شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیران (مطالعه موردی: سازمان صنایع دفاع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، نویسنده مسئول

2 استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیران در سازمان صنایع دفاع انجام گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر زمینه‌یابی متغیرها، پیمایشی- اکتشافی و از نوع پژوهش آمیخته است. در بخش کیفی، با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان داده‌ها گردآوری و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام پذیرفت که در آن، 679 کد مفهوم اولیه، 216 مفهوم و 23 مقوله الگو استخراج شد و به‌منظور سنجش روایی و پایایی کدگذاری‌ها از روش اعتباریابی مشارکت‌کنندگان استفاده شد. در بخش کمی، با جامعه آماری 750 نفر و نمونه آماری (با استفاده از فرمول کوکران) 275 نفر مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‏ها در مرحله کمّی، پرسشنامه‏ای پژوهشگر ساخته با 93 گویه طراحی شد؛ روایی پرسشنامه با استفاده ازنظر خبرگان تأیید و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 7۸/0 محاسبه شد. درنهایت بر اساس ابعاد احصاء شده، الگوی موردنظر با نگاه بر الگوی پارادایمیک اشتراوس و کوربین ارائه شد و مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توسعه مدیران شامل: مشارکت و تعهد مدیران، قوانین و اسناد بالادستی، رهبری، منابع و امکانات، فرهنگ‌سازمانی، عوامل انگیزشی، راهبردهای کسب‌وکار، محیط یادگیری و توسعه، انتخاب مدیران، نظام‌های سازمانی پشتیبان شناسایی شدند که مشارکت و تعهد مدیران بالاترین رتبه و نظام‌های پشتیبان کمترین رتبه را کسب کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify factors affecting the development of managers (Case Study: Defense Industries Organization)

نویسندگان [English]

 • boghrat rashvand 1
 • Alireza Chenari 2
 • Khadijeh Abolmaali Alhoseini 3
1 PhD student in Education Management, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Responsibll Author
2 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Roodehen Branch
3 Associate Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Roodehen Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the factors affecting the development of managers in the Defense Industries Organization. The research method is applied from the point of view of purpose and is exploratory in terms of type. This research was in the framework of a qualitative approach that was conducted using the data theory approach. Data collection tool was a semi-structured interview and in order to collect data using purposive sampling method, 15 organizational experts and experts in the field of management training and development were interviewed using theoretical saturation method. Using MAXQDA software, data analysis was performed in three stages of open coding, axial coding and selective coding.
Based on this, 679 primary concept codes, 216 concepts and about 23 model categories were extracted. In order to assess the validity and reliability of the coding, the participants' validation method was used. Finally, based on the calculated dimensions of the model by looking at the paradigmatic model of Strauss and Corbin, including causal factors (business strategies-leadership-stakeholders), intervention factors (management of organizational performance-participation and commitment of managers-resources resources), the central phenomenon (Needs Assessment Resources - Needs Assessment Tools - Education and Development Profile) Underlying Factors (Upstream Laws and Documents - Organizational Culture - Learning Environment) Strategies (Qualification - Competence - Succession - Learning Development) Consequences (Organization Development - Developed Managers) Compiled

کلیدواژه‌ها [English]

 • Managers
 • Training
 • development
 • factors affecting Grounded theory
 • الف. منابع فارسی

