ارائه الگوی ارزیابی اثربخشی تصمیمات در سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی میخائیلوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مسائل مهمی که سازمان‌ها با آن روبرو هستند، تصمیم­گیری اثربخش در مراحل مختلف فعالیت­های سازمان است. تصمیم­گیری درست یا غلط است که بقاء و یا مرگ سازمان را باعث می­شود و در دنیای امروز سرنوشت سازمان را تعیین می­کند. به‌دلیل اهمیت امر تصمیم­گیری در سازمان‌ها، نیاز به روش‌هایی برای ارزیابی اثربخشی تصمیمات در سازمان‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، در این پژوهش الگویی جامع برای سنجش اثربخشی تصمیمات از طریق بررسی گسترده ادبیات موضوع با کاربرد روش تحلیل تم ارائه شده است. پس از شناسایی شاخص­های تصمیم اثربخش، پرسشنامه­هایی طراحی و در بین گروهی از خبرگان سازمان که به روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، توزیع شد و بر اساس نظرات آنان، الگوی ارزیابی اثربخشی تصمیمات در سه مرحله متوالی با استفاده از روش دلفی فازی نهایی شد. الگوی یاد شده دارای 1 بعد، 4 مولفه و 24 شاخص بوده و می‌تواند به‌عنوان چارچوبی مناسب برای ارزیابی اثربخشی تصمیمات اتخاذ شده در سازمان‌های مختلف به‌کار رود. در نهایت برای تعیین تناسب الگوی پیشنهادی و انطباق آن با نیازمندی­ها و اقتضائات هر سازمان، با استفاده از روش تحلیل سلسله­مراتبی میخائیلوف، ضرایب اهمیت هر یک از ابعاد و شاخص­های موجود در الگو، در سازمان تأمین اجتماعی مشهد تعیین و نتایج آن گزارش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for evaluating the effectiveness of decisions in the organization using Mikhailov's hierarchical analysis method

نویسندگان [English]

 • Mahnaz Sarafraz Kakhki 1
 • Mohamadreza Zabihi 2
 • Mahdi Alvani 3
 • Mahmood Alborzi 4
1 PHD Student, Department of Public Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
2 Professor, Department of Public Management, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran. Responsible Author
3 Professor, Department of Public Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
4 Associate Professor, Department of Management and Economy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the important issues that organizations face is the issue of effective decision making in different stages of the organization''''''''''''''''''''''''''''''''s activities. It is the right or wrong decision that determines the survival or death of the organization and in today''''''''''''''''''''''''''''''''s world determines the fate of the organization. Because of the importance of decision making in organizations, the need for methods to evaluate the effectiveness of decisions in organizations increases. Therefore, in this research, a comprehensive model for measuring the effectiveness of decisions is presented through an extensive review of the subject literature using the theme analysis method. After identifying the indicators of effective decision, questionnaires were designed and distributed among a group of experts in the organization who were selected by purposeful judgment, and based on their opinions, the model for evaluating the effectiveness of decisions in three consecutive stages using the Delphi method. Fuzzy was finalized. The model has 1 dimension, 4 components and 24 indicators and can be used as a suitable framework for evaluating the effectiveness of decisions made in different organizations. Finally, in order to determine the appropriateness of the proposed model and its compliance with the needs and requirements of each organization, using the Mikhailov hierarchical analysis method, the coefficients of importance of each of the dimensions and indicators in the model in the Mashhad Social Security Organization And the results were reported.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Effective Decision
 • Theme Analysis
 • Fuzzy Delphi
 • Mikhailov Hierarchical Analysis
 • . منابع فارسی

  • اسدی، عباس و اله­یاری، محدثه (1395)، شباهت­ها و تمایزات تصمیمات قضایی و اداری با نگاهی موردی به تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات، علوم خبری، (18)5، 127-97.
  • بهرامی، فاطمه (1392)، بررسی رابطه متغیرهای جمعیت­شناختی، ذهن­آگاهی و باورهای فراشناختی با سبک­های عمومی تصمیم­گیری بین مدیران دانشگاه صنعتی مالک اشتر، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • بیزرمن، ماکس (1391)، مدیران و چالش‏های تصمیم­گیری(جلوگیری از بروز خطاهای رایج در قضاوت و تصمیم‌گیری)، چاپ دوم، ترجمه: علی سرزعیم، تهران: آریانا قلم.
