طراحی الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار دانشگاه شاهد

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی فرهنگی، نویسنده مسئول

چکیده

هدف این پژوهش تدوین یک الگوی بومی برای رهبری راهبردی و هدایت عالیه سازمان‌های فرهنگی بر اساس دیدگاه‌ها و نظرات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است. مبنای فلسفی این تحقیق، تفسیری، رویکرد آن استقرایی، هدفش کاربردی، و استراتژی آن کیفی (تئوری­سازی داده-بنیاد) است. برای کشف این الگوی رهبری راهبردی، ابتدا بیانات و دیدگاه­های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در فاصلة سال­های 1361 تا 1398 مورد تحلیل کمی قرار گرفت. سپس، موارد مرتبط با موضوع پژوهش از منابع مختلف استخراج شد. برای تحلیل دقیق محتوا از نرم‌افزار Maxqda20 استفاده شد؛ زیرا کدگذاری در نظریه مبنایی خود نوعی تحلیل محتوا است. نکات مرتبط با موضوع تحقیق از پاراگراف‌های منتخب و به شیوه‌ی تحلیل نکات و مضامین کلیدی، در قالب «کد» استخراج شد و کدهای مشترک تشکیل «مفهوم» و مفاهیم مشترک، تشکیل «مقوله» را داده‌اند. در پایان این مرحله از کدگذاری؛ تعداد 638 کد، 86 مفهوم، 230 زیر مقوله و 51 مقوله ایجاد گردید. با توجه به ترسیم الگوی «رهبری راهبردی»، تعداد 12 قضیه تدوین و با بهره‌گیری از روش‌های مرسوم در نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، روایی و پایایی تحقیق محرز شد و در نهایت، یافته‌های تحقیق به سؤال‌ها پاسخ مناسب داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a strategic leadership model for the cultural system of the Islamic Republic of Iran based on data-based theory

نویسندگان [English]

 • Hasan Bonyanian 1
 • Reza Gholami 2
 • Allahyar Sahraei 3
1 national defense university master's
2 Assistant professor of Shahed University
3 Ph.D. student in National Defense University, and responsible author
چکیده [English]

The goal of this study is to organize and implement the "Strategic Leadership Model of the Cultural System of the Islamic Republic of Iran" based on the views of the Supreme Leader. To achieve the main goal of the research, which is to find the categories and factors: causal, central phenomenon, contextual conditions, intervening conditions, strategies, consequences, and finally theoretical theorems and paradigm model; Statements and letters of the Supreme Leader from 1361 to 1398 were extracted and quantitatively analyzed… Since coding in its basic theory is a kind of content analysis, we used Maxqda20 software for accurate content analysis. At the end of coding; 638 codes, 86 concepts, 230 subcategories and 51 categories were created. According to the drawing of the "strategic leadership" model, 12 theorems were formulated and using conventional methods in data theory, the foundation, validity and reliability of the research were established. finally, the research findings answered the questions appropriately.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • leadership
 • strategy
 • strategic leadership
 • cultural system
 • اکرامی، محمد؛ ناظمی اردکانی، مهدی (1383)، سیاست‌هایساماندهیفرهنگیکشور، تهران:کمیسیون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • الوانی، مهدی (1379)، تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی، تهران: انتشارات سمت.
 • بول، جوین (2004)، حدیث­وقرآن، ترجمه سید حسین علوی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، شماره 3.
 • پارسونز، واین (1385)، مبانی سیاست‌گذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، جلد اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • پرکان، حسین؛ سلطانی، مرتضی (1390)، طراحی الگوی مفهومی تحلیل فرهنگی کشور مبتنی بر رویکرد تئوری مفهوم‌سازی بنیادی، مجله اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال اول، شماره دوم.
 • حافظ نیا، محمد،(1387)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.
 • دانایی فرد، حسن (1384)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، تهران: انتشارات صفار.
 • دانایی فرد، حسن؛ اسلامی، آذر (1390)، ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی -کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده‌بنیاد در عمل، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 • دهقان پیشه، الهه (1389)، ارزیابی سیاست‌‌های هنری با ارتقاء مدل چارترند و مک کافی، فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، سال یازدهم، شماره 10.
 • رزاقی، افشین (1381)، نظریه‌های ارتباطات اجتماعی، تهران: نشر پیکان.
 • سنجقی، محمد ابراهیم و همکاران (1396)، بررسی تأثیر رهبری راهبردی بر نوآوری با تأکیر بر رویکرد ارتباطات شبکه‌ای، فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، سال نهم، شماره 4.
 • غلامزاده، داریوش (1393)، رهبری، چاپ دوم، تهران: انتشارات ترمه.
 • میرزائی، خلیل، (1388)، پژوهش، پژوهش‌گری و پژوهش‌نامه نویسی، جلد اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 • ناظمی اردکانی، مهدی (1390)، مبانی و چگونگی ترسیم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تهران: آوای نور.