ارائه راهکارهای نهادینه‌سازی ‌فرهنگ‌پاسداری در اعضاء سپاه مبتنی بر تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع دکتری رشته مدیریت راهبردی فرهنگی، نویسنده مسئول

2 رئیس مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

3 استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

4 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

‌فرهنگ‌پاسداری منشاء ساخت هویت نهادی سپاه است. ورود نیروهای جدید، تغییر و تحولات فرهنگی و اقتضائات ماموریتی سپاه این هویت را دستخوش تغییر و تحول کرده است. نهادینه‌سازی ‌فرهنگ‌پاسداری می تواند به تعمیق هر چه بیشتر ‌ارزش‌ها و باورهای مطرح شده در ‌فرهنگ‌پاسداری، منجر شود. این پژوهش در صدد ارائه راهکارهای اساسی نهادینه‌سازی (‌درونی‌سازی) ‌فرهنگ‌پاسداری در آحاد پاسداران است. پژوهش حاضر، یک پژوهش کیفی بوده و از روش تحلیل مضمون با کمک نرم افزار MAXQDA برای پاسخ به سوال اصلی استفاده شده است؛ بدین‌نحو‌که کدهای شناسایی شده با تک کلمات، توصیف و پس از تفسیر آنها، خوشه بندی و در نهایت تحت یک مضمون فراگیر قرار گرفتند. بر این اساس 102کد توصیفی و36 کد تفسیری، در قالب 3 مضمون فراگیر احصاء شد. جامعه آماری، ترکیبی از اساتید دانشگاه و فرماندهان، مدیران و کارشناسان صحنه اجرایی و علمی هستند که به روش هدفمند انتخاب شده اند.11مصاحبه، شرط اشباع را فراهم کرد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که برای ‌درونی‌سازی ‌فرهنگ‌پاسداری باید متناسب با سه بعد اصلی درونی انسان، ‌فرهنگ‌پاسداری را در بینش، گرایش و کنش(اراده و رفتار) ایجاد کرده و از این طریق آن را در درون پاسداران نهادینه نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing solutions for internalizing the Pasdari’s culture in the members of the IRGC based on thematic analysis

نویسندگان [English]

 • mahdi qomi 1
 • Ali Akbar Ahmadian 2
 • Ali Farrahi 3
 • Mohammad Bazargani 4
1 Graduated Ph.D. in Strategic Management Supreme National Defense University and responsible author
2 . Head of Strategic Center Islamic revolution guards corps
3 Professor at Imam Hossein University
4 Assistant professor at Imam Hossein University
چکیده [English]

The Pasdari’s culture is the source of building the internal identity of the IRGC. The arrival of new forces, cultural changes and the mission requirements of the IRGC have changed this identity. The internalzation of the culture of protection can lead to the deepening of the values ​​and beliefs raised in the Pasdari’s culture. This study seeks to provide basic strategies for internalizing the Pasdari’s culture in the Revolutionary Guards. The present study is a qualitative study and uses the method of content analysis with the help of MAXQDA software to answer the main question, so that the identified codes with single words, describe and after their interpretation, clustering and finally under a comprehensive theme. Were placed. Based on this, 102 descriptive codes and 36 interpretive codes were counted in the form of 3 comprehensive themes. The statistical population is a combination of university professors and commanders, managers and experts of the executive and scientific scene who have been selected in a targeted manner. 11 Interviews provided the saturation condition. The results of this study indicate that in order to internalize the Pasdari’s culture, it is necessary to create the Pasdari’s culture in vision, tendency and action (will and behavior) in proportion to the three main internal dimensions of human beings and thus internalize it within the Revolutionary Guards.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • : internalizing
 • Pasdaran culture
 • IRGC
 • Thematic Analysis
 • الف. منابع فارسی

