تاثیر حمایت اجتماعی ادراک‌شده در کاهش بی‌تفاوتی شغلی کارکنان پلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جمعیت شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران،دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد

4 مدرس گروه عملیات ویژه دانشکده علوم وفنون انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

این پژوهش برای بررسی تاثیر حمایت اجتماعی ادراک‌شده در کاهش بی‌تفاوتی شغلی کارکنان پلیس انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی (در حوزه رفتار سازمانی) و از نظر روش انجام کار، همبستگی است که از طریق تحلیل رگرسیونی طی سال‌های 1400-1398 در سطح کارکنان پلیس‌های تخصصی درشهر تهران  انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه پلیس‌های تخصصی شهر تهران (یگان‌های ویژه، آگاهی، یگان امداد، پیشگیری، راهور) بوده است. نمونه آماری شامل730 نفر از کارکنان حاضر به‌خدمت آنهاست که بر اساس فرمول کوکران و به‌صورت کاملا تصادفی انتخاب شده‌اند. در این پژوهش، اطلاعات از طریق روش کتابخانه‌ای و ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده است؛ در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss23  و تکنیک‌های آماری آزمون‎های کولمرونوف و اسمیرنوف، همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون (همزمان) بهره گرفته شد.       
در تحلیل رگرسیون (با استفاده از روش Enter)، مدل معنی‌داری به‎دست آمد (ضریب تعیین تعدیل شده= 5/23%، N=288،P<0.001 ). این مدل می‌تواند 23.5 درصد از تغییرات بی‌تفاوتی شغلی توسط متغیرهای مستقل را تبیین کند. مولفه‌های حمایت عاطفی و یاری و همکاری اجتماعی پیش‌بینی کننده معنی‌داری برای بی‌تفاوتی شغلی هستند؛ اما متغیر تصدیق و تائید اجتماعی پیش‌بینی کننده معنی‌داری نیست و تاثیر معنی‌داری ندارد. ضریب رگرسیون استاندارد شده برای متغیر پیش‌بین حمایت عاطفی برابر 0.36 – و با جهت تاثیر و پیش‌بینی‌کنندگی منفی و برای یاری و همکاری اجتماعی برابر 0.18 – و منفی است. پلیس‌های تخصصی در شهر تهران نیازمند اتخاذ رویکرد توسعه فرهنگ ‌وظیفه‌ای است و در این راستا باید برنامه‌های بلند مدت و مدونی را اجراء و عملی سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Perceived Social Support on Reducing Job Indifference of Police Officers

نویسندگان [English]

 • Mansor Sharifi 1
 • Asghar Vosoughi 2
 • Mostafa Hoseini 3
 • Farzad Kabbiri 4
1 Assistant Professor of Demography, Department of Social Sciences, Islamic Azad
2 . PhD Student in Sociology of Iran, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Semnan and Responsible Author
3 . PhD student in Sociology of Social Issues
4 . Instructor of Special Operations Department, Faculty of Law Enforcement Sciences and Technology, Amin University of Law Enforcement Sciences.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of social support in reducing job indifference of police officers. The present study is considered in terms of applied purpose (in the field of organizational behavior) and in terms of the method of correlation work, which has been done through regression analysis during the years 1400-1388 at the level of specialized police personnel in Tehran. And the sample population includes 730 employees present at their service who have been selected based on Cochran's formula and completely randomly. In regression analysis (using Enter method), a significant model was obtained (adjusted coefficient of determination = 23.5%, N = 288, P <0.001). This model can explain 23.5% of changes in job indifference by independent variables, components of emotional support and social assistance and cooperation are significant predictors of job indifference, but the variable of social acknowledgment is not a significant predictor and It has no significant effect. The standardized regression coefficient for the emotional support predictor variable is -0.36 and with a negative impact and predictor variable and for social assistance and cooperation is -0.18 and negative. Specialized police in the city of Tehran need to adopt an approach to the development of a duty culture, and in this regard, they must implement long-term and codified programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Police
 • staff
 • perceived social support
 • job indifference
 • الف. منابع فارسی

