کلیدواژه‌ها = مقیاس بالینی
ارائه مدل راهبردی کاهش فرقه‌‌گرایی با رویکرد روانشناختی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 59-80

سیدعلی حسینی؛ حسین ابراهیمی مقدم؛ حسن احدی