  • قرآن کریم، ترجمه فولادوند
  • نهج البلاغه (1387)، ترجمه محمد دشتی، چاپ اول، قم: پیام مقدس
  • احمدیان، علی اکبر (1390)، هدایت و جنگ نرم و سخت در زیارت عاشورا، چاپ سوم، تهران: مجتمع فرهنگی عاشورا.
  • الیوت، ارونسون (1381)، روان شناسى اجتماعى، ترجمه حسین شکرکن، تهران: انتشارات رشد.
  • امینی، عبدالحسین (1416ق)، الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب، قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة.
  • ایروانی، محمدجواد (1380)، درآمدی بر نظریه نهادی، تهران نشر سیاست.
  • برزگر، ابراهیم (1389)، ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام. فصلنامه دانش سیاسی، سال ششم شماره 13: 43 تا 72
  • برگر، پیتر ال و لاکمن، توماس (1375)، ساخت اجتماعی واقعیت، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: علمی و فرهنگی
  • تولایی، محمد؛ محمدنژاد، سید مهر علی.(1397)، مدیریت تحول و تعالی، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)
  • جمعی از نویسندگان (1372الف)، روانشناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: نشر مهر.
  • حرّ عاملی، محمد بن حسن (1104ق)، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت(ع)
  • حسینی، سیدعباس (1396)، ظرفیتها و دلالتهای نظریه فرهنگی پیتر برگر در عرصه سیاستگذاری فرهنگی، سیاست نامه علم و فن آوری، دوره7 شماره2: 45 تا 54
  • خادمی، عین االله (1379)، بررسی عوامل مؤثر در درونی کردن ‌ارزش‌های اسلامی در دانش آموزان، تهران: انتشارات آموزش و پرورش.
  • خاکی، غلامرضا (1387)، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب
  • خسروی، زهره و باقری، خسرو (1378)، راهنمای ‌درونی‌کردن ‌ارزش‌های اخلاقی از طریق برنامه درسی، فصلنامه مطالعات درسی، سال دوم شماره٨ :۸١ تا ۱۰۵
  • دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1383)، روش‎شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات نشر صفار
  • دیکشنری آنلاین (1398)، آبادیس، بازیابی شده در تاریخ20/1/98 از : https://dictionary.abadis.ir/?lntype
  • رحیمی، عبدالله (1390)، بررسی انسان کامل با تاکید بر اندیشه‌های امام خمینی و دیدگاههای غربی، علوم اسلامی، سال 6، شماره 21: 53 تا 76
  • رضایی، مهران؛ امامی جمعه، سید مهدی و بیدهندی، محمد (1396)، ارائه نظریه وزن کشی ساحات انسانی در تحلیل الگوی تصمیم گیری بر مبنای آرای فلاسفه متعالیه، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال25، شماره4 : 65 تا 93
  • روحانی معین، داود (1392)، ترجمه خطبه غدیر به انضمام داستان غدیر از زبان امام باقر(ع)، چاپ چهارم، قم: بهار دلها.
  • زرنگار، محمد (1385)، پذیرش فرهنگ سازمانی و بقای سازمان، فصلنامه مطالعات مدیریت شماره50: 119تا 142 سال دوم، شماره اول: 7 تا45 
  • سبحانی نیا، محمد (1382)، راه‌هاى درونى کردن مفاهیم اخلاقى، مجله  معارف اسلامی، شماره 55
  • سجادی، سید مهدی (1379)، رویکردها و روش‌های تربیت اخلاقی و ارزشی، پژوهش‌های فلسفی-کلامی  شماره 3: 144تا 145
  • سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1385)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه
  • سعیدی، علی و همکاران (1392)، پاسدار مطلوب، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(علیه السلام)، چاپ اول، قم: انتشارات زمزم هدایت
  • سلطانی، محمد رضا (1389)، طراحی تبیین الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رساله دکتری، دانشگاه امام حسین(ع)
  • سلطانی، محمدرضا (1396)، پیاده سازی فرهنگ مطلوب نهادی سپاه، پروژه تحقیقاتی پژوهشگاه امام صادق(علیه السلام).
  • سمنون، مرتضی (1396)، شاکله نظریة محوری اسلام درخصوص شخصیت،  آینة معرفت، دانشگاه شهید بهشتی، سال 17، شمارة 51 ، 
