شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های انعطاف‌پذیری در نظام آماد و پشتیبانی (مطالعه موردی: یک سازمان نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

2 کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

انعطاف‌پذیری به‌عنوان یک راهبرد برای بهبود پاسخگویی به تغییرات تلقی می‌‌شود. مقاله حاضر با هدف اولویت‌بندی مولفه­های انعطاف­پذیری در آماد و پشتیبانی به رشته تحریر درآمده است. این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق یک سازمان نظامی بوده است­ که با استفاده از نمونه­گیری در دسترس، تعداد 52 نفر برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شده­اند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل شبکه­ای فازی[1] جهت رتبه­بندی مولفه‌های انعطاف‌پذیری زنجیره آماد و پشتیبانی استفاده شده است.
نتایج آماری تحقیق نشان‌دهنده­ این است که در بین مولفه‌های انعطاف‌پذیری بر اساس منطق نظامی (ورودی-فرآیند- خروجی)، در ورودی‌ها (کالا)، به ترتیب مولفه­های «تحویل»، «دسترسی به کالا» و «حجم» با وزن‌های مشخص، در رتبه اول تا سوم اهمیت قرار دارند. در بین مولفه‌های ورودی (منابع)، به ترتیب مولفه­های «دسترسی به منابع»، «سفارشی­سازی» و «تامین فیزیکی» با وزن‌های مشخص، در رتبه اول تا سوم قرار دارند. همچنین در مولفه‌های مربوط به فرآیندها (تدارک)، به ترتیب مولفه­های «منبع­یابی»، «انبارداری» و «آماد و پشتیبانی» با وزن‌های مشخص، در رتبه اول تا سوم اهمیت قرار دارند و در بین مولفه‌های فرآیندها (حمل‌و‌نقل) به ترتیب مولفه­های «شبکه حمل‌و‌نقل»، «بسته‌بندی» و «تحویل» در رتبه‌های اول تا سوم و در بین مولفه‌های انعطاف‌پذیری بر اساس منطق نظامی- خروجی (کالا)، مولفه «دسترسی به کالا» بیشترین اهمیت را در انعطاف­پذیری دارد و مولفه­های «تحویل» و «حجم» در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. همچنین در بین مولفه‌های انعطاف‌پذیری بر اساس منطق نظامی- خروجی (خدمات)، مولفه «دسترسی به خدمات» با بیشترین اهمیت و بعد از آن مولفه‌های «حجم و پاسخگویی» در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Prioritize Flexibility Components in the Logistics System - Case Study: A Military Organization

نویسندگان [English]

 • Arash Armoon 1
 • Hasan Yarmohamadi 2
1 Ph.D. student of Strategic Management in Supreme National Defense University and responsible author
2 Master of Science in Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

logistics as the backbone of military operations at the strategic level must be flexible in situations such as changing needs and providing field services, changing the type of organization's mission, and changing operating environment and scene conditions. The present article aims to prioritize the components of flexibility in logistics . This is a descriptive-survey research. The statistical population of the study was a military organization using 52 available sampling to complete the questionnaire. FANP was used to analyze the data to rank components of supply chain flexibility in support and preparation.
The systematic model (input, process-output) is based on this research.The statistical results show that based on the systematic model ، each of the components of flexibility in input ، process ، and output of the system ، according to the military organization under study ، has been given importance. The exact statistics of the results are detailed in the following sections.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flexibility
 • Logistics
 • Military Logistics
 • Dimensions and Components
 • الف. منابع فارسی

  • جعفرنژاد، احمد؛ یاسایی، مهرداد (1393)، مدل‌سازی ریاضی انعطاف پذیری زنجیره تأمین با استفاده از برنامه ریزی آرمانی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، دوره دوازدهم، شماره33 ، صص 96-75.
  • دودانگه، محمود (1391)، اصول و مبانی و کارکرد‌های آماد و پشتیبانی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش­‌های آماد و پشتیبانیی، انتشارات دانشگاه امام حسین‌علیه­السلام
  • مارسیا هاگس؛ جیمز بردفورد ترل؛ ال، بونیتا پترسون (1388)، هوش هیجانی و رهبری سازمانی، ترجمه: گودرزی، علی محمد، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، تهران.
  • نظام جامع آماد و پشتیبانی سپاه (1391)، مرکز مطالعات و پژوهش­‌های آماد و پشتیبانیی، تهران: دانشگاه امام حسین‌(علیه‌السلام).

