کلیدواژه‌ها = زیست‌بوم نوآوری
سنجش شاخص‌های زیست‌بوم نوآوری در مؤسسات آموزشی- پژوهشی دفاعی

دوره 5، شماره 19، آذر 1400، صفحه 199-222

سیدجواد رضائی؛ ابوطالب شفقت؛ رضا عابدی


بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر اتخاذ راهبرد پولی بهینه در ایران

دوره 5، شماره 19، آذر 1400، صفحه 223-250

محمدصادق حاجی ملامیرزایی؛ حمید حاجی ملا میرزایی؛ حسن شکوه