طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان با رویکرد معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام و نویسنده مسئول

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

3 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام ،

چکیده

یک سازمان موفق، سازمانی است متشکل از نیروی انسانی با فرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که تجارب و دانش خود را در اختیار سازمان قرار می‌دهند. تحت این شرایط، هر فرایندی که موجب ارتقای توانمندی نیروی انسانی شود، فرایندی سرمایه افزا است که نتیجه آن به‌طور مستقیم در کیفیت و کمیت خدمات نمودار می‌شود.
هدف از انجام این پژوهش، جستجوی راه‌هایی برای افزایش توانمندسازی  کارکنان با رویکرد معنوی در جهت تحقق ‌هدف‌های سازمانی و تبیین چارچوب علمی‌و کاربردی برای توسعه توانمندسازی کارکنان مبتنی بر معنویت است. پژوهش حاضرکه در یکی از سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح صورت گرفت، به از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی - همبستگی است.  70 پرسشنامه‌، به روش تمام شمار جمع آوری شده است و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
با توجه به نتایج تحقیق، ورودی‌های مدل بر فرایند به مقدار 83 درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد. فرایند بر خروجی‌ها به مقدار 87 درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین با توجه به نتایج ضریب تعیین (R2) فرایندها به مقدار 68 درصد ورودی‌ها را پیش­بینی می‌کنند. خروجی‌ها نیز به مقدار 75 درصد ورودی و فرایند را پیش­بینی می‌کند. نتایج پژوهش در خصوص توانمندسازی معنوی بیانگر آن است که توسعه توانایی‌ها، بیشترین تأثیر را بر روی توانمندی معنوی دارد و سپس بر روی توانمندی شناختی و فکری اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Empowering Employees with a Spiritual Approach

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Eskhandary 1
 • mohammad reza Soltani 2
 • Hossein Habibi 3
1 Associate Professor of Imam Hossein Comprehensive University and responsible author,
2 Assistant professor of Imam Hossein Comprehensive University
3 PhD. student of Imam Hossein Comprehensive University
چکیده [English]

The successful organization is an organization that consisting of human resources with organizational culture, ideas and common goals that share their experiences and knowledge with the organization. Under these conditions, any process that enhances the capability of human resources is a capital-intensive process, the result of which is directly reflected in the quality and quantity of services. The purpose of this study is to find ways to increase the empowerment of employees with a spiritual approach to achieve organizational goals and to explain the scientific and practical framework for the development of employee empowerment based on spirituality. The present study that was done in one of the organizations affiliated with the Armed Forces, is applied in terms of purpose and descriptive-correlational research in terms of data collection. 70 questionnaires were collected and analyzed by integer method. Findings showed that Model inputs have a positive and significant effect on the process by 83%. The process has a 87% positive and significant effect on the outputs.Also, according to the results of determination coefficient (R2), processes predict 68% of inputs. Outputs also predict 75% of input and process. The results of research on spiritual empowerment indicate that the development of abilities has the greatest effect on spiritual empowerment and then on cognitive and intellectual empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Empowerment
 • Spiritual Approach
 • Input
 • process
 • output
 • الف. منابع فارسی