   

  ب. منابع لاتین

  • Abdelilah, B., El Korchi, A., & Balambo, M. A. (2018). Flexibility and agility: evolution and relationship. Journal of Manufacturing Technology Management.
  • Agus, Arawati. (2011). Supply Chain Management, Supply Chain Flexibility and Business Performance. Journal of Global Strategic Management. No. 9, pp. 134-145.
  • Barad, M., Even, Sapir. D., 2003. Flexibility in logistic systems: modeling and performance evaluation. International Journal of Production Economics, 85, 155–170.
  • Blome, C., Schoenherr, T., & Eckstein, D. (2014). The impact of knowledge transfer and complexity on supply chain flexibility: A knowledge-based view. International Journal of Production Economics,147, 307-316.
  • Brozovic Danilo. (2016). Strategic Flexibility: A Review of the Literature. International Journal of Management Reviews, Vol. 00, 1–29
  • Chen, I.J., Calantone, R.J., Chung, C.-H., 1992. The marketing– manufacturing interface and manufacturing flexibility. Omega International Journal of Management Science 204 , 431–443.
  • Chiang, C. Y., Kocabasoglu-Hillmer, C. and Suresh, N. (2012). An empirical investigation of the impact of strategic sourcing and flexibility on firm’s supply chain agility. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 32 No. 1, pp. 49-78.
  • Chuu, Shian-Jong. (2011). Interactive group decision-making using a fuzzy linguistic approach for evaluating the flexibility in a supply chain. European Journal of Operational Research", Vol. 213, No. 1, pp. 279-289.
  • Russell D., Kusumal Ruamsook, Violeta Roso. (2020). Managing supply chain uncertainty by building flexibility in container port capacity: a logistics triad perspective and the COVID19 case. Maritime Economics & Logistics 22. http://creat iveco mmons .org/licenses/by/4.0/.
  • Dey, S., Sharma, R. R. K., & Pandey, B. K. (2019). Relationship of Manufacturing Flexibility with Organizational Strategy. Global Journal of Flexible Systems Management, 1-20.
  • Duclos, L.K., Vokurka, R.J. and Lummus, R.R. (2003). A conceptual model of supply chain flexibility. Industrial Management & Data Systems, Vol. 103 No. 6, pp. 446-456.
  • Esmaeilikia, M., Fahimnia, B., Sarkis, J., Govindan, K., Kumar, A. and Mo, J. (2014). Tactical supply chain planning models with inherent flexibility: definition and review. Annals of Operations Research, pp. 1-21.
  • Fantazy, Kamel, Vedmani Sharan and Vinod Kumar. (2010). An Integrated Framework for Conceiving and Managing Supply Chain Flexibility. Annual Conference of the Administrative Sciences Association of Canada. Regina, Saskatchewan, May 22-25.
  • Fisher, M., Hammond, J., Obermeyer, W. and Raman, A., (1997). Configuring a supply chain to reduce the costs of demand uncertainty in Product and Operations Management, Vol. 6, No3, pp. 211-225.
  • Garavelli, A. C., (2010). Flexibility configurations for the supply chain management. International Journal of Production Economics 85, 141–153.
  • Goyal, M., & Netessine, S. (2011). Volume flexibility, product flexibility, or both: The role of demand correlation and product substitution. MSOM Spring, 13(2), 180–193.
  • Groote, X., 2008. The flexibility of production processes: A general framework. Management Science, 40 (7, 933–945.
  • Herer, Y.T., Tzur, M., (2001). The dynamic transshipment problem. Naval Research Logistics 48 (5), 386–408.
  • Huang, C. Y. Nof, S. Y., 1999. Enterprise agility: a view from the PRISM lab. International Journal of Agile Management Systems 1/1, 51-59.
  • Huo, B., Gu, M., & Wang, Z. (2018). Supply chain flexibility concepts, dimensions and outcomes: an organisational capability perspective. International Journal of Production Research, 56(17), 5883-5903.
  • Jafari, H. (2015). Logistics flexibility: a systematic review. International Journal of Productivity and Performance Management, 64(7), 947-970.
  • Kilubi, I., & Haasis, H. (2015). Supply chain risk management enablers: A framework development through systematic review of the literature from 2000 to 015. International Journal of Business Science & Applied Management, 10(1), 35-54.
