نهج‌البلاغه: راهنمای جامع معیارهای رفتاری ارزیابی عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق شناسایی معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس نهج‌البلاغه است. بدین‌منظور از روش استقرایی نظریه داده‌بنیاد استفاده شد. با مطالعه نهج‌البلاغه واحدهای معنایی مرتبط با معیارهای ارزیابی عملکرد شناسایی و پس از کدگذاری اولیه و کدگذاری متمرکز به‌عنوان روش تحلیل داده‌ها و الگوی اولیه‌ای شناسایی شد. سپس با مبنا قرار دادن نمونه‌گیری نظری به‌عنوان روش نمونه‌گیری تحقیق، به‌منظور بسط و نهایی‌سازی الگوی تحقیق، بار دیگر قسمت‌های مختلفی از نهج‌البلاغه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. درنهایت از منظر نهج‌البلاغه، معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان 16 معیار اصلی شناسایی شد که شامل: 1) استقامت همراه با امیدواری؛ 2) بصیرت؛ 3) پرورش کارکنان؛ 4) جمع‌گرایی؛ 5) راست‌گویی؛ 6) سخاوت؛ 7) عدالت در رفتار و تصمیم‌گیری‌ها؛ 8) روحیه اجرایی؛ 9) فروتنی؛ 10) قاطعیت؛ 11) قناعت (پرهیز از اشرافی گری)؛ 12) گفتار پسندیده؛ 13) نرم‌خویی؛ 14) وحدت‌آفرینی؛ 15) وفاداری؛ 16) ولایت‌مداری. هریک از این معیارها دارای زیرمعیارهای جزئی‌تری است که در قسمت یافته‌ها نمایش داده خواهند شد. نتایج نشان می‌دهد معیارهای عمومی استخراج شده از نهج‌البلاغه را در کنار معیارهای تخصصی هر شغل و سازمان می‌توان مبنای رفتاری ارزیابی عملکرد قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nahj al-Balagha: The comprehensive Guide for Behavioral Criteria in Performance Appraisal

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shahmohammadi 1
  • Hadi Aref 2
1 Assistant professor of Supreme National Defense University
2 Ph.D. in Human Resource Management, Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Performance Appraisal is at the heart of organizations' HRM system. The central problem in designing the performance appraisal is to identify the appraisal criteria.The aim of this study is to identify the general criteria for evaluating employees’ performance based on Nahj al-Balagha. The inductive method of Thematic Analysis was utilized. After extracting meaning units from Nahj al-Balagha and performing coding as the data analysis method of this research, the initial model of research was introduced. Then according to the tenets of theoretical sampling as the sampling method of this research, different parts of Nahj al-Balagha were reanalyzed. The results show that according to Nahj al-Balagha general criteria for evaluating employees’ performance consists of: 1) Endurance and hope, 2) Insight, 3) Developing employees , 4) Advice taking and collectivism, 5) Truthfulness، 6) Generosity, 7) Justice in behavior and decision, 8) Pragmatism and acion orientation, 9) Modesty, 10) Decisiveness and courage, 11) Contentment and animosity to aristocracy, 12) Pleasant speech, 13) Gentleness, 14) Promotion of unity, 15) Loyalty, and 16) Adherence to Vilayat. Each of these criteria include multiple sub criteria which will be discussed in this article. Results show that the general performance evaluation criteria of Nahj al-Balagha coupled with specific criteria of each organization and job could constitute the basis for competency based human resource management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Appraisal
  • Grounded theory
  • Nahj al-Balagha