بررسی اثربخشی نوآوری بر کارآفرینی راهبردی (مورد مطالعه: سازمان نقشه‌برداری کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش؛ دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملّی

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش؛ دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملّی.

4 . دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش؛ دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملّی.

چکیده

نوآوری، اندیشة خلاق و تحقّق یافته است که به بهبود فرآیندها منجر می شود؛ کارآفرینی راهبردی فعالیتی برای توسعه بازار از طریق نوآوری در فرآیند یا محصول است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی نوآوری بر کارآفرینی راهبردی است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران عالی و راهبردی سازمان‌ نقشه‌برداری کشور و کارشناسان ارشد مرتبط به تعداد 220 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 136 نفر تعیین شد. روش گردآوری داده‌های مرتبط با فرضیه‌های ‌سه‌گانه تحقیق (ابعاد ساختاری، رفتاری و ‌زمینه‌ای)، از طریق ‌نمونه‌گیری و ابزار مورد استفاده پرسشنامه تحقیق پایا و روا، مصاحبه، مطالعات ‌کتابخانه‌ای، اینترنت و بررسی گزارش‌های سازمان نقشه‌برداری کشور است.
یافته‌های تحقیق مبین ارتباط مثبت و معنادار بین نوآوری با کارآفرینی راهبردی است و نتایج ‌به‌دست آمده نشان از تأثیر مستقیم نوآوری بر کارآفرینی راهبردی دارد و شاخص‌های کلی نشان از برازش قابل قبول ‌الگوی ارائه شده توسط داده‌ها دارد.
با توجه به ارزیابی شاخص‌های نوآوری و ‌الگو مفهومی، نتایج نشان ‌می‌دهد؛ از بین سه مولفه اصلی، بعد عوامل ساختاری با 94.5%؛ بعد عوامل رفتاری با 90.52%؛ بعد عوامل زمینه‌ای با 89.70% به ترتیب از بار عاملی لازم برخوردارند و اثربخشی لازم را بر کارآفرینی راهبردی دارند و سازمان ‌نقشه‌برداری کشور برای افزایش توانمندی‌های کارآفرینانه لازم است به این ابعاد توجه مضاعف کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of innovation on strategic entrepreneurship (Study case: Country Mapping Organization)

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Mahmudzadeh 1
 • mehdi yektaei 2
 • Mohammad Ali Rahimipour 3
 • Ali Shayesteh Moin 4
1 Professor of Malik Ashtar University of Technology
2 Member of the faculty of Amin University of Police Sciences and Assistant professor of national defense university and and Responsible Author
3 Assistant professor of national defense university
4 Assistant professor of national defense university.
چکیده [English]

Innovation is creative and operational thinking that leads to the improvement of processes. Strategic entrepreneurship is an activity for market development through process or product innovation. The purpose of this research is to investigate the effectiveness of innovation on strategic entrepreneurship. This research is applied and descriptive-analytical. The statistical population of the research included the top and strategic managers of National Cartographic Center and experts in the number of 220 statistical units, and using Cochran's formula, the sample size was determined to be 136 units. The method of collecting data related to the three research hypotheses of structural, behavioral and contextual dimensions is through sampling and the tools used are reliable and valid research questionnairY, interviews, library studies, internet and review of National Cartographic Center reports.
The research results indicate a positive and significant relationship between innovation and strategic entrepreneurship and the direct impact of innovation on strategic entrepreneurship, and the general indicators show the fitness of good of the model presented using the data.
According to the evaluation of innovation indicators and conceptual model, the results show; Among the three main components, the dimension of structural factors with 94.5%; then behavioral factors with 90.52%; Next, contextual factors with 89.70% respectively have a necessary factor effect and are effective on strategic entrepreneurship, and National Cartographic Center needs to pay more attention to these dimensions in order to increase entrepreneurial capabilities.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creativity
 • innovation
 • strategic entrepreneurship
 • National Cartographic Center
 • الف. منابع فارسی

