ارائه الگوی ارزیابی خط‌مشی‌های آموزش عالی ایران بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه مدیریت دولتی ،

2 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی(نویسنده مسئول)

3 استاد، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران،

4 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک،

چکیده

در سراسر دنیا راهکارهای متنوعی برای ارزیابی خط‌مشی‌ها و کاهش معضلات و بی‌اخلاقی‌های ناشی از اجرای معیوب خط‌مشی‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند. هدف اصلی در این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها و ارائه الگوی ارزیابی خط‌مشی‌های آموزش عالی بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه آموزش بود. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. داده‌ها از بررسی اسناد و ادبیات مرتبط و مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته استخراج شد. مصاحبه‌ها با 13 نفر از خبرگان حوزه آموزش عالی و خط‌مشی‌گذاری به‌صورت هدفمند تا مرحله اشباع نظری انجام شد. برای تجزیه‌وتحلیل این پژوهش از روش تحلیل مضمون استفاده‌شده است و برای سنجش روایی از سه رویه خود آزمون کدگذاری، استفاده از کدگذاران مستقل، دریافت بازخور از مصاحبه‌شوندگان استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها در سه مرحله استخراج مفاهیم صورت گرفت. براین‌اساس تعداد 8 کد رابطه‌ای (مضمون فراگیر)، 23 کد تفسیری (مضمون سازمان‌دهنده) از 106 کد توصیفی (مضمون پایه) مرتبط با الگوی ارزیابی خط‌مشی‌های آموزش عالی بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه آموزش شناسایی و استخراج شد. برای اطمینان بیشتر و انجام یک روش کمی برای اعتبار سنجی الگوی پیشنهادی، در یک دایره وسیع‌تر و با افراد بیشتر که درزمینه آموزش عالی صاحب‌نظر، خبره و ذینفع هستند، این بخش انجام گردید و درنهایت با استفاده از نرم‌افزار لیزرل نتیجه داده‌ها به اطلاعات سودمند و هدفمند در راستای پاسخ به سؤالات اصلی پژوهش تبدیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for evaluating Iran's higher education policies based on the general policies of the system in the field of education

نویسندگان [English]

 • Shahrokh Bavili 1
 • Karamollah daneshfar 2
 • Davoud Agha Mohammadi 3
 • Alireza Alinezhad 4
1 PhD student. Islamic Azad University, Qazvin Branch,
2 Professor, Department of Public Administration, Research Sciences Branch, Islamic Azad University
3 Professor, Command and Staff University of the Islamic Republic of Iran,.
4 Associate Professor, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Around the world, various strategies are used to evaluate policies and reduce the problems and immorality caused by the flawed implementation of policies. The main purpose of this study was to identify the dimensions and components and to present a model for evaluating higher education policies based on the general policies of the system in the field of education. The present study is a basic research of its descriptive-analytical method. Data were extracted from related literature and literature and in-depth semi-structured interviews. Interviews were conducted with 13 experts in the field of higher education and policy-making in a purposeful manner until the stage of theoretical saturation. Independent coders were used to receive feedback from the interviewees.
To analyze the data, concepts were extracted in three stages. Accordingly, 8 relational codes (inclusive theme), 26 interpretive codes (organizing theme) were identified and extracted from 106 descriptive codes (basic theme) related to the evaluation model of higher education policies based on the general policies of the system in the field of education... To be more confident and do a little method to validate the proposed model, in a wider circle and with more people who are experts, experts and stakeholders in the field of higher education, this section was done and finally using LISREL software The results of the data became useful and purposeful information in order to answer the main questions of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • general policy making
 • policy evaluation
 • higher education
 • general policies of the system
 • منابع فارسی