  • بیکدلو، فهیمه و رهنورد، فرج­اله (1396)، سنجش هماهنگی میان‌سازمانی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در سازمان‌های عمومی، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، (2)30، 3-23.
  • حاجی­پور، بهمن و مرادی، محسن (1389)، انعطاف­پذیری سازمانی و عملکرد: شرکت­های تولیدی ناحیه صنعتی اراک، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 62، 162-143.
  • خواستار، حمید (1388)، ارائه‌ روشی برای محاسبه‌ پایایی مرحله‌ی کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی، روش شناسی علوم انسانی، (58)15، 161-174.
  • دراکر، پیتر و ماچیارلو، جوزف (1395)، دراکر و 6 دهه اندیشه‌های مدیریتی (366 روز بینش و انگیزه برای به‌دست آوردن بهترین نتیجه در کارها)، مترجم: سیدرضا افتخاری، مشهد: نشر مرندیز.
  • رجبی­فرجاد، حسین و محبوبی­منش، حاجیه (1397)، رتبه­بندی عوامل موثر در پاسخگویی پلیس، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، (7)3، 139-105.
  • رضازاده، فاطمه؛ رضازاده، احمد؛ رضازاده، سیما (1394)، شفافیت سازمانی»، کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.
  • رضائیان، علی (1393)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
  • رضائیان، علی (1400)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت.
  • رنجبریان، رسول (1392)، خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 161، 38-28.
  • زاهدی، شمس­السادات (1376)، فرهنگ جامع مدیریت، تهران: انتشارات سپهر.
  • زرندی، محمد و عزتی جیوان، سعید (1394)، عوامل مؤثر بر سبک تصمیم‌گیری مدیران در سازمان‌ها دیدگاه مدیران ارشد با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، امارات متحده، دوبی.
  • زنجیرچی، محمود؛ امانی، مریم؛ عزیزی، فاطمه (1395)، اولویت­بندی پارکینگ­های مکانیزه با تلفیق شیوه طراحی آزمایشات تاگوچی و تحلیل سلسله­مراتبی فازی، جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، (27)2، 146-131.
  • شریف­زاده، فتاح و معدنی، جواد (1399)، مفاهیم اساسی و پیشرفته دانش تصمیم­گیری و خط­مشی­گذاری عمومی، تهران: قلم همت.
  • ضرابی، حمیده؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ حمیدی، ناصر (1399)، معیارهای تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، (41)2، 89-67.
  • ضرابی، حمیده؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ حمیدی، ناصر (1400). «ارائه مدل تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران سازمان‌های دولتی ایران»، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، (52)5، 113-88.
  • عباس­زادگان، محمد (1381)، تصمیم­گیری در مدیریت اجرایی، شرکت سهامی انتشار.
  • عظیمی، حسین و فلاحی، لیلا (1398)، تأثیر وجدان‌ کاری بر سلامت سازمانی با نقش میانجی ‌ارزش‌محوری، مدیریت اسلامی، (1)27، 188-169.
  • علی­اکبری بابوکانی، احسان؛ قانع، احمدعلی؛ بیگدلی، محمدمهدی؛ عصاره­نژاد دزفولی، سینا (1396)، واکاوی مبانی تصمیم­گیری مصلحت محور در نظام قواعد فقهی (با تأکید بر قاعده‎ فقهی نفی ضرر)، اسلام و مدیریت، (11)6، 76-53.
  • فدایی­نژاد، محمد اسماعیل؛ صادقی­شریف، جلال؛ بناییان، حمید (1390)، طراحی سیستم پشتیبان تصمیم­گیری جهت مدیریت بانکی از منظر تجهیز منابع، مدیریت فناوری اطلاعات، 3 (6)، 108-89.
  • قویدل، احمد (1398)، شیوه­های مطلوب تصمیم­گیری در سازمان‌های رسانه­ای، تحقیقات رسانه، 5، 67-92.
