‌پیشر‌ان‌های مؤثر بر تشکل‌های ‌مردم‌نهاد ایران در افق ده‌ساله آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی دانشگاه دفاع ملی، نویسنده مسئول،

2 هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تشکل ‌مردم‌نهاد، در حال حاضر به‌عنوان یک کنشگر تأثیرگذار در حال ایفای نقش است. عوامل گوناگونی هستند که ممکن است روند آرام و کم تغییر حوزۀ تشکل‌های ‌مردم‌نهاد را متغیر کرده و کفۀ آسیب‌ها و تهدیدات تشکل‌های ‌مردم‌نهاد را به‌شدت سنگین کنند. این‌درحالی‌است‎که با شناخت صحیح از احتمالات آینده و ایجاد آمادگی لازم برای هرگونه تغییر در این حوزه، نه‌تنها ‌به‌میزان زیادی از آسیب‌ها و تهدیدات آن کاسته می‌شود، که به کنشگری تبدیل می‌گردد که جایگاه مهمی در حل مشکلات مردم و حاکمیت خواهد داشت. از این رو تحقیق حاضر با عنوان «شناسایی ‌پیشر‌ان‌های تشکل‌های ‌مردم‌نهاد ایران در افق ده‌ساله آینده» با هدف کمک به مدیران تصمیم‌ساز انجام شد. برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش «‌پیشر‌ان‌های مؤثر تشکل‌های ‌مردم‌نهاد ایران تا دهۀ آینده ‌کدامند؟» سؤالات فرعی ذیل طراحی شد: «کنشگران فعال حوزه تشکل‌های ‌مردم‌نهاد ‌کدامند؟؛ چه عواملی بر تشکل‌های ‌مردم‌نهاد تا ده سال آینده تأثیر خواهند گذاشت؟»  این پژوهش از نوع کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از هر دو روش کتابخانه‌ای و میدانی بهره‌برداری و در گام‌های مختلف شناسایی و تحلیل ‌پیشر‌ان‌ها، از نشست‌های خبرگی (پانل) استفاده شد. در نهایت شانزده پیشران مؤثر در ‌دسته‎بندی ‌پیشر‌ان‌های توانمندساز ، همگراساز، ‌ناتوان‎ساز و واگراساز تشکل‌های ‌مردم‌نهاد شناسایی و پیشنهادات ‌تقویت‎کننده ‌پیشر‌ان‌های مطلوب و ‌تضعیف‌کننده ‌پیشر‌ان‌های نامطلوب ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective drivers of Iranian NGOs in the next decade

نویسندگان [English]

 • mohammad shiri 1
 • Sam Daliri 2
1 and responsible author
2 sndu
چکیده [English]

NGOs are currently playing an influential role. There are various factors that may drastically change the slow and low trend of change in the field of non-governmental organizations and severely burden the damage and threats of non-governmental organizations. However, with the correct knowledge of the future possibilities and the necessary preparation for any change in this field, not only will its harms and threats be greatly reduced, but it will become an activist who will play an important role in solving the problems of the people and the government. . Therefore, the present study entitled "Identifying the drivers of Iranian non-governmental organizations in the next decade" was conducted with the aim of assisting decision-makers. To answer the main research question, "What are the effective drivers of Iranian non-governmental organizations until the next decade?" The following sub-questions were designed: "Who are the active actors in the field of non-governmental organizations ?; "What factors will affect NGOs over the next ten years?" This research is of qualitative type and in terms of results, it is applied and both library and field methods were used to collect data and expert meetings (panels) were used in different steps of identifying and analyzing propellants. Finally, sixteen effective drivers in the category of enablers, convergents, disabling and divergent drivers of non-governmental organizations were identified and suggestions were made to strengthen the desired drivers and weaken the bad ones

کلیدواژه‌ها [English]

 • NGO
 • Driver
 • Future
 • الف. منابع فارسی

  • ابطحی، سید مصطفی؛ سعید بشیری؛ علی مرشدی زاد (تابستان 1399)، نقش فضای مجازی بر وضعیت حوزه عمومی در ایران، مطالعات سیاسی، شماره 48، صص 93-118.
  • بیشاب، پیتر و همکاران (1388)، وضعیت کنونی سناریونویسی؛ مرور اجمالی تکنیک‌ها، مترجم: مسعود منزوی، تهران: مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • شوارتز، پیتر (1388)، هنر درونگری؛ برنامه‌ریزی برای آینده در دنیایی با عدم قطعیت، ترجمه: عزیز علیزاده، تهران: مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • حاتمی، خدیجه؛ قاضی نژاد، مریم؛ باستانی، سوسن؛ راد، فیروز (پاییز و زمستان 1399)، فراتحلیل پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه سازمان‌های ‌مردم‌نهاد؛ با تاکید بر علل مشارکت افراد در این سازمان‌ها، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، سال 9، شماره 2، صص 23-46.
  • حافظ‌نیا، محمدرضا (1391)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.
  • حفظی فرد، محمود و همکاران (1388)، سازمان مجازی و منابع انسانی، بی جا.
  • خلیلی شروینی، سیاوش (1393)، روش‌های تحقیق در علوم سیاسی، چاپ هفتم، تهران: یادواره کتاب.
  • فرامرز قراملکی، احد؛ سکندری، مرضیه (1388)، اخلاق در تشکل‌های مردم‌نهاد، تهران: نهاد ریاست جمهوری، مرکز امور زنان و خانواده.
  • گلشن پژوه، محمودرضا (1381)، راهنمای سازمان‌های غیردولتی (NGOS)، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بین‌‌المللی معاصر.
  • محمدی، حمیدرضا؛ پریزاد، رضا (پاییز 1399)، بررسی نقش سازمان‌های ‌مردم‌نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب (ایران – تهران)، تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره 29، صص 315-331.
  • نظم آبادی، کامران؛ عباس علیمحمدی (1399)، ارائه مدل راهبردی سازمان‌های ‌مردم‌نهاد حامی نیروهای مسلح، ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران.

   

   

  ب. منابع لاتین

  • Aksel, I. and Baran, M. (2006). Organizational problems of non-governmental organizations (NGOs), Available on:
  • Boroush, Mark A, Thomas, Charls, (1992). Alternative Scenarios for the Defense Industry after 1999, Planning Review.
  • Chang, Eun. Joo, (1999). Civil Society and Democratic Morality, Diss. Frankfurt. Main, Johann Wolfgang Goethe Institute.
  • Chermack, T.J, (2011). Scenario Planning in Organizations, San Francisco: by business book.
  • Engdahl, F William, (2010). Kyrgyzstan’s Roza Revolution – Cui Bono? Washington, Moscow, Beijing and the Geopolitics of Central Asia, Political Analysis, Vol. 47, No. 5.
  • Gardner, Disharyan, (2003). Virtual HR, Journal of vocational Behavior, Vol 3.
  • Godet, M. (2006). Creating Futures: Scenario Planning as a Strategic Management Tool, France: Economic publish.
  • Goldschmidt, Werner, Mies, Thomas, (1995). for an introduction to: civil society and civilizing process or dialectics, encyclopedic journal for philosophy and science.
  • Herd, Graeme P, (2005). Colorful Revolution and the CIS, Problem of Post – Communism, Vol. 14, No. 3.
  • Hsu, J; Hsu, C; Hasmath, R, (2017). NGO Strategies in an Authoritarian Context, and their Implications for Citizenship: The Case of the People's Republic of China, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, No. 28.
  • Kennedy, Michael D, (2009), A Public Sociology of Emerging Democracies: revolution, Gender inequalities, and Energy Security, Werser Center for Emerging Democracies University of Michigan, Vol. 28, No. 1.
  • Lewis, David; Kanji, Nazneen, (2009). Non-governmental organizations and development, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN: Routledge.
  • Locke, John, (1988). two treatises of government, ed. Peter Laslett, Cambridge, Cambridge university press.
  • Martinez, Juan Luis, (2002). Communication Conflicts in NGO: A Theoretical Approach, p 3, available in: http:// www.ssm.com/.
  • Mukasa, S. (1999). Are expatriate staff necessary in international development NGOs? A case study of an international NGO in Uganda, International Working Paper Series, 4, Centre for Civil Society, London School of Economics and Political Science, London, UK.
  • Olmos, Luis; Ruester, SophiaandSiok-Jen Liong, (2012). On the Selection of Financing Instruments to Push the Development of New Technologies: Application to Clean Energy Technologies, energy policy, No.43.
  • Registering a Nonprofit In Texas. (2020, September 28). Retrieved from https://www.upcounsel.com/registering-a-nonprofit-in-texas.
  • Schwartz, P, (1991). the Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World, New York: Currency Doubleday.
  • Scott, Colin, (2000). Accountability in the Regulatory State, Journal of Law and Society, Vol. 27, No. 1.
  • Soyoung An, Donghwa Lee,(2020). corporate Social Responsibility of Integrated Resort Company: Tourism Development and the Role of NGO, The Korean Association of NGO Studies (KANGOS), 15, vol 3.
  • Vilain, M, (2006), Non-profit management current challenges for personnel management in German welfare organization, Available on:
  • Willetts, Peter, (2012). what is a Non-Governmental Organization? UNESCO Encyclopedias of Life Support Systems.
  • Williamson, P. J, (1999). Strategy as Options on the Future, Sloan Management Review, Vol. 40, No. 3.
  • World health Organization, (2002). WHO and Civil Society: Linking for better healtj. Available on: www,who.int/civilsociety/ documents/ en/ CSICase StudyE. Pdf.
  • Zohir, Sajjad, (2004). NGO Sector in Bangladesh: An Overview, Economic and Political Weekly, Vol. 39, No. 36.