ارائه الگوی ارزیابی اثربخشی تصمیمات در سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی میخائیلوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مسائل مهمی که سازمان‌ها با آن روبرو هستند، تصمیم­گیری اثربخش در مراحل مختلف فعالیت­های سازمان است. تصمیم­گیری درست یا غلط است که بقاء و یا مرگ سازمان را باعث می­شود و در دنیای امروز سرنوشت سازمان را تعیین می­کند. به‌دلیل اهمیت امر تصمیم­گیری در سازمان‌ها، نیاز به روش‌هایی برای ارزیابی اثربخشی تصمیمات در سازمان‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، در این پژوهش الگویی جامع برای سنجش اثربخشی تصمیمات از طریق بررسی گسترده ادبیات موضوع با کاربرد روش تحلیل تم ارائه شده است. پس از شناسایی شاخص­های تصمیم اثربخش، پرسشنامه­هایی طراحی و در بین گروهی از خبرگان سازمان که به روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، توزیع شد و بر اساس نظرات آنان، الگوی ارزیابی اثربخشی تصمیمات در سه مرحله متوالی با استفاده از روش دلفی فازی نهایی شد. الگوی یاد شده دارای 1 بعد، 4 مولفه و 24 شاخص بوده و می‌تواند به‌عنوان چارچوبی مناسب برای ارزیابی اثربخشی تصمیمات اتخاذ شده در سازمان‌های مختلف به‌کار رود. در نهایت برای تعیین تناسب الگوی پیشنهادی و انطباق آن با نیازمندی­ها و اقتضائات هر سازمان، با استفاده از روش تحلیل سلسله­مراتبی میخائیلوف، ضرایب اهمیت هر یک از ابعاد و شاخص­های موجود در الگو، در سازمان تأمین اجتماعی مشهد تعیین و نتایج آن گزارش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for evaluating the effectiveness of decisions in the organization using Mikhailov's hierarchical analysis method

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Sarafraz Kakhki 1
  • Mohamadreza Zabihi 2
  • Mahdi Alvani 3
  • Mahmood Alborzi 4
1 PHD Student, Department of Public Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
2 Professor, Department of Public Management, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran. Responsible Author
3 Professor, Department of Public Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
4 Associate Professor, Department of Management and Economy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the important issues that organizations face is the issue of effective decision making in different stages of the organization''''''''''''''''''''''''''''''''s activities. It is the right or wrong decision that determines the survival or death of the organization and in today''''''''''''''''''''''''''''''''s world determines the fate of the organization. Because of the importance of decision making in organizations, the need for methods to evaluate the effectiveness of decisions in organizations increases. Therefore, in this research, a comprehensive model for measuring the effectiveness of decisions is presented through an extensive review of the subject literature using the theme analysis method. After identifying the indicators of effective decision, questionnaires were designed and distributed among a group of experts in the organization who were selected by purposeful judgment, and based on their opinions, the model for evaluating the effectiveness of decisions in three consecutive stages using the Delphi method. Fuzzy was finalized. The model has 1 dimension, 4 components and 24 indicators and can be used as a suitable framework for evaluating the effectiveness of decisions made in different organizations. Finally, in order to determine the appropriateness of the proposed model and its compliance with the needs and requirements of each organization, using the Mikhailov hierarchical analysis method, the coefficients of importance of each of the dimensions and indicators in the model in the Mashhad Social Security Organization And the results were reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Decision
  • Theme Analysis
  • Fuzzy Delphi
  • Mikhailov Hierarchical Analysis