کلیدواژه‌ها = رویکرد معنویی
طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان با رویکرد معنوی

دوره 5، شماره 17، خرداد 1400، صفحه 203-226

مجتبی اسکندری؛ محمدرضا سلطانی؛ حسین حبیبی