شایستگی‌های کارگزاران تراز دولت اسلامی ایران با رویکرد تمدّن نوین اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی و نویسنده مسئول

3 استادیار دانشگاه شاهد

چکیده

در طلیعه گام دوم انقلاب اسلامی ایران، نقش کارگزاران در تعالی نظام اسلامی منحصر به‌فرد است و اگر کارگزاران نظام با تراز آرمان‌های انقلاب اسلامی تربیت و انتخاب نشوند، نمی‎توان به مقاصد عالی انقلاب دست پیدا کرد. در همین راستا این مقاله تلاش کرد با احصای مؤلفه‌های شایستگی کارگزاران در جهت زمینه‎سازی تحقق دولت اسلامی در فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی ایران - دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدّن‌سازی – گام بردارد. در فرآیند پژوهش، با ‌بهره‎گیری از نظریه ‌داده‌بنیاد متنی، کلیه بیانات آیت‎الله خامنه‌ای در جمع کارگزاران فیش برداری و داده‌ها با کدگذاری‌های باز، انتخابی و نظری در رویکرد نوظهور و در قالب الگوی گلیزر و استراوس[1] تحلیل شد. مبتنی بر رویکرد راهبردمحور و ارزش‌محور در تعیین شایستگی‌ها، تعداد 22 مقوله اصلی برای شایستگی‌های کارگزاران شناسایی و در سه کد بنیادی تحوّل‎گرا، تعالی‌بخش و تمدّن‌ساز نیز دسته‌بندی شد. نظام جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تربیت و سازماندهی مؤثّر کارگزاران ترازِ دولت اسلامی هم راستا با شایستگی‌های تحوّل‎گرا، تعالی‌بخش و تمدّن‌ساز در افق تمدّنی انقلاب اسلامی در جهان تأثیرگذار باشد و با هم‌افزایی کارگزاران خود در قالب «بسیج سفیران تحوّل‎گرا، تعالی‌بخش و تمدّن‌ساز»، گام‌های استوارتری در جهت تمدّن‌سازی بردارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Public Officials Competencies Aligned With Islamic Government Of Iran With The New Islamic Civilization Approach

نویسندگان [English]

 • Vajhollah Ghorbanizadeh 1
 • Majid Bisheh 2
 • farzad jahanbin 3
1 Associate Professor of Allameh Tabataba'i University
2 Phd. Student at Allameh Tabataba'i University, and Responsible Author
3 Assistant professor of Shahed University
چکیده [English]

The role of public officials in the excellence of the Islamic system is unique at the beginning of the second step of the Islamic Revolution of Iran & If the agents of the system are not trained and selected in line with the ideals of the Islamic Revolution, the supreme goals of the Revolution cannot be achieved. In this regard, this article tried to take steps to prepare the ground for the realization of the Islamic Government in the new unit of the life of the Islamic Republic of Iran -The second stage of self-construction, socialization and civilization- by enumerating the components of competence of public officials.
In the research process, using the data theory of the textual G. T, all the statements of Ayatollah Khamenei among the collection of public officials and the data were analyzed with open, selective and theoretical coding in the emerging approach and form of Glaser and Strauss model.
Based on the strategy-oriented and value-oriented approach in determining competencies, 22 main categories for the competencies of public officials were identified and categoried into three sub
stantive codes: transformational, Exalting and civilizing.
The system of the Islamic Republic of Iran can be effective in the effective horizon of the Islamic Revolution in the world by training and organizing effective public officials of the level of the Islamic Government aligned with transformational, exalting and civilizing competencies & by taking the synergy of its public officials in the form of " Cooperating transformational, exalting and civilizing ambassadors", to take more solid steps towards civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • New Islamic Civilization
 • Islamic Government
 • Competency & Public Officials
 • الف. منابع فارسی

