الزامات دانش‌بنیان کردن اقتصاد درچهارچوب ‌سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، نویسنده مسئول

2 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

امروزه تحریم‌ها به‌صورت گسترده‌ و فشرده اقتصاد کشور را با دشواری مواجه کرده و بر همین اساس باید الزاماتی تدوین شود که بتواند اقتصاد کشور را به سمت عبور از این گردنه دشوار هدایت کند. اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله با این مشکلات است. هدف‌این تحقیق «ارائه الزامات دانش‌بنیان کردن اقتصاد در چهارچوب ‌سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» است. به‌طور کلی از منظر دین، دانش عنصری قوام‌افزا و اقتدارآفرین است؛ در نتیجه اقتصادی که ‌بر بنای علم ساخته شده باشد، اقتدارآفرین و مقاوم است. سوال اصلی تحقیق در راستای هدف تحقیق‌این است که الزامات دانش‌بنیان کردن اقتصاد در چهارچوب ‌سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کدامند؟ نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی- توسعه­ای است و از نظر روش گردآوری داد‌ه‌ها، در دسته تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار دارد که با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. جهت جمع­آوری داد‌ه‌ها در بخش کتابخانه‌ای از اسناد بالادستی، رهنمود­ها و بیانات مقام معظم رهبری، کتب، مقالات و سایت­های ‌اینترنتی فارسی و لاتین استفاده شد. داد‌ه‌های جمع­آوری شده با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. براساس نتایج تحقیق و در تحلیل­های انجام شده در ‌این پژوهش برای آنکه بتوانیم تصویر واقع بینانه‌ای از وضعیت موجود ارائه دهیم، الزامات، اهداف و ‌سیاست‌های اقتصاد دانش‌بنیان در چهارچوب ‌سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تبیین و توصیف گردیده و براین اساس، الگوی مناسبی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model of knowledge-based economy based on the general policies of resistance economics

نویسندگان [English]

 • Seyyed Kazem Delkhosh-Abatari 1
 • Seyyed Shamseddin Hossein 2
 • Peyman Akhavan 3
1 PhD student in Strategic Cultural Management, Supreme National Defense University. and responsible author
2 Faculty of Allameh University
3 Faculty of Malek Ashtar University
چکیده [English]

Today, widespread and intensive sanctions are making it difficult for the country's economy, and accordingly, requirements must be formulated that can lead the country's economy to cross this difficult gorge. The resistance economy is the only way to deal with these problems. The purpose of this study is to "provide the requirements for knowledge-based economics in the context of the general policies of the resistance economy." As a result, an economy based on science is authoritarian and resilient. The main research question in line with the purpose of the research is what are the requirements for knowledge-based economics in the context of the general policies of the resistance economy? The type of research is applied-developmental in terms of purpose and in terms of data collection method is in the category of descriptive-survey research which has been done by qualitative content analysis method. Upstream documents, guidelines and statements of the Supreme Leader, Persian and Latin books, articles and websites were used to collect data in the library section. Data collected using the method Content analysis was analyzed. Based on the results of the research and in the analyzes performed in this research, in order to be able to provide a realistic picture of the current situation, the requirements, goals and policies of knowledge-based economy are explained and described within the general policies of resistance economics. Properly provided

کلیدواژه‌ها [English]

 • Requirements
 • knowledge-based economics
 • resistance economics. Politics
 • الف. منابع فارسی

  • قرآن کریم،‌‌ترجمه الهی قمشه‌ای، تهران انتشارات خورشید، 1370
  • مقام معظم رهبری، ابلاغ ‌سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 30/11/1392.
  • امیری، حسین؛ کریم، محمد حسین (1398)، اقتصاد مقاومتی، افزایش ‌تاب‌آوری وکاهش آسیب­پذیری، فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی، حوزه علیمه قم
  • بهبودی، داود؛ امیری، بهزاد (1389)، رابطه بلند مدت اقتصاد دانش‌بنیان و رشد اقتصادی‌ایران، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال 2، شماره 4، صص 32-23.
  • حسینی، سید شمس الدین؛ چهارمحالی بیغش، اکبر (1384)، اقتصاد دانش و شکاف توسعه در‌ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 1، صص 55-82.
  • جباری پور، مجتبی (1391)، تبییننقشراهبردیشرکت‌هایدانشبنیاندرتحققاقتصادمقاومتی.
  • سند نقشه جامع علمی‌کشور، 14/10/1389).
  • قانعی راد، محمد امین (1392)، ناهمزمانی دانش، روابط علم و نظام‌های اجتماعی اقتصادی در‌ایران، مرکز تحقیقات سیاست علمی‌کشور.
  • قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلا‌می‌ایران (1394 ـ 1390) مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلا‌می‌
  • ﻋﺎرف، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﺑﺨﺘﻴﺎری، اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ (1391)، ﺿﺮورت ﺗﺒﺪﻳﻞ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری و ﺛﺮوت ملی، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻧﺸﺎء ﻋﻠﻢ، ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره اول.
  • رجبیان، محمد اعظم و همکاران (2019)، بررسی راهبردهای افزایش مقاومت پذیری اقتصاد‌ایران با نگاهی به‌اینده اقتصاد مقاومتی، فصلنامه راهبرد فردوسی مشهد , دوره (27), شماره (89),
  • مقتدایی، علیرضا؛ یاوران بخشایش، عبدالله (1396)، بررسی تحلیل روابط علّی بین ‌شاخص‎های ‌سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ‌سیاست‌های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز  «ویژه نامه اقتصاد مقاومتی» شماره 15
  • مشائی ناهید؛ ابراهیم نیا، محمد (1398)، موانع (فرهنگی-اخلاقی)تحقّق اقتصاد مقاومتی (باتکیه برآموز‌ه‌های علوی)، مجموعه مقالات کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت واقتصاد مقاومتی، دانشگاه فردوسی مشهد،
  • ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی‌و فرهنگی کار و جامعه، آبان ماه 1394، شماره 186.

  ب. منابع لاتین

  • Amidon, Debra M. Formica, Piero; Mercier-Laurent, Eunika, eds. (2005). Defining the knowledge economy- Knowledge economy program report, the Work Foundation, London.
  • Baumfeld, L. Hummelbrunner,R. & Lukesch, R. (2009). Instrumente system is chen Handelns. Eine Erkundungstour. Stuttgart, Rosenberger Fachverlag
  • Chen, D.H.C. & Dahlman, C.J. (2004). Knowledge and development: a cross-section approach (Vol. 3366). World Bank Publications
  • Correia & Sarmento, D.E. (2003). The resurgence of growth in the
  • Fucec, A. A., Corina, M. (2014). Knowledge economies in European Union: Romania’s position. Emerging Markets Queries in Finance and Business, 15, 481–489.
  • Paz-Marin, M., Gutierrez-Pena, P. A., & Martinez, C. (2015). Classification of countries’ progress toward a knowledge economy based on machine learning classification techniques. Expert Systems with Applications, 42(1), 562-572
  • www.khamenei.ir