  • امامی میبدی، راضیه (1391)، ارزیابی سیاست نابسامانی مفهومی، فصلنامه تخصصی سیاست‌گذاری عمومی، شماره 3، ص 9-28.
  • حافظ نیا، محمدرضا(1394)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت چاپ هشتم.
  • حسینی لرگانی، سیده مریم (1387)، بررسی وضعیت گذشته و موجود بخش آموزش عالی و ارزیابی عملکرد برنامه چهارم، طرح تحقیقاتی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
  • حمیدی، کامبیز؛ دانش فرد، کرم الله؛ احمدی، سیدعلی اکبر (1397)، ارائه الگوی ارزیابی خط‌مشی‌های توسعه منابع انسانی، نشریه مدیریت فردا، سال هفدهم، ص 66-82.
  • دانایی‌فرد، حسن؛ ثقفی، عمادالدین؛ مشبک اصفهانی، اصغر (1389)، بررسی نقش عقلانیت در اجراى خط‌مشی عمومی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 14 شماره 4.
  • دانش فرد، کرم الله (1392)، مبانی خط‌مشی گذاری عمومی، انتشارات نیاز دانش چاپ اول.
  • رمضان‌شمس، امیر حسین؛ اسماعیلی، احمدرضا؛ حمیدی، کامبیز (1400)، ابعاد و مولفه های الگوی ارزیابی خط مشی های امنیت عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، شماره 36
  • سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1394)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه چاپ چهاردهم.
  • شریف‌زاده، فتاح (1390)، ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعه علمی و اجتماعی کشور، فصلنامه پژوهشگاه علوم انسانی سال اول بهار و تابستان، ص 79-112.
  • عابدی جعفری، حسن؛ شیخ زاد، محمد؛ فقیهی، ابوالحسن؛ تسلیمی، محمدحسن (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 1
  • عباسی، طیبه؛ الوانی، سیدمهدی؛ دانایی‌فرد، حسن؛ آذر، عادل (1389)، تبیین تغییر خط‌مشی با استفاده از نظریه جریانات، فصلنامه سیاست علم و فن‌آوری، شماره 3، ص 81-97.
  • قربانیان، ماریا؛ قهرمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، محمود (1399)، شناسایی مؤلفه‌های حکمرانی خوب در نظام آموزش عالی ایران، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، شماره 59، ص53-82.
  • گرجی پور، حسین؛ خاشعی، وحید (1398)، الگوی ارزشیابی فرایند خط‌مشی گذاری فرهنگی با رویکرد مطالعه کیفی اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 11 شماره 1، ص 47-72.
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام (1368-1396)، اسناد برنامه‌های اول تا ششم توسعه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازیابی از maslahat.ir
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام (1392)، سیاست‌های کلی آموزش عالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازیابی از maslahat.ir
  • محمدپور، احمد (1390)، ضد روش: منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی (جلد دوم)، انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول
  • نصوحی، مرتضی؛ اعتباریان، اکبر؛ هادی پیکانی، مهربان (1400)، طراحی مدل خط‌مشی گذاری باز، فصلنامه خط‌مشی گذاری عمومی در مدیریت، شماره 41.
  • واعظی، رضا؛ شریف‌زاده، فتاح؛ محمدی، محسن (1396)، شناسایی و اولویت‌بندی الگوهای ارزیابی خط‌مشی عمومی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 40، ص1-22
  • واعظی، رضا؛ محمدی، محسن (1396)، الگویی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی در ایران ) مطالعه، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 29، ص 47-72.
  • الوانی، سید مهدی؛ شریف‌زاده، فتاح (1394)، فرآیند خط‌مشی گذاری عمومی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی چاپ ششم.
  • الوانی، سید مهدی؛ هادی پیکانی، مهربان؛ پورسید، بهزاد (1388)، مرورى بر مدل‌های سیاست‌گذاری در آموزش عالی، مجلس و پژوهش، سال پانزدهم شماره 59، ص 74-101.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Alkin, M. C. (2015). Evaluation Essentials: From A to Z. New York: The Guilford Press., 1.
  • Coryn, C. & Stufflebeam , D. (2017). Evaluation Theory, Models, and Applications. San Francisco: Jossey-Bass.
  • Dye, T. (2015). Understanding Public Policy. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 1.
  • King, , N., & Horrocks, C. (2014). Interviews in qualitative research. London: Sage.
  • Miles, I. Cunningham, P., Cox, D., Crowe, C., & Malik, , K. (2012). Smart Innovation، A Practical Guide to Evaluating Innovation Programmes. Brussels-Luxembourg: ECSC-EC-EAEC, European Commission., 16.
  • Owen, J. M. (2018). Evaluation Forms، toward an Inclusive Framework for Evaluation Practice. In M. Alkin (Ed.), Evaluation roots، A Wider Perspective of Theorists' Views and Influences. Thousand Oaks: SAGE. 386-393.
  • Scriven, M. (2015). Key Evaluation Checklist (Kec. Retrieved from http://www.michaelscriven.info, 1.