ارائه الگوی ارزیابی خط‌مشی‌های آموزش عالی ایران بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم، تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 استاد، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران.

4 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه مدیریت دولتی ، قزوین ، ایران

چکیده

در سراسر دنیا راهکارهای متنوعی برای ارزیابی خط‌مشی‌ها و کاهش معضلات و بی‌اخلاقی‌های ناشی از اجرای معیوب خط‌مشی‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند. هدف اصلی در این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها و ارائه الگوی ارزیابی خط‌مشی‌های آموزش عالی بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه آموزش بود. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. داده‌ها از بررسی اسناد و ادبیات مرتبط و مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته استخراج شد. مصاحبه‌ها با 13 نفر از خبرگان حوزه آموزش عالی و خط‌مشی‌گذاری به‌صورت هدفمند تا مرحله اشباع نظری انجام شد. برای تجزیه‌وتحلیل این پژوهش از روش تحلیل مضمون استفاده‌شده است و برای سنجش روایی از سه رویه خود آزمون کدگذاری، استفاده از کدگذاران مستقل، دریافت بازخور از مصاحبه‌شوندگان استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها در سه مرحله استخراج مفاهیم صورت گرفت. براین‌اساس تعداد 8 کد رابطه‌ای (مضمون فراگیر)، 23 کد تفسیری (مضمون سازمان‌دهنده) از 106 کد توصیفی (مضمون پایه) مرتبط با الگوی ارزیابی خط‌مشی‌های آموزش عالی بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه آموزش شناسایی و استخراج شد. برای اطمینان بیشتر و انجام یک روش کمی برای اعتبار سنجی الگوی پیشنهادی، در یک دایره وسیع‌تر و با افراد بیشتر که درزمینه آموزش عالی صاحب‌نظر، خبره و ذینفع هستند، این بخش انجام گردید و درنهایت با استفاده از نرم‌افزار لیزرل نتیجه داده‌ها به اطلاعات سودمند و هدفمند در راستای پاسخ به سؤالات اصلی پژوهش تبدیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for evaluating Iran's higher education policies based on the general policies of the system in the field of education

نویسندگان [English]

  • Karamollah daneshfar 1
  • Davoud Agha Mohammadi 2
  • Alireza Alinezhad 3
  • Shahrokh Bavili 4
1 Professor, Islamic Azad University, Science, Tehran Branch, School of Management, Department of Public Administration, Tehran, Iran.(Corresponding Author)
2 Professor, Command and Staff University of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
4 PhD student. Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Around the world, various strategies are used to evaluate policies and reduce the problems and immorality caused by the flawed implementation of policies. The main purpose of this study was to identify the dimensions and components and to present a model for evaluating higher education policies based on the general policies of the system in the field of education. The present study is a basic research of its descriptive-analytical method. Data were extracted from related literature and literature and in-depth semi-structured interviews. Interviews were conducted with 13 experts in the field of higher education and policy-making in a purposeful manner until the stage of theoretical saturation. Independent coders were used to receive feedback from the interviewees.
To analyze the data, concepts were extracted in three stages. Accordingly, 8 relational codes (inclusive theme), 26 interpretive codes (organizing theme) were identified and extracted from 106 descriptive codes (basic theme) related to the evaluation model of higher education policies based on the general policies of the system in the field of education... To be more confident and do a little method to validate the proposed model, in a wider circle and with more people who are experts, experts and stakeholders in the field of higher education, this section was done and finally using LISREL software The results of the data became useful and purposeful information in order to answer the main questions of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general policy making
  • policy evaluation
  • higher education
  • general policies of the system