  • اثباتی، زینت (1382)، مقدمه ای بر کاربرد روان شناسی در استخدام، تهران: انتشارات شیوه، چاپ اول.
  • احمدوند، علی محمد، احمدی مقدم، اسماعیل، بختیاری، حسن (1387)، طراحی الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا ، فصلنامة مطالعات مدیریت انتظامی، دانشکدة فرماندهی و ستاد، شماره دوم سال سوم، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
  • استرون، حسین (1376)، تعهد سازمانی، مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل 17.
  • پادام، لطفعلی (1388)، بررسی وضعیت ارتباط و استقرار نظام آراستگی محیط کار (پنج اس) برکاهش سوانح ناشی از کار در شرکت پتروشیمی بندر امام (ره)، پایان نامه درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
  • سرفرازی، مهرزاد؛ توکلی، محمد؛ قلی پور، وحید و رهگذر، لیلا (1394)، جهانی‌شدن و تاثیر آن بر توسعه کارآفرینی، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، گیلان، موسسه پویندگان اندیشه‌های نو و شهرداری صومعه سرا، مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد.
  • شایسته معین، علی؛ غلامرضایی، سهیلا (1400)، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای نظام مدیریت دانش با استفاده از ‌الگو هفت اس مک‌کینزی مورد مطالعه: سازمان نقشه‌برداری کشور، فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهشهای اداری، شماره 10، صص 8-9.
  • شیمون ال، دولان و رندال اس، شولر و جمعی دیگر، ترجمه‌ی محمد صائبی، محمدعلی طوسی(1390)، مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، تهران موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه‌ریزی.
  • ضیائی کیا؛ عباس، محرابی؛ جواد، داوری؛ علی (1398)، بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر ‌راهبرد کارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه: شرکت‌های تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، نشریه مدیریت کسب و کار، شماره144، صص66-83.
  • طهماسبی آق بلاغی، داریوش؛ آقازاده،‌ هاشم؛ سلیمان زاده، امید (1398)، اثر بازاریابی داخلی و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد بهره‌وری، مالی و توسعه کارکنان بانک تجارت، مدیریت بهره‌وری، دوره 79، شماره 23، صص69-91.
  • ماندگاری، علی محمد (1399)، ‌نو‌آوری عرصه‌ی تعامل بازیگران ‌نو‌آوری با تکنیک‌های مدیریت ‌نو‌آوری؛ فصلنامه توسعه‌ فناوری جهاد دانشگاهی شماره38 زمستان1398،صص67-78.
  • محمدی مقدم، یوسف (1390)، الگوی مدیریت دانش انتظا‌می‌در سازمان ناجا، رساله­ی دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
  • مصلح، عبادالرحمن (1397)، بررسی رابطه ابعاد تفکر ‌راهبردی و کارآفرینی سازمانی مدیران آموزش شهرستان پارسیان، چهارمین همایش علمی پژوهش‌های استانی از نگاه معلم.
  • ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود؛ درستکاراحمدی، ناهید؛ مهدیزاده، مهران (1393)، کارآفرینى ‌راهبردی و دستیابى به مزیت رقابتى: مطالعه تجربى در حوزه صنعتی سازى صنعت ساختمان و مسکن ایران، فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 26، شماره، پیاپی 6.
  • ملک‌زاده، غلامرضا؛ راهنما، نرگس (1395)، کارآفرینی و ارتباط آن با ‌نو‌آوری، دومین کنفرانس مدیریت و فناوری ارتباطات و اطلاعات، تهران.
  • ملکی، میترا (1394)، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت برای استقرار سیستم‌های اطّلاعات مدیریت با الگوبرداری از ‌الگو هفت اس مشاوران مک‌کینزی، پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه.
  • موسوی موحدی، علی اکبر؛ کیانی بختیاری، ابوالفضل؛ خان‌چمنی، جمشید (1382)، روش‌های تولید و اشاعه یافته‌های علمی، فصلنامه رهیافت، ش 31، ص 19.
  • نبی پور افروزی، مهدی و درویش متولی، مرجان (1392)، بررسی ‌راهبرد برای بهبود نیروی انسانی سازمان‌ها با استفاده از خلاقیت و نوآوری، تهران، فصلنامه مدیریت، سال دهم، شماره 32.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Aeeni, Z., & Saeedikiya, M. (2019). Complexity Theory in the Advancement of Entrepreneurship Ecosystem Research: Future Research Directions. Eurasian Business Perspectives, 10(1), 19–37.
  • Amit, Raphael; Glosten Lawrence and Muller, Eitan (1993). Challenges to Theory Development in Entrepreneurship Research, Volume 30, Issue 5, September, Pages 815-834.
  • Baradaran, M.S., Yadollahi Farsi, J., Hejazi, S.R., Akbari, M., (2019). A Competency-based Typology of Technology Entrepreneurs: A Systematic Review of the Empirical Studies, Iranian Journal of Management Studies, Vol. 12, No. 2, pp.191-200.
  • Ellonen, H. K., Jantunen, A., & Kuivalainen, O. (2011). The role of dynamic capabilities in developing innovation-related capabilities, International Journal of Innovation Management, 15(03), 459-478.
  • Koc, T., & Ceylan, C. (2007). Factors Impacting the Innovative Capacity in Large Scale Companies. Technovation, 27, 105–114.
  • Larson, Andrea L. (2000). Sustainable Innovation through an Entrepreneurship Lens, Business Strategy and the Environment, 9, 304–317
  • Parthasarathy Balaji and Aoyama Yuko (2006). From software services to R&D services: local entrepreneurship in the software industry in Bangalore, India, nvironment and Planning, Volume 38, pp 1269 – 1285.
  • Ravensburg Nicole Göler von (2009). Enterprise future lies in Cooperation: Entrepreneur Cooperatives in Africa, Coop AFRICA Working Paper No. 2.
  • Salvatore Sciascia, Riccardo De Vita (2004), Development in Enterprenuership Research, Journal of Management Studies, Vol. 30, No. 5, pp.815-834
  • Shirokova, G., Ivvonen, L., & Gafforova, E. (2019). Strategic entrepreneurship in Russia during economic crisis. Foresight and STI Governance, 13(3), 62-76.
  • Zohari, M., & MohammadKazemi, R. (2017). Identifying the Effect of Entrepreneurship Approach on the Banking Industry Development Strategy (Study at Bank Mellat). International Business Research, 10(6), 236-247.
  • https://civilica.com/doc/778797
  • https://farsi.khamenei.ir/