نویسنده = بقراط رشوند
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیران (مطالعه موردی: سازمان صنایع دفاع)

دوره 5، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 227-256

بقراط رشوند؛ علیرضا چناری؛ خدیجه ابوالمعالی