کلیدواژه‌ها = ‌الگو سازی ساختاری تفسیری
شناسایی شاخص‌های توسعه شایستگی کارکنان در کانون ارزیابی و توسعه با رویکرد ‌الگو‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 5، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 37-58

محمدعلی سرلک؛ مصطفی عابدی اردکانی؛ حسن درویش؛ حسن فراتی