  • قرآن کریم
  • بهمنی، محمدرضا (1393)، تمدن نوین اسلامی در اندیشه آیت الله خامنه ای (چیستى و چگونگى تکامل تمدنى جمهونی اسلامى ایران)، فصلنامه علمى پژوهشى فلسفه و الهیات سال نوزدهم، شماره دوم، تا بستان، صص: 237-198.
  • بیشه، مجید (1391)، نقش معنویت اسلامی در بروز رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ثبت احوال کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
  • بیگدلی، عطاءالله (1396)، تمدن شناسی؛ درآمدی بر ظهور و افول تمدن‌ها و وضعیت تمدنی انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول.
  • مجموعه بیانات، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
  • جهان بین، فرزاد (1398)، درس گفتار تمدن نوین اسلامی، تهران: آفتاب توسعه، چاپ اول.
  • حصیرچی، امیر؛ سلطانی، محمدرضا و فرهی بوزنجانی، برزو (1390)، الگوی شایستگی مدیران نظام در اندیشه مقام معظم رهبری، فصلنامه نظارت و بازرسی، سال پنجم، شماره 17، صص 38-7.
  • ذاکری، محمّد و اسدی، اسماعیل (1396)، شایستگی و جانشین پروری در نظام اداری، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
  • رودساز، حبیب و بیشه، مجید (1393)، نقش معنویت اسلامی در بروز رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال اوّل، شماره چهارم، زمستان، صص: 104-81.
  •  زاهدی، شمس السّادات و شیخ، ابراهیم (1389)، الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 1، صص 139-95.
  • سایت جامع امام خمینی (ره) emam.com
  • لوننبرگ، فردریک و آیربی، بورلی (1393)، ‌روش‌شناسی تحقیق و نگارش پایان نامه، قربانی زاده و حسینی مرام (مترجمان)، تهران: بازتاب.
  • محمدی مزرعی، خدیجه و نادری، مهدی (1397)، ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیت‎الله خامنه‌ای، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 61، بهار‌، صص 61-88.
  • مطهّری، مرتضی (1395)، انسان کامل، قم: صدرا، چاپ شصت و پنجم.
  • ــــــــــــــــــ (1395)، مجموعه آثار، ج 24، قم: صدرا، چاپ هشتم.
  • نجفی، موسی (1397)، نشست تخصصی فرهنگ و انقلاب اسلامی رویش‌ها و دستاوردها‌، تهران: سالن جلسات مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
  • یوسفی، بتول (1397)، درآمدی بر تمدن اسلامی، رهیافتی پیرامون ماهیت، ظرفیت و امکانات تمدن نوین اسلامی، اصفهان: آرما.

   

  ب. منابع لاتین

  • Allena, Stuart, Williamsb, Peter, Allenc, Danielle (2018). Human resource professionals' competencies for pluralistic workplaces, The International Journal of Management Education, pp: 309–320.
  • Bidart, M.C.D.N. & J. Brunstein (2013). The Development of Managerial Competencies: A Collaborative Inquiry into the Practice of Sustainability.International Journal of Action Research,9(2): 246-269.
  • Campion, M.A.;A.A. Fink, B.J. Ruggeberg, L. Carr &G.M. Phillips (2011). Doing Competencies Well: Best Practices in Competency Modeling.Personnel Psychology, 64(1): 225-262.
  • Chen, T., Fu, M., Liu, R., Xu, X., Zhou, S., & Liu, B. (2019). How do project management competencies change within the project management career model in large Chinese construction companies? International Journal of Project Management, 37(3), 485-500.
  • Chong, E. (2013). Managerial Competencies and Career Advancement: A Comparative Study of Managers in Two Countries.Journal of Business Research,66(3): 345-353.
  • Hwang, Huei-Lih, Kuo, Tian-Yuan (2018). Competency in delivering health education: A concept analysis, Journal of Interprofessional Education & Practice, pp:20-25.
  • Laraa, Francisco J, Salas-Vallinab, Andres (2017). Managerial competencies, innovation and engagement in SMEs: The mediating role of organisational learning, Journal of Business Research, pp: 152–160.
  • Mattingly, V., & Kraiger, K. (2019). Can emotional intelligence be trained? A meta-analytical investigation. Human Resource Management Review, 29(2), 140-155.
  • Muzzi, C. &S. Albertini (2015). Communities and Managerial CompetenciesSupporting SMEs Innovation Networking: A Longitudinal Case Study.R&D Management,45(2): 196-211.
  • Semeijn, J.H.;B.I. VanDer Heijden &A. Van Der Lee (2014). MultisourceRatings of Managerial Competencies and Their Predictive Value for Managerial and Organizational Effectiveness .Human Resource Management,53(5): 773-794.
  • Sethumadhavan Lakshminarayanan, Yogesh P. Pai, Badrinarayan Srirangam Ramaprasad, (2016). Competency need assessment: a gap analytic approach, Industrial and Commercial Training, Vol. 48 Issue: 8, pp.423-430
  • Suhairom, N., Musta’amal, A. H., Mohd Amin, N. F., Kamin, Y., & Abdul Wahid, N. H. (2019). Quality culinary workforce competencies for sustainable career development among culinary professionals. International Journal of Hospitality Management, 81, 205-220.
  • Wu, W. & Y.T. Lee (2007). Developing Global Managers Competencies Using the Fuzzy DEMATEL Method.Expert Systems with Applications, 32(2): 499-507.