  • امام خمینی رضوان الله علیه‌، صحیفه نور، ج 16‌، ص 8
  • ابطحی‌، حسین؛ عباسی‌، سعید (1386)، توانمندسازی کارکنان، کرج: نشرموسسه تحقیقات وآموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو، چاپ اول
  • اسکات،‌ دی سینتیا؛ دنیس، ژاف (1375)، توانمندسازی، ‌‌ترجمه مرتضی محقق، تهران: سازمان بهره‌وری
  • گنجی، حمزه (1385)، روان‌شناسی کار، چاپ هفتم،‌ تهران: ساوالان
  • مهرابی، امیرحمزه (1393)، توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  • مهرابی، امیر حمزه (1390)، معرفی روش شناسی داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 23
  • طالبیان، احمدرضا؛ وفایی، فاطمه (1388)، الگوی جامع توانمندسازی منابع انسانی، ماهنامه ‌‌تردید، فروردین 88، شماره 203
  • نیازی، محسن؛ نصرآبادی، محمد (1388)، «توانمندسازی بر اساس راهبرد سرمایه اجتماعی»، ماهنامه تدبیر، فروردین 88، شماره 203
  • اورعی یزدانی، حمید (1381)، نگرشی بر توانمندسازی، تهران: مطالعات بازرگانی
  • آقایاری، سیروس (1385)، توانمندسازی روشی نو در محیطی رقابتی، ماهنامه تدبیر، شماره 135.
  • اسکندری، مجتبی (1381)، طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی مدیران، رساله دکتری، تهران: دانشگاه تهران.
  • امیری، دردانه (1382)، بررسی سلامت روانی کارگران و کارمندان با بهره‌وری در صنعت خودروسازی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم‌‌تربیتی و روانشناسی. 
  • ساعتچی، محمود (1387)، بهداشت روانی در محیط کار (با تکیه بر فشار روانی و فرسودگی شغلی)، تهران، نشر ویرایش، چاپ اول.
  • فلاحی، ویدا (1374)، بررسی مقایسه‌ای بین سبک‌های مدیریت آمرانه و مشارکتی با بهداشت روانی کارکنان در دبیرستان‌ها و برخی از مؤسسات صنعتی شیراز، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، مدیریت آموزشی، دانشکده علوم‌‌تربیتی دانشگاه تهران.
  • گنجی، حمزه (1390)، بهداشت روانی، تهران، انتشارات ارسباران.
  • محمدی، مصطفی(1380)، بررسی رابطه بین فشارهای روانی ناشی از عوامل سازمانی با اثربخشی کارکنان (معاونت طرح و توسعه سازمان صدا و سیما)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه‌‌تربیت معلم.
  • ناصحی‌فر، وحید؛ عیوضی، محمدرحیم؛ شهریاری، ‌هاشم (1395)، بررسی رابطه بین عوامل توانمندسازی مدیران با افزایش عملکرد نیروی انسانی، تهران: کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت.
  • ریاحی، بهروز (1383)، توانمندسازی نیروی انسانی یک وظیفه یا یک ضرورت، مجله توسعه و صنعت، شماره 27، 1383.
  • کرینر، استوارت (1381)، دیدگاه‌های کلیدی در مدیریت: اندیشمندانی که دنیای مدیریت را تغییر دادند، ‌‌ترجمه محمدعلی حسین نژاد، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1381 ص166.
  • وتن، دیوید آلرد؛ کمرون، کیماس (1383)، تواناسازی کارکنان و تفویض اختیار،‌‌ ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی، کرج، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ دوم، 1383، ص 24

   

  ب. منابع لاتین

  • Whetten, Peter & Cameron, Gerard;(1996). Developing Management Skills, South Western Eloge publishing USA, .
  • Daft, Richard (2000). Organization Theory and Design (Shout-Western College Publishing), USA .
  • Johnson, J. V. (2015). Empowerment in future work life, Scand J Work Environment Health 1997, vol23, suppl4.
  • Narayan, Deepa (2014). Measuring empowerment, cross- disciplinary perspectives. Washington, D. C: The Worth Bank.
  • Nurs, J. Adm. (1997). The effect of workplace empowerment on staff nurses' occupational mental health and work effectiveness. Faculty of Nursing, University of Western Ontario, London Jun;27(6) :42-50.
  • Van den Berg, T. I. J., Alavinia, S. M. Bredt, F. J.,  Lindeboom, D., . Elders, L. A. M and  Burdorf, A.(2008). The influence of psychosocial factors at work and life style on health and work ability among professional workers, International Archives of Occupational and Environmental Health, 81(8) : 1029–1036.
  • Narayan, Deepa (2014). Measuring empowerment, cross- disciplinary perspectives. Washington, D. C: The Worth Bank.
  • Ruta Kazlauskaite, Ilona Buciuniene, Linas Turauskas, (2011). Organizational and psychological empowerment.
  • Mishra, Anneal k & Spritzer, Gertchen M;(1998). Explaining how Survivors Respond to Downsizing: The Role of Trust, Empowerment, Justice and Work Redesign, academy of management review, 1998, Vol.33, No.3, P. 588-567.
  • Deci, E.L & Others;(1989). Self Determination in a Work Organization, Journal of Applied Psychology, 1989, Vol.74, p 580 & 9.
  • Ugboro, Isaha & Obeng, Kofi;(2000). Top Management Leadership, Employee Empowerment, Job satisfaction, and costumer satisfaction in TQM organization: An Empirical Study, Journal of Quality Management, 2000, Vol.5, pp: 247-272.
  • Misra, H. (2006). Role of Human resource in Information technology alignment In Organizations, A Metric Based Strategic Assessment Framework. Journal of Information technology Management , Vol. 16, N. 3.
  • Kruger, A., Domling, M., & Bleckmann, P. (2004). Youth & Community Empowerment Through Cultural Activities. Youth, Empowerment Partnership program .
  • Siglero, Honeycutt & Pearson, Christine M ;(2000). Creating an Empowerment Culture: Examine the Relationship between Organizational Culture and Perception of Empowerment, journal of quarterly management, 2000, Vol.5, P 27-52 .