  • کریمیان، محمد وزین و کلاهی، بهاره و صفری، سعید (1394). «شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری (ناظر بر بند 18 سیاست­های کلی نظام اداری)، چشم­انداز مدیریت دولتی، 23، 105-83.
  • مبینی­دهکردی، علی؛ خالقی، آرمین؛ وهابی­ابیانه، محبوبه؛ بیات­ترک، فرزانه (1396)، شناسایی ویژگی­های شبکه خبرگان برای شناخت محیط راهبردی، مطالعات بین­رشته­ای دانش راهبردی، 7(26)، 28-7.
  • معین، محمد (1395)، فرهنگ معین، جلد اول، تهران: آدنا، کتاب راه نو.
  • میرسپاسی، ناصر و دانایی، حسن (1385)، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک تصمیم‌گیری و ارائه یک الگوی بهینه، آینده­پژوهی مدیریت، 23، 24-11.
  • نادری­بنی، محمود؛ ابراهیم‌زاده پزشکی، رضا؛ ابولقاسمی، مهدی؛ مالکی­نژاد، پوریا (1396)، طراحی مدل مفهومی دستیابی به‌کارآفرینی سازمانی با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله‌مراتبی فازی میخایلوف و مدل‌یابی ساختاری تفسیری، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، (3)6، 139-127.
  • نخعی، حسین و شهرکی، فاطمه (1398)، نقش هماهنگی‌های بین بخشی و درون بخشی در حل معضلات سلامت منطقه، بهورز، 30، 77-75.
  • نهج­البلاغه (1365)، ترجمه علی نقی فیض الاسلام اصفهانی، جلد اول، تهران: موسسه نشر تالیفات فیض الاسلام.
  • الوانی، مهدی (1399)، تصمیم­گیری و تعیین خط­مشی دولتی، تهران: انتشارات سمت.
  • الوانی، مهدی و دانایی­فرد، حسن (1380)، تصمیم­گیری از نگاه نظریه آشوب، تحول اداری، 21، 25-12.
  • ولیوند زمانی، حسین؛ لونی، محمدرضا؛ ملکی، غلامرضا (1391)، تصمیم­سازی و تصمیم‌گیری در محیط­های نظامی، تهران: انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
  • ویسی، غلامرضا (1394)، تصمیم‌گیری و خط‌مشی­گذاری»، چاپ اول، قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی.
  • یزدان­فام، محمود (1390)، آینده­شناسی و برآورد محیط راهبردی: لازمه تصمیم­گیری بهتر در امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، 14(4)، 32-7.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Alhawamdeh, Hamzeh & Alsmairat, Mohamad (2019). Strategic Decision Making and Organization Performance: A Literature Review. International Review of Management and Marketing, 2019, 9(4), 95-99.
  • Andersen, Per Dannemand, & Rasmussen, Birgitte (2014). Introduction to foresight and foresight processes in practice. Note for the PhD course, Department of Management, Technical University of Denmark.
  • Asikhia, Olalekan & Ogunode, Olubunmi, & Oladipo, Samson & Fatoke, Oluwatoyin (2021). Effective Management Decision Making and Organisational Excellence: A Theoretical Review. The International Journal of Business & Management, 9 (1), 144-150.
  • Bakonyi, Zoltan (2018). Why do firms centralise their strategic decision-making during crisis?. J. Organ. Chang. Manag., 31, 1191–1205.
  • Brandsma, Gijs jan & Meijer, Albert (2020). Transparency and the efficiency of multi-actor decision-making processes: an empirical analysis of 244 decisions in the European Union. International Review of Administrative Scienceshttps://doi.org/10.1177/ 0020852320936750
  • Bussing, Arndt & Recchia, Daniela & Baumann, Klaus (2015). Reliance on God’s Help Scale as a Measure of Religious Trust-A Summary of Findings. Religions, 6, 1358–1367.
  • Clarke, Virginia & Braun, Victoria (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
  • Curşeu, Petru & Schruijer, Sandra (2017). Stakeholder diversity and the comprehensiveness of sustainability decisions. Current Opinion in Environmental Sustainability, 28, 114-120.
