کلیدواژه‌ها = صنعت حمل و نقل ریلی
تدوین و طراحی الگویی برای سنجش بلوغ مدیریت دانایی مشتری در صنعت حمل و نقل ریلی (شرکت راه آهن ج.ا.ا)

دوره 6، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 197-232

نادر بهلولی؛ محمود اسماعیلی؛ مجتبی رمضانی؛ عباسقلی سنگی نورپور