  • شریفی، عنایت الله و جعفری نسب، سید حسین (1394)، روش‌های قرآن در نهادینه‌سازی اخلاق در جامعه، پژوهشنامه معارف قرانی، سال6، شماره23: 59 تا 83
  • صف آرا، مریم؛ طریقی احسن، زهره و اخوی، اصغر (1397)، نهادینه‌سازی ‌ارزش‌های اخلاقی در کودکان، مشکوه، شماره 139: 92 تا 112
  • غیاثی، غلامرضا (1392)، عوامل و مراحل تکون رفتار اخلاقی در اسلام، معرفت اخلاقی، سال چهارم شماره اول: 19 تا 36
  • فایضی، علی و آشتیانی، محسن (1375)، مبانی تربیت و اخلاق اسلامی، قم: انتشارات روحانی.
  • فقیهی، ابوالحسن و دیگران (1394)، طراحی و اجرای سازوکارهای نهادینه‌سازی ‌ارزش‌ها در ‌شرکت‌های هلدینگ: مطالعه ای در گروه مپنا. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دهم، شماره 37: 1 تا 21
  • قلی پور، آرین (1384)، نهادها و سازمان‌ها(اکولوژی نهادی سازمان‌ها)، تهران انتشارات سمت.
  • قلی پور، آرین (1393)، جامعه شناسی سازمانها، تهران: انتشارات سمت.
  • قمی، شیخ عباس (1382). تمة المنتهی فی وقایع ایام الخلفاء. با تصحیح ناصر باقری بیدهندی، قم: انتشارات دلیل ما.
  • کاویانی، محمد (1376)، آثار روانی – اجتماعی خداباوری، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی. شماره 13: 34 تا 48.
  • کریم زاده، صادق (1389)  سازوکارهای روان شناختی فرایند درونی سازی ‌ارزش‌های أخلاقی، روان شناسی و دین، سال سوم، شماره2: 5 تا 28
  • کسلر، دیرک (1394)، نظریه‌های روز جامعه شناسی از ایزنشتات تا پسامدرن‌ها، ترجمه کرامت الله راسخ. تهران: نشر آگه.
  • کنوبلاخ، هوبرت (1390)، مبانی جامعه شناسی معرفت، ترجمه کرامت الله راسخ،  چاپ اول، تهران: نشر نی
  • کوئن، بروس (1375)، مبانی جامعه شناسی، ترجمه‌ و اقتباس: غلامعباس توسلی - رضا فاضل، تهران، سمت، چاپ ششم.
  • گرامی، غلامحسین و شریف اصفهانی، میثم (1386)، مهندسی فرهنگی؛ بایسته‌ها و راهبردها، مجله معارف، شماره 52، بازیابی شده در تاریخ 23 تیر 98 از: https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5211/5647/55155
  • مجلسی، محمد باقر (1403ق)، بحار الانوار، موسسه دارالکتاب اسلامیه.
  • محمدنژاد، سید مهر علی (1397)، نهاد و نهاد گرایی، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع)
  • مختاریان‌پور، مجید (1391)، طراحی مدل اجرای سیاست‌های فرهنگی مبتنی بر برنامه‌های توسعه کشور، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
  • میرزامحمدی، محمدحسن و رسولی، رحیمه (1389)، تربیت ولایی؛ اصلی ترین مبنای تربیت دینی، اسلام و پژوهش‌های تربیتی
  • ناظمی اردکانی، مهدی (1390)، مبانی و چگونگی ترسیم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تهران، آوای نور، چاپ اول.
  • نیک گهر، عبدالحسین (1369)، مبانى جامعه شناسى، تهران: نشر رایزن
  • وثوقی راد، وحید (1397)، طراحی و تبیین الگوی قرآنی نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی، رساله دکتری، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
  • ولوی، پروانه و یزدانی، صدیقه (1392)، بررسی درونی سازی ‌ارزش‌های اساسی در تربیت إسلامی، اولین همایش ملی اسلام و ‌ارزش‌های متعالی. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

   

  ب. منابع لاتین

  • Bloom, B.S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook The Cognitive Domain. David McKay, New York.
  • Braun, v and Clarke, v (2006). using thematic analysis in psychology , qualitative research in psychology journal, vol 2, 140-123
  • Peter l. berger and luckmann, thomas (1967). The social consrtaction of reality: a treatise in the sociology of knowledge. Garden city, ny:
  • Thomas David r. (2003). A general inductive approach for qualitative data analysis, university of Auckland, new Zealand - ryan Gery w. (2003). techniques to identify themes, sage publication , university of Florida