  • Dehart, Robert & Denhart, Janet & Aristigueta, Maria (2016). Managing human behavior in public and nonprofit organization, 4 Edit, Part 5.
  • Drucker, Peter (1967). Effective Decision, Harvard Business Review.
  • Flueler, T., Blowers, A., 2007, Quality in decision making process, Insights, COVARN WPS Project, 13-15.
  • Fredrickson, James (1984). The Comprehensiveness of Strategic Decision Processes: Extension, Observations, Future Directions. The Academy of Management Journal, 27(3), 445–466.
  • Gambetti, Elisa (2019). Personality, decision-making styles and investments. Journal of Behavioral and Experimental Economics. doi: https://doi.org/10.1016/j.socec.2019.03.002.
  • Gary, Jay (2009). Foresight Styles Assessment: Testing a New Tool for Consulting Futurists. Journal of Futures Studies, 14(1), 1 – 26.
  • Glöckner Andreas & Hilbig, Benjamin & Jekel, Marc (2014). What is adaptive about adaptive decision making? A parallel constraint satisfaction account. Cognition. 133(3):641-66.
  • Groeneveld, Juergen & Müller, Bright & Buchmann, Carsten & Dressler, Gunnar & Guo, Cheng & Hase, Niklas & Hoffmann, Falk & John, Felix, Klassert, Christian, Lauf, Thomas (2017). Theoretical foundations of human decision-making in agent-based land use models. Environmental Modelling & Software, 87, 39-48.
  • Hallo, Leonie & Nguyen, Tiep & Gorod, Alex & Tran, Phu (2020). Effectiveness of leadership decision making in complex systems. Systems, 8 (1), 5-14.
  • Hepler, Teri (2016). Can self-efficacy pave the way for successful decision-making in sport? Journal of Sport Behavior, 39, 147-159.
  • Isaac, Osama & Bhuamik, Amiya (2019). The mediating effect of organizational culture on the relationship between strategic planning and organizational excellence. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 11(6), 725-735.
  • Janssen, Marijn & Voort, Haiko & Wahyudi, Agung (2016). Factors influencing big data decision-making quality. Journal of Business Research,1,1-8.
  • Jia, Jingdong & Mo, Hanlin & Capretz, Luiz & Chen, Zupeng (2017). Grouping environmental factors influencing individual decision-making behavior in software projects. Journal of Software: Evolution and Process, 29 (10), 23-28.
  • Kaufmann, Lutz & Wagner, Claudia & Carter, Craig (2016). Individual modes and patterns of rational and intuitive decision-making by purchasing managers. Journal of Purchasing & Supply Management, 1-12.
  • Kaya, Nurten & Turan, Nuray (2016). Innovation in Nursing. Community & Public Health Nursing, 5, 1674 – 1678.
  • Kim, Jungin (2021). The Effects and Antecedents of Perceived Fairness in the Deliberative Process for Sustainable Citizens’ Participation. Sustainability, 13, 7735.
  • La Rooy, Gerard (2012). executive management in a flat organization, Human Resources Magazine, 17, 1, pp. 18-19
  • Li, Hong & Huang, Liyan & Zhang,Yufeng & Ni, Shiguang (2016). Effects of intuition and deliberation on escape judgment and decisionmaking under different complexities of crisis situations. Safety Science, 89,106–113.
  • Lopez-Cabrales, Alvaro & Bornay-Barrachina, Mar (2019). Decision Making:International Managerial Skills. In book: Managerial Competencies for Multinational Businesses, IG Global publisher.
  • Lunenburg, F. (2011). Decision Making in Organizations, International Journal of Business Management and Administration, 15(1), 1-9.
  • Magalhaes, L. (2014). Airport Flexibility: an Extensive Literature on its Origins, Definitions, Frameworks, Measurement and Case Studies. Working Paper–Mid-Term Report on Doctoral Study, 1-34.
  • Marchisotti, G., Almeida, L., & Domingos, C. (2018). Decision-making at the first management level: The interference of the organizational culture. Revista de Administração Mackenzie, 19(3).
