دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تدوین الگوی نهادینه‌سازی فرهنگ خدمت در ‌سازمان‌های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

سید مهدی الوانی؛ محسن شرکائی؛ محمد عطایی؛ امید اردلان


ارائه الگوی تعالی‌سازی پژوهش در ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

امید اردلان؛ نادر شمامی


مقاله پژوهشی

رهیافت‌های پژوهشی در برنامه‌های آموزش و توسعه عصبی‌شناختی منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

فاطمه زرگران خوزانی؛ حامد دهقانان؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سید مجتبی محمود زاده