  • Kumar, P., Bera, S., Dutta, T., & Chakraborty, S. (2018). Auxiliary flexibility in healthcare delivery system: an integrative framework and implications. Global Journal of Flexible Systems Management, 19(2), 173-186.
  • Kume, K., & Fujiwara, T. (2016). Production flexibility of real options in daily supply chain. Global Journal of Flexible Systems Management, 17(3), 249-264.
  • Mandelbaum, M., Buzacott, J., (1990). Flexibility and decision making. European Journal of Operational Research 44, 17–27.
  • Manders, J. H., Caniels, M. C., & Paul, W. T. (2017). Supply chain flexibility. The International Journal of Logistics Management.
  • Merschmann, Ulf and Ulrich W. Thonemann. (2011). Supply chain flexibility, uncertainty and firm performance: An empirical analysis of German manufacturing firms. International Journal of Production Economics. Vol. 130, No. 1, pp. 43-53.
  • Moon, K. K. L., Yi, C. Y., & Ngai, E. W. T. (2012). An instrument for measuring supply chain flexibility for the textile and clothing companies. European Journal of Operational Research, 222(2), 191-203.
  • Oke, A. (2005). A framework for analyzing manufacturing flexibility. International Journal of Operations & Production Management, 25(10), 973–996.
  • Pérez-Pérez, M., Kocabasoglu-Hillmer, C., Serrano-Bedia, A. M., & López-Fernández, M. C. (2019). Manufacturing and Supply Chain Flexibility: Building an Integrative Conceptual Model Through Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis. Global Journal of Flexible Systems Management, 1-23.
  • Prater, E., Biehl, M., & Smith, M. A. (2001). International supply chain agility: Tradeoffs between flexibility and uncertainty. International Journal of Operations & Production Management, 21 (5), 823–839.
  • Ramı ´rez, A. M., Morales, V. J. G., & Aranda, D. A. (2012). Knowledge creation and flexibility of distribution of information. Industrial Management & Data Systems, 112(2), 166–185.
  • Sa´nchez, A. M., & Pe´rez, P. M. (2005). Supply chain flexibility and firm performance: A conceptual model and empirical study in the automotive industry. International Journal of Operations & Production Management, 25(7), 681–700.
  • Sanchoy, K. Das., Layek Abdel-Malek., 2003. Modeling the flexibility of order quantities and lead-times in supply chains. International Journal of Production Economics 85, 171-181.
  • Sethi, A.K. and Sethi, S.P. (1990). Flexibility in manufacturing: a survey. International Journal of Flexible Manufacturing Systems, Vol. 2 No. 4, pp. 289-328.
  • Singh, R. K., Modgil, S., & Acharya, P. (2019). Identification and causal assessment of supply chain flexibility. Benchmarking: An International Journal.
  • Slack, N., 1987. The flexibility of manufacturing systems. International Journal of Operations and Production Management 7 (4), 35-45.
  • Thammarak Srimarut, Witthaya Mekhum. (2020). Supply Chain Management and Its Influence on the Performance of Pharmaceutical Companies. Systematic Review Pharmacy. Vol 11, Issue 4, 102 110
  • Upton, D. M., (2009). The Management of Manufacturing Flexibility. California Management Review Winter, 72-89.
  • Van Hoek, R.I., 2001. Epilogue: moving forward with agility. International Journal of phisical distribution & Logistics management 31(4), 290 – 301.
  • Vickery, S., Calantone, R., & Dro¨ge, C. (1999). Supply chain flexibility:An empirical study. The Journal of Supply Chain Management, 35(1), 16–24.
  • Vickery, S., Dro¨ge, C., & Markland, R. (1997). Dimensions of manufacturing strength in the furniture industry. Journal of Operations Management, 15, 317–330.
  • Volberda, H. W.,( 1998). Building the Flexible Firm: How to remain Competitive. Oxford, Oxford University Press 2(1): 94-96
  • Webster, Dic., 1993.
  • Yi, C. Y., Ngai, E. W. T., & Moon, K.-L. (2012). Supply chain flexibility in an uncertain environment: Exploratory findings from five case studies. Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 16, No. 4, 2011, pp. 271 – 283.
  • Zhang, Q., Vonderembse, M.A. and Lim, J.-S. (2006). Spanning flexibility: supply chain information dissemination drives strategy development and customer satisfaction. Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 11 No. 5, pp. 390-399.