  • McGregor, L. 2010, Improving the quality and speed of decision making, Journal of change management, 344-356, published online.
  • Mikhailov, L., (2003). deriving priorities from fuzzy pairwise comparison judgments, Fuzzy sets and systems ,134, 365- 385.
  • Mingaleva, Z. (2013). Ethical principles in consulting. Procedia–Social and Behavioral Sciences, 84, pp. 1740–1744.
  • Mohan, G. & Mulla, Z. (2013). openness to experience and work outcomes: exploring the moderating effects of conscientiousness and job complexity, Great Lakes Herald. 7. 18-36.
  • Mousanezhad, S., Mohammadi, E., Mohamadipour, R., Sabzalipour, F. (2021). Using contingency approach to improve firms’ financial performance forecasts, Advances in Mathematical Finance and Applications, 6(2), 357-376.
  • Negulescu, O., Doval, E. (2014). The quality of decision making process related to organizations’ Effectiveness, Procedia Economics and Finance, 15, 858 – 863
  • Nutt, C. (2006). Comparing Public and Private Sector Decision-Making Practices. J Public Adm Res Theory, 2, 289-318. 
  • O’Brien, J. (2014). Shaping Knowledge: Complex Socio-Spatial Modelling for Adaptive Organizations A volume in Chandos Information Professional Series. Elsevier Science.
  • Obi, J. & Agwu, E. (2017). Effective Decision-Making and Organizational Goal Achievement in a Depressed Economy. Journal of research and Development Studies, 8 (1), 2056-2121.
  • Panou, G. (2016). Why is decentralization of decision-making, becoming more common in contemporary organizations?
  • Piper, J. (2013). Risk Is Right: Better to Lose Your Life Than to Waste It. Published by Crossway, USA.
  • Porumbescu, G. & Grimmelikhuijsen, S. (2017). Linking Decision-Making Procedures to Decision Acceptance and Citizen Voice: Evidence From Two Studies. The American Review of Public Administration. 48. 027507401773464. 10.1177/0275074017734642.
  • Qudrat-Ullah, H., Panthallor P. (2021) Efficient Decision-Making in LSOPM Operations. Asset Analytics (Performance and Safety Management). Springer, Singapore.
  • Reinalda, B. (2011). The Ashgate Research Companion to Non-State Actors, Routledge (taylor and Francis groups).
  • Shibl, R. & Lawley, M. & Debuse, J. (2013). Factors influencing decision support system acceptance. Decision Support Systems. 54. 953–961.
  • Smith, B. & Pilifosova, O. (2003). Adaptation to Climate Change in the Context of Sustainable Development and Equity. Climate Change, Adaptive Capacity and Development. 8. 879-906.
  • Sousa, J., Martins, M. & Sousa, M. (2019). Decision-Making processes for effective problem solving to potentiate organisation sustainability. EJWI, 5 (1), 119-132.
  • Sulich, A., Sołoducho-Pelc, L. & Ferasso, M. (2021). Management Styles and Decision-Making: Pro-Ecological Strategy Approach. Sustainability, 13, 1-18.
  • Ugoani J. (2018). Effective management decision making and operational effectiveness in Nigeria. Amity Business Journal, 7(2), 1-8.
  • Vasilescu, C. (2011). Effective Strategic Decision Making. Journal of Defense Resources Management, 1(2), 101-106.
  • Wall, F. (2019). Emergence of Coordination in Growing Decision-Making Organizations: The Role of Complexity, Search Strategy, and Cost of Effort, compelexity, https://doi.org/10.1155/2019/4398620.
  • Walsh, M. (2015). 24th National Vocational Education & training research conference. University of Sydney, 53-63.
  • Wray, C. (2017). A proposed new psychological model for judgement anddecision-making: Integrating the tri-partite model with hemispheric difference.Leadership & Organization Development Journal, 38(4), 549–563.
  • Ytanyi, O., Ewurum, U., Upere, W. (2012). Evaluation of decision making criteria with special references to quantitative and qualitative paradigms, African Journal of Business Management, 6 (44), 11110-1117.