت دانش؛ فرآیند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها، چاپ سوم، سازمان انتشارات مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران.
  • کییس، جسیکا (1391)، پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن در مدیریت پروژه، مترجم سیامک حاجی یخچالی، انتشارات سازمان مدیرت صنعتی، تهران.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Akhavan, Peyman, and Mohamd Reza Zahedi (2013). Critical success factors in knowledge management among project-based organizations: a multi-case analysis, The IUP journal of knowledge management, Vol. 12, No. 1, pp. 20-38.
  • Akhavan, Peyman, Shirazi, Hossein, Sabzaligol, Abbas, and Amir Pezeshkan (2013). A Framework for Organizational Knowledge Assessment by Combination of BSC and EFQM: The Beasat Industry Complex case study in Iran, The IUP journal of knowledge management, Vol. 11, No. 2, pp. 7-18.
  • Bontis, Nick (1999). Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and advancing the state of the field, International Journal of Technology Management, vol. 18, pp. 433-446.
  • Zahedi, M. R. (2019). Designing the human capital model in Iranian industrial organizations based on the grounded theory. International Academic Journal of Humanities, 6(1), 1-16.‏
  • Zahedi, M., Hosnavi, R., & Kangogar, A. (2016). Linking intellectual capital and intellectual property to company performance. Management Science Letters, 6(12), 753-758.‏
  • Zahedi, M.R. and Naghdi Khanachah, S. (2020). The effect of knowledge management processes on organizational innovation through intellectual capital development in Iranian industrial organizations, Journal of Science and Technology Policy Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JSTPM-11-2019-0113.
  • Mohammadreza Zahedi, Peyman Akhavan & Shayan Naghdi Khanachah(2022). Evaluation of knowledge sharing and its role in organisational innovation using structural equation modelling: a case study of Civil Aviation Organisation, Technology Analysis & Strategic Management, DOI: 1080/09537325.2022.2051475
  • Wegmann, S, (2008). The balance scorecard as a knowledge management tool:a French experience in a semi-public insurance company, The ICFAI Journal of knowledge Management, p.22–38.