  • ابوالعلایی، بهزاد و غفاری، عباس، (1384)، مدیران آینده، سازمان مدیریت صنعتی، تهران
  • ابیلی، خدایار؛ حاج خزیمه، مجتبی؛ پورکریمی، جواد؛ حاتمی، محمدرضا (1399)، شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب)، فصلنامه علمی-آموزشی علوم دریایی، دوره 7 (شماره 20) بهار
  • اسماعیلی، حانیه؛ پورکریمی، جواد؛ میرکمالی، سید محمد؛ جمالی، احسان (1399)، شناسایی و تبیین عوامل بر توسعه حرفه‌ای اعضاء هیئت‌علمی بر تأکید بر نقش گروه‌های آموزشی، فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی، سال دهم، شماره 29، بهار
  • بختیاری، محمد؛ عباسی، لطف اله؛ کردستانی، فرشته؛ خورشیدی، عباس (1399)، ارائه الگوی بالندگی اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکز)، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال چهاردهم، شماره 4، زمستان 1399
  • جوانک لیاولی، ماندانا؛ ابیلی، خدایار؛ پورکریمی، جواد؛ سلطانی عربشاهی، کامران (1396)، ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی بالینی، مورد مطالعه دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی شهر تهران، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
  • حیدری، غلامحسین (1388)، ضرورت و اهمیت مدیریت در قرآن، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره اول، پاییز 1388
  • خراسانی و دیگران (1395)، بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر ابعاد توانمندسازی منابع انسانی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال سوم، شماره 9، تابستان 1395
  • رجب پور، ابراهیم (1399)، شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای اثرگذار بر مسیر شغلی کارکنان دانشی با استفاده از الگوی تحلیل شبکه فازی، مدیریت سازمان‌های دولتی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دوره 8، شماره3.
  • عبدالهی، مژگان؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ تقی پورظهیر، علی و رحیمیان، حمید (1394)، شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره 4.
  • غفاریان، وفا، (1379)، شایستگی‌های مدیریتی، سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول، تهران
  • فرزیان پور و دیگران (1392)، ارزیابی نیازهای توسعه و پرورش مدیران دیدگاه‌های مدیران بیمارستان‌های تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، فصلنامه بیمارستان، سال سیزدهم، شماره 2، تابستان 1393
  • فرهی بوزنجانی، برزو؛ صداقت، علی؛ بازرگانی، محمد؛ بهادری، محمد کریم؛ توفیقی، شهرام، (1389)، طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مجله طب نظامی، دوره 12، شماره 3، پائیز 1389
  • کمالی راد، اسماعیل؛ میرسپاسی ناصر؛ نجف بیگی، رضا؛ کاظمی، افشار (1393) شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه (پرورش) اسلامی ایرانی منابع انسانی در بخش دولتی با نگاه آینده‌پژوهی، آینده پژوهی مدیریت، شماره 100، بهار و تابستان 1399
  • موسوی محب، سید مرتضی. (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک در واحد آموزش بانک شهر. پایان‌نامه چاپ ‌نشده در دوره دکتری. دانشکده علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

   

  ب. منابع انگلیسی

  • C.S. (2018). Academic Leaders’ Perspectives on the Impact of Change in Higher Education on Leadership Development and the Faculty Govermence Model. Dissertation submitted to the Faculty Department of Leadership studies and the Graduate School. Indiana Wesleyan University.
  • Collins, D Holton, E. (2004). The Effectiveness of Managerial Leadership Development programs: A Meta-Analysis Of Studies From 1982-2001, Human Resource Development Quarterly, Vol. 15 No.
  • Corbin, J.M, & Strauss, A.L. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 3rd Edition. Los Angeles: SAGE Publications. (2008: 21، Strauss & Corbin)
  • L. (2017). University professors as academic leaders: professorial leadership development needs and provision. Educational Management Administration & Leadership.
  • J, Kenny.N.A, Mueller.R.A. (2018). Conceptualizing educational leadership in an academic development program. International Journal for Acamedic Development. Volume 24, 2019 - Issue 3, Pages 218-231 
  • Gunderman R.B. (2011). Achieving Excellence in Medical Education. 2nd ed. London: Springer.
  • W. (2019) Higher education leadership development: an international comparative approach, International Journal of Leadership in Education, Volume 24, 2021 - Issue 5, Pages 613-631
  • McGurk,K (2011). The contingent role of management and Leadership development for Middle managers- cases of organisational change from the Public Services. Unpublished doctoral dissertation, Department of Management of the London School of Economics.
  • Nolan-Arañez.S.I, Ludvik.M.B. (2018). Positing a framework for cultivating spirituality through public university leadership development. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning, 11 No. 1, pp. 94-109
  • Osland,J.S, Li.M, Petrone.M, Mendenhall.M.E. (2019). Global leadership Development in the University Setting and Future Directins for Advancing Global leadership IP Reserch. Volume 11.
  • Perez-Foguet, A, Lazzarini, B, Gine, R, Velo, E, Boni, A, Sierra, M. & Trimingham, R. (2017). Promoting sustainable human development in engineering: Assessment of online courses within continuing professional development strategies. Journal of Cleaner Production. Volume 172, 20 January 2018, Pages 4286-4302
  • Rani, K, Gark, (2014). A studuy on Training and Development in Public Sector Banks. International Journal of Manageement and Social Science Research(IJMSSR). Volume 3, No. 1, January 2014
  • Roