تبیین رویکرد اقتصادی بسیج در سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت (در چارچوب شاخص‌های انقلابی‎گری مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(دام‌ظله‎العالی))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

با ابلاغ سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، افق 50 ساله جمهوری اسلامی‌ایران ترسیم شد. بنابراین، تمامی‌دستگاه‎های اجرایی و علمی‌کشور ‎باید درجهت تحقق اهداف‌این سند تلاش کنند. دراین راستا، یکی از نهادهای مهم، بسیج است که برای تحقق اهداف سندالگو درحوزه اقتصاد، دارای نقش قابل توجهی است. رهبر انقلاب اسلامی‌فرموده اند: در میدان اقتصادی هم تا آنجایی که میتوانید، شما[بسیجیان] باید پیشقدم باشید (08/05/1372). بنابراین، در‌این مقاله با روش پژوهش اسنادی از طریق تحلیل تبیینی - توصیفی از بیانات مقام معظم رهبری، به بررسی رویکرد اقتصادی بسیج در سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت با توجه به شاخص‌های انقلابی‎گری پرداخته شده است.  با توجه به‌اینکه ‎تمدن‌سازی نوین اسلامی‌دارای دو بخش ابزاری و حقیقی است، اقتصاد در بخش ابزاری دارای اهمیت فراوانی است. در‌این مقاله 18 تدبیر اقتصادی که مرتبط با نقش‌آفرینی بسیج می‌تواند باشد؛ استخراج شده است و بسیج برای ‎نقش‌آفرینی در‌این حوزه ‎باید دو کار انجام دهد: یکی مطالبه‌گری و دیگری‌اینکه دستگاه‎های مسئول را در جهت‌دهی و هدف‎گذاری یاری رساند و در بخش‎های تخصصی خود از طریق اقشار، مدل‎های اجرایی – عملیاتی مبتنی بر رویکرد اسلامی‌- بومی‌ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining of Economic Approach of Basij in the Islamic- iranian Model of development ( in the Framework of Revolutionary Indicators Based on the intellectual system of leader of iran)

نویسنده [English]

 • sajjad shahsavary
Master of Imam Sadegh University
چکیده [English]

By notifying the document of Islamic- iranian Model of developmentˌ The 50-years of horizon of the Islamic Republic of Iran was drawn up. Therefore, all the executive and scientific organizations of the country should work hard to achieve the goals of this document. In this regard, Basij is one of the institutions is always on the scene and this revolutionary and popular institution can play a significant role in achieving the objectives of the model document in the field of economics. Leader of the Islamic Revolution expressly stated: In the economic field, as far as you can, you [the Basijis] must take precedence(08/05/72). Thus, in this paper, through the documentary method through the analysis of the contents of the statements of the Supreme Leader, an Investigation and explaining of Economic Approach of Basij in the Islamic- iranian Model of development in the Framework of Revolutionary Indicators.. In this article, there are 18 economic measures from the 56 template document guidelines that can be related to the mobilization role of basij Has been extracted and basij for the mobilization of the role in this area should be two things: One is asking and assisted responsible devices in targeting and targeting and in your specialized sections through the strata execute models - Operations based on the Islamic-Indigenous approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economy
 • Basij
 • the Islamic- iranian Model of development
 • Revolutionary Indicators
 • الف. منابع فارسی

  • ابطحی، سیدحسین؛ آرزمجو،‎ هانیه (1390)، الگوی اسلامی-‌ایرانی پیشرفت در عرصة زندگی فردی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال چهاردهم، شماره 53
  • اسماعیل زاده، محمد (1389)، مبانی و مفهوم توسعه از دید امام‌خمینی(ره) به منظور تبیین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، معرفت، سال نوزدهم، شماره 157، صص 47 – 66
  • بانشی، عبدالله (1390)،  نگاهی به جایگاه و نقش رهبری سازمانی اسلامی‌در الگوی اسلامی-‌ایرانی پیشرفت، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال چهاردهم، شماره 53
  • بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‎العالی)، Khamenei.ir
  • حصیرچی، امیر؛ نیاوند، عباس (1389)، اﻟﮕﻮی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖاﻳﺮاﻧﻲ - اﺳﻼﻣﻲ از ﻣﻨﻈﺮ مقام معظم رهبری(رویکرد ‎برنامه‌ریزی راهبردی در دهه چهارم انقلاب)، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال چهاردهم، شماره 50
  • خدامی، مصطفی (بیتا)، الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت از منظر مقام معظم رهبری، ماهنامه علمی‌تخصصی صدای جمهوری اسلامی‌ایران، سال نهم، شماره 54
  • زریباف، مهدی (1394)، ﻣﺒﺎﻧﻲ، ﺳﻴﺮ ﺗﺪوﻳﻦ، ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺪوﻳﻦ الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، دوفصلنامه علمی‌پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال پنجم، شماره 2، صص 127 – 156
  • سنچولی، زینب (1392)، تبیین ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فصلنامه علمی‌پژوهشی الگوی پیشرفت اسلامی‌ایرانی، سال دوم، شماره3، صص77 – 102
  • ·         سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت
  • شتابدرا، محمد؛ زمانی علی آبادی، نعمت الله (1394)، الگوی راهبردی اسلامی‌ایرانی پیشرفت در منطق امام‌خامنه‎ای (دام ظله) مبتنی بر رویکرد تحلیل دوسطحی اندماجی، فصلنامه علمی‌تخصصی اسلام و مهدویت، سال چهارم، شماره7، صص109-138
  • شریف زاده، محمد (1392)، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺎرﻳﺦ اﻗﺘﺼﺎدی- اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﻲ- اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، دوفصلنامه علمی‌پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال پنجم، شماره 2، صص 65 – 92
  • صادقی شاهدانی، مهدی؛ محسنی، حسین (1392)، ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ در اﻟﮕﻮی اسلامی-اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، دوفصلنامه علمی‌پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال پنجم، شماره 2، صص 7 – 38
  • صادقی، حسین؛ قابل زاده، ولی الله (1383)، تحلیل تطبیقی شاخص‌های بسیج اقتصادی در جنگ، مقایسه‌ایران با سایر کشورها، فصلنامه سیاست دفاعی، سال دوازدهم، شماره 47
  • عبدالملکی، حجت الله (1391)، اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ - اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای(ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم، ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی)، دوفصلنامه علمی‌پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال پنجم، شماره 2، صص 21 – 51
  • قاضی میرسعید، سیدعلیرضا؛ تاج آبادی، حسین (1395)، مفهوم توسعه و پیشرفت در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله)، فصلنامه علمی‌پژوهشی مدیریت اسلامی، سال بیست و چهارم، شماره 3، صص 147-169
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران
  • کاظمی، محمدعلی (بیتا)، نظری کوتاه بر تعریف بسیج و جایگاه آن در جمهوری اسلامی‌ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، صص 57-62
  • کلهر، رضا (1387)، ﺑﺴﻴﺞ و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، ﻧﻮآوری و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، ﻓﺼلنامه مطالعات راهبردی بسییج، سال یازدهم، شماره 38
  • کلهر، رضا (1390)، ‎نقش‌آفرینی بسیج در الگوی اسلامی‌-‌ایرانی پیشرفت، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال چهاردهم، شماره 53
  • نقی پورفر، ولی الله؛ جعفرپور، محمود (1390)، مولفه‎های موثر بر تدوین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت در حوزه مطالعات سازمانی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال چهاردهم، شماره 53
  • نوروزی فیروز، رسول (1391)، نقش انقلاب اسلامی‌و الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت در‌ایجاد تمدن اسلامی‌–‌ایرانی، علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره 60