  • بهزاد فر، فاطمه؛ عرب خزائلی، نرگس؛ خانی،حسن؛ زمانی، نرگس؛ زمانی، سعید (1396)، رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده و عزت نفس با رضایت از زندگی در دانشجویان، مجله پژوهش سلامت، دوره۳، شماره 1، ص۴۵-۵۲.
  • بیرامی، منصور؛ موحدی، معصومه؛ موحدی، یزدان؛ عزیزی، امیر؛ محمدزادگان، امیررضا (1393)، نقش مؤلفه‌های حمایت اجتماعی ادراک‌شده در پیش‌بینی فرسودگی شغلی پرستاران، نشریه مدیریت پرستاری، دوره 3، شماره 1،ص27-34.
  • روحانی، عباس و فیروزی، محمد رضا (1389)، شیوع سندرم دلزدگی شغلی در کارکنان مراکز مشاوره آموزش و پرورش، تازه‌های روانشناسی صنعتی سازمانی، سال 1، شماره2، ص71-78.
  • ساعتچی، محمود (1382)، بررسی عوامل و موانع انسانی ‌بهره‌وری از دیدگاه مدیران سازمان‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی، مطالعات مدیریت (بهبود وتحول)، دوره10، شماره37و38، ص 78-117.
  • شریفی درآمدی، پرویز (1380)، مقایسه توانایی شنیداری کودکان بینا و نابینا در شناسایی و تجسم ویژگی‌های شناختی ـ عاطفی آموزگاران، ازروی صدای آنان، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال 1، شماره ۱، ص81-103.
  • شیخ شاهرخ، مهران؛ حقیقتیان، منصور؛ نجفی، خسرو (1393)، نقش عوامل شغلی مؤثر بر سلامت روان کارکنان نیروی انتظامی، فصلنامه دانش انتظا‌می‌چهارمحال و بختیاری، دوره93، شماره6، ص103-112.
  • صدری دمیرچی، اسماعیل؛ فیاضی، مینا؛ محمدی، نسیم ( ۱۳۹۵)، بررسی رابطه‌ خودکارآمدی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با آمادگی به اعتیاد در سربازان خدمت وظیفه، مجله طب نظامی، دوره ۱۸، شماره۴، ص۳۱۶-۳۲۴.
  • طالب زاده، عباس (1395)، عوامل ‌بهره‌وری نیروی انسانی در مدیریت سازمانی، نخبگان مدیریت، دوره1، شماره1، ص1-120.
  • غفاری، مهدی؛ غفاری، محمد؛ آهنک، حسن؛ شایانی، فرحناز؛ پورانجنار، مرتضی (1400)، بررسی تاثیر حمایت اجتماعی ادراک‌شده بر بهزیستی روان شناختی با نقش میانجی تاب‌آوری، روانشناسی نظامی، دوره12، شماره 47، ص7-29.
  • گاچل، رابرت. جی ( 1377 )، زمینه روان شناسی تندرستی، ترجمه دکتر غلامرضا خو ینژاد. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی.
  • مهرى نژاد، سیدابوالقاسم؛ مجیدى، عبداالله ؛ صیدى، وکیل (1387)، عوامل استرس‌زای کارکنان پایور یگان ویژه پاسداران در کنترل اغتشاشات، فصلنامه مدیریت انتظامی، سال 3، شماره 1، ص 39-27.
  • مورهد، گرگوری ؛ گریفین، ریکی (1375)، رفتار سازمانی، (چاپ دوم)، ترجمه الوانی، سید مهدی ؛ معمارزاده، غلامرضا، تهران: انتشارات مروارید.
  • موحدی، معصومه (1393)، نقش مؤلفه‌های حمایت اجتماعی ادراک‌شده در پیش‌بینی فرسودگی شغلی پرستاران، فصلنامه مدیریت پرستاری، سال 3، شماره ی1، ص27-34.
  • نیسی، عبدالکاظم؛ ارشدی، نسرین؛ شهبازی، فاطمه (1390)، اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی، دستاوردهای روان‌شناختی، سال 18، شماره 2، ص 39 - 60.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Abedi LA, Mazruee H.( 2010). Individual factors affecting military forces job satisfaction. J Mil Med 2010; 12(1): 45-9. [In Persian].
  • Cobo-Rendón R, López-Angulo Y, Pérez-Villalobos MV and Díaz-Mujica A (2020). Perceived Social Support and Its Effects on Changes in the Affective and Eudaimonic Well.
  • l , James , Ivancevich.m, John, Donnelly.h, James, (1994).Organizations: Behavior, Structure, Processes, Irwin, 1994, 0256112401, 9780256112405, 802 pages.
  • Horwitz, Allan, V & Scheid, Teresa, L. (2016). A Handbook for the Study of Mental Health Social Contexts, Theories, and Systems, Cambridge University press.
  • Ioannou M, Kassianos AP and Symeou M (2019). Coping With Depressive Symptoms in Young Adults: Perceived Social Support Protects Against Depressive Symptoms Only Under Moderate Levels of Stress. Front. Psychol.
  • Kessler, R. C., Price, R. H. & C. B. Worthman (1985). Social Factor in Psychology: Stress, Social Support and Coping Processes, Annual Review Psychology, No 36: 120-141.
  • Kleiman, E. M., and Riskind, J. H. (2013). Utilized social support and self-esteem mediate the relationship between perceived social support and suicide ideation: a test of a multiple mediator model. Crisis 34, 42–49.
  • Kaplan, H. B. (1996). Psychosocial stress from the perspective of self theory. In H. B. Kaplan (Ed.), Psychosocial stress: Perspectives on structure, theory, life-course, and methods (pp. 175–244).
  • Myerson, D. E ( 2000 ). Feeding stressed and burnout organization science. Vol,: 9 ( 1 ).
  • Sarafino, Edward. P (1998). Health Psychology, Third Edition, New York, John Wiley & Sons.
  • Santini, Z. I., Koyanagi, A., Tyrovolas, S., Mason, C., and Haro, J. M. (2015). The association between social relationships and depression: a systematic review. J. Affect. Disord. 175, 53–65.
  • Siedlecki, K. L., Salthouse, T. A., Oishi, S., & Jeswani, S. (2013). The relationship between social support and subjective wellbeing across age. Social Indicators Research, 117 (2), 561-576.
  • Thoms, S. D ( 1984 ). Prediction of burnout and job satisfaction. Review of educational research, VOL, 63 ( 4 ) , PP, 61- 99.
  • Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., and Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. J. Pers. Assess. 52, 30–41.