تأثیر مدیریت همدلی در جلوگیری از اثر نیروهای محرک روانی ناشی از دوگانگی‎های رفتار درسازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، دوره مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت همدلی در جلوگیری از تاثیر نیروهای محرک روانی مؤثر ناشی از دوگانگی‎های رفتار در سازمان است. جامعه آماری پژوهش، شامل تعدادی از کارکنان یکی از یگان‌های نظامی ارتش جمهوری اسلامی واقع در شهر شیراز می باشد که از بین آنها تعداد 185 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از ماهیت، همبستگی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه مهارت‌های همدلی لامونیکا (2007) و پرسشنامه فشار روانی مارکهام (1992) جمع‌آوری شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش‎های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون‌، رگرسیون چند متغیری گام به گام) و با به کار‌گیری نرم‌افزار ‌spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فرضیه‌های تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می‎دهد که بین مهارت‌های مدیریت و نیروهای محرک روانی موثر ناشی از دوگانگی‎های رفتار در سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مهارت‌های مدیریت همدلی به‌طور معناداری می‌توانند نیروهای محرک روانی موثر ناشی از دوگانگی‎های رفتار در سازمان را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of empathy management in preventing the effect of psychological stimuli caused by behavioral dualities in the organization

نویسنده [English]

 • Abbasali Bazrafshan
Ph.D student and Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Marvdasht Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of empathy management in preventing the impact of effective psychological stimuli caused by behavioral dualities in the organization. The statistical population of the study includes a number of employees of a military unitArmy of the Islamic Republic  located in Shiraz, from which 185 people were selected using stratified random sampling method. This research is applied in terms of type and descriptive and correlational in terms of method. The required data were collected using two questionnaires of empathy skills Lamonica (2007) and Markham Stress Questionnaire (1992). The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods (Pearson correlation test, stepwise multivariate regression) and using SPSS software and research hypotheses were tested. The results showed that there is a positive and significant relationship between management skills and effective psychological motivational forces due to behavioral duality in the organization and empathy management skills can significantly predict the effective psychological motivational forces due to dual behavior in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Empathetic management
 • psychological stimuli
 • behavioral dichotomies
 • Military unit
 • الف. منابع فارسی

  • افجه، سید علی اکبر (1390) رهبری سازمانی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول، تهران.
  • بیرامی، منصور؛ جعفری، داوود ؛ بهرامی، محسن (1393)، رابطه بین مولفه‌های همدلی با شادکامی در جمعیت دانشجویی، مجله روانشناسی،71 سال هجدهم، شماره3، 280-291
  • خنیفر، حسین (1385)، استرس شغلی؛ از افسانه تا واقعیت. فصلنامه راهبرد.
  • شهاب، شهریار؛ رژه، ناهید؛ نصیری، ملیحه؛ اصغری راد، روح االله (1393)،بررسی میزان همدلی دانشجویان دندانپزشکی شهر تهران با بیماران در سال 1393، مجله ایرانی اخلاق و تاریخپزشکی، دوره هفتم، (55-56 ).
  • فیضی، طاهره (1385)، مبانی سازمان و مدیریت ( رشته حسابداری )، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.  
  • کبیری، قاسم (1371)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
  • کوکلان، هوشنگ (1358)، رفتار سازمانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
  • هاشمی، تورج؛ خلیل زاد بهروزیان، سعیده؛ ماشینچی عباسی، نعیمه (1391)، جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان، دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، دوره 1، شماره 2، صفحه 6-13.
  • یوسفی، فایق؛ آزادی، نمامعلی؛ تیموری، پروانه؛ خاصی، بیتا ‌(1395)، بررسی میزان خشم صفت معلمان مدارس ابتدایی سنندج، مجله علوم پزشکی زانکو، دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

   

  ب. منابع لاتین

  • Aram, John D. (1976). Dilemma of Administration Behavior, New Jersey: Prentice Hall Inc.
  • Bryant BK. (). An index of empathy for children and
   adolescents. Child Dev; 53(2): 413-25.
  • Daniel Golman (1995) in John O. Dozier (2010). The Weeping, Window, The Way. P. 130.
  • Dietrich, Cindy (2017). Decision Making: Factors that Influence Decision Making, Heuristics Used, and Decision Outcomes. Inquiries Journal. Inquiries Journal/Student Pulse LLC. Retrieved 6 February.
  • Davenport, John. (2010). Leadership Style and Organizational Commitment: The moderating role of locus of control. ASBBS Annual Conference: Las Vegas
  • Einolf, Christopher (2001. The Mercy Factory: Refugees and the American Asylum System. Chicago, IL: Ivan R. Dee.
  • Eisenberg ,N،Spinrad, T،L،& Sadovsky, A(2005). Empathy related responding inchildren, Inkillen, M& Smetana, J،G(Eds)،Handbook of moral developmentmahwah, LawrenceErlbaum Associates, Pp517-549.
  • Jolliffe, D. & Farrington, D. P. (2004). Empathy and offending: A
   systematic review and meta-analysis: Aggression and violent
   Behavior,
   9: 441-476.
  • Goleman D  (1998). Emotional Intelligence. Why "EQ" is more important than "IQ". Hellinika Grammata, Athens (In Modern Greek)
  • Gottman, JM; Levenson, RW (2002). "A two-factor model for predicting when a couple will divorce: exploratory analyses using 14-year longitudinal data". Fam Process. 41 (1): 83–96.
  • Happiness Genes: Unlock the Positive Potential Hidden in Your DNA, New Page Books (April, 2010) ISBN 978-1-60163-105-3.
  • Mette, Sandoff & Gill Widell(2009). Freedom or docility at work ˚ is there a choice?, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 29 Nos. 5/6, pp. 201-213.
  • Modell, S. (2009). In defence of triangulation: A critical realist approach to mixed methods research in management accounting. Management Accounting Research, 20, 208˚221.
  • O'Malley W. J. (1999). Teaching Empathy. America. 180 (12): 22–26.
  • Smith,F.,Kaminstein,A.,and Makadok,S (1995). Workers with type tendencies , Journal ofmanagement; 27: 92-100.
  • Thompson, E (2001). Empathy and conciousness, Journal of Consciousness Studies،8،Pp1-32.
  • Van Kleef GA, De Dreu CKW, Pietroni D, Manstead ASR (2006). Power and emotion in negotiation: power moderates the interpersonal
   effects of anger and happiness on concession making. European
   Journal of Social Psychology
   . 2006;36(4):557-81. DOI: 10.1002/
   ejsp.320
  • Wispe, Lauren (1986). The Distinction Between Sympathy and Empathy: To Call Forth a Concept.  Journal of Personality and Social Psychology 50:314-321.