شناسایی شاخص‌های توسعه شایستگی کارکنان در کانون ارزیابی و توسعه با رویکرد ‌الگو‌سازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، نویسنده مسئول

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص‌های توسعه شایستگی کارکنان در کانون ارزیابی و توسعه در دستگاه­های وابسته به قوه قضاییه در استان یزد انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و با هدف کاربردی بوده و به‎صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام گردیده است. ابتدا با بررسی ادبیات در زمینه موضوع پژوهش و سپس با روش دلفی، شاخص‌های توسعه شایستگی کارکنان در راستای ایجاد کانون ارزیابی و توسعه شناسایی و در گام بعد، با استفاده از ‌الگو­سازی ساختاری تفسیری، روابط بین ابعاد و شاخص‌ها تعیین و مورد تحلیل قرار گرفته است. براساس ادبیات تحقیق و روش دلفی،  7 بعد و 32 شاخص شناسایی شد. ابعاد اصلی عبارت از: عوامل ساختاری، زمینه­ای، رفتاری و عوامل مربوط به ویژگی‌های ارزیاب‌ها، شاخص­های شایستگی، ویژگی­های ارزیابی‌شوندگان و ابزار‌های سنجش شایستگی است. نتایج نشان می­دهد در ‌سطح‎بندی ‌الگو، ابزارهای سنجش شایستگی در سطح اول و ‌به‎عنوان متغیر وابسته و عوامل ساختاری در سطح ششم ‌به‎عنوان متغیر مستقل شناسایی شد. پیشنهاد می‎شود بهسازی عوامل ساختاری که مبنای ‌الگو به‎شمار می‎آید در اولویت قرار گیرند و مطابق شاخص‌های تعیین شده، ابزارهای سنجش، تدوین و در راستای توسعه کارکنان و مدیران به‌کارگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying indicators of staff competency development in the center of evaluation and development with an interpretive structural modeling approach

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Sarlak 1
 • mostafa abedi ardakani 2
 • Hassan Darvish 3
 • Hassan Forati 4
1 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Center for Graduate Studies, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Postgraduate Center, Payame Noor University, Tehran, Iran. responsible author
3 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Graduate Center, Payame Noor University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Center for Graduate Studies, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the indicators of staff competency development in the center of evaluation and development in the judiciary affiliated to the judiciary in Yazd province. This research is a descriptive study with applied purpose and has been done in a mixed way (qualitative and quantitative). First, by reviewing the literature on the subject of research and then by Delphi method, indicators of employee competency development in order to create a center for evaluation and development are identified and in the next step, using interpretive structural modeling, relationships between dimensions and indicators are determined and analyzed. Is located. Based on the research literature and Delphi method, 7 dimensions and 32 indicators were identified. The main dimensions are structural factors, contextual factors, behavioral factors, factors related to the characteristics of evaluators, competency indicators, characteristics of those evaluated and competency assessment tools. The results show that in model leveling, competency assessment tools were identified in the first level as a dependent variable and structural factors in the sixth level as an independent variable. It is suggested that the improvement of structural factors that are the basis of the model be given priority and in accordance with the set indicators, measurement tools be developed and used for the development of employees and managers

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competency model
 • competency development
 • evaluation and development center
 • interpretive structural modeling
 • الف. منابع فارسی

  • ابوالعلایی، ب؛ حبیبی، م؛ جواهری‎زاده، ب؛ روانی، م (1390)، کانون‌های ارزیابی و توسعه: بیم‌ها و امیدها، ماهنامه تدبیر، شماره 233، ص 12-24.
  • آذر، ع (1397)، تجزیه و تحلیل ‌الگوهای کمی و ‌الگو‌سازی، جزوه کلاسی، منتشر نشده مقطع دکتری، تهران: دیوان محاسبات کل کشور.
  • آیباغی اصفهانی، س (1392)، طراحی و تبیین ‌الگو مواجهه با فرسایش سرمایه اجتماعی در سازمان (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور)، رساله دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
  • بابایی، مع (1393)، طراحی کانون ارزیابی مدیران ، ماهنامه تدبیر، شماره 145، سال 15، ص 16-12.
  • بالانتاین، ی و پوا، ن (2004)، کانون‌های ارزیابی و توسعه مدیران، ترجمه مسعود سلطانی (1385). چاپ اول انتشارات آسیا تهران.
  • بدلی، ز؛ امیرخانی، ا (1392)، تعیین شایستگی‌های کلیدی ارزیاب‌ها کانون ارزیابی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، شماره 4، دوره 1 ، ص61-81 .
  • اکبری زنجانی، ب (1398)، تاثیر شایستگی مدیران بر خلاقیت سازمانی با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی، پنجمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری ، مدیریت و نوآوری در کسب و کار ، مرداد 1398.
  • بهراد، آ؛ سبکرو، م؛ طباطبائی نسب، ر (1399)، طراحی ‌الگو شایستگی‌های کارشناسان ارشد مالیاتی، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست ونهم، شماره 79 .ص 103 – 131 .
  • حسینی، م ( 1394)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت کانون‌های ارزیابی و توسعه مدیران (مطالعه موردی: یک سازمان دفاعی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • حسینیان، ش؛ اکبری، م؛ شاهرضا، م (1390)، بررسی فرایند انتصاب مدیران میانی آماد و پشتیبانی ناجا ، فصلنامه توسعه، شماره 22، دوره6 ص 161-187.
  • خشوعی، م (1392)، طراحی و اجرای کانون ارزیابی ارتقای مدیران (مطالعه موردی: شرکت گاز استان اصفهان)، رساله دکتری، دانشکده روانشناسی دانشگاه اصفهان.
  • سادات حسینی،م؛ آیباغی اصفهانی، س؛ جمشیدی کهساری، ح (1394)، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی و ارائه ‌الگوی برای آن، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهرود.
  • شریف زاده، ف؛ رودساز، ح؛ رضایی منش، ب؛ اکبری زنجانی، ب (1395)، تاثیر شایستگی‌های مدیران و ساختار سازمانی بر نوآوری سازمانی، پایا‌ننامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش‌ها، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
  • شهبازی کرتیانی، ف و گیم، ع (1394)، طراحی و تبین ‌الگو شایستگی مدیران منابع انسانی در شرکت شهرک صنعتی خوزستان، رساله مقطع دکتری، مدیریت کسب و کار.
  • عریضی، ح؛ خشوعی، م؛ نوری،ا (1391)، کاربرد کانون ارزیابی و تحلیل شغل در تعیین شایستگی‌های مدیریتی، دو فصلنامه روانشناسی معاصر، شماره1، دوره 7، ص 85-98.
  • مشبکی، اصغر؛ رویین تن، محمد جواد (1390)، بررسی میزان تاثیر شایستگی مدیران بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ناجا، فصلنامه نظارت و بازرسى، سال پنجم، شماره
  • معینی، ا؛ رهنمای رود پشتی، ف؛ فاطمی، ف (1391)، شناسایی و توسعه توانمندی نوآوری در صنعت خودرو ایران (از طریق بکارگیری فناوری کانون ارزیابی)، هشتمین کنفرانس توسعه ی منابع انسانی، تهران.
  • منتظری ر (1392)، تدوین ‌الگو شایستگی ارزیاب‌ها کانون‌های ارزیابی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
  • موحدزاده ا (1393)، ارائه ‌الگوی جهت ارتقاء اثربخشی کانون‌های توسعه و پرورش مدیران مبتنی بر شایستگی، سومین همایش رهآوران آموزش با محوریت بهسازی، توسعه و آموزش، تهران.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Agarwal, Ravi Shankar, M.K. Tiwari. (2007). Modeling agility of supply chain, Industrial Marketing Management, 36 (2007) 443 – 457
  • Ben-Shahar, T. H. (2016). Equality in Education–Why we must go all the way. Ethical Theory and Moral Practice, 19(1), 83-100
  • Cochran, G. (2009). Developing a Competency Model for a ٢١th Century Extension Organization, Ohio State University, a doctor of dissertation, pp.45-82.
  • Draganidis, Fotis ; Mentzas, Gregoris. (2006). Competency based management: a review of systems and approaches. Information Management & Computer Security, Vol 14, No 1, pp 51 – 64.
  • Dubois, D. D, & Rothwell, W. J. (2014). Competency-based human resource management: Discover a new system for unleashing the productive power of exemplary performers. Nicholas Brealey, pp.85-152.
  • Dulewicz, V. & Herbert, P. (1992). The Relationship between Personality, competences, leadership style and managerial effectiveness. Henley Working Paper, HWP 14/92. 13.
  • Emery,Y. (2002). Analysis of the Competency Management Process. 14. Fornell, C.,& Lacker, D.F. (1981). Evaluation structural equation models with unobserved variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. 15.
  • Kuncel, N.R.,(2015). Thinking at work: Intelligence, critical thinking, job knowledge, and reasoning. In K.F. Geisinger (Editor in Chief), APA Handbook of testing and assessment: Vol. 1. Test theory and testing and assessment in industrial and organizational psychology, D.C.: American Psychological Association, Washington, pp. 417 – 436.
  • Thornton, G. C., & Gibbons, A. M. (2009). Validity of assessment centers for personnel selection. Human Resource Management Review, 19, 169–187
  • Traicoff, D. Pope, A. Bloland, P. Lal, D. Bahl, J. Stewart, S. Ahrendts, J. J. V. (2019). Developing Standardized Competencies to Strengthen Immunization Systems and workforce.
  • Tziner, A. (2019). Human Resource Management and Organization Behavior, Ashgate Publishing, Aldershot.