نویسنده = علیرضا پیروزمند
تدوین نظام موضوعات در مدیریت راهبردی فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران

دوره 7، شماره 27، آذر 1402، صفحه 7-38

محمد شریفی؛ علیرضا پیروزمند؛ محمدکاظم احمدی حاجی؛ علی آقاپور؛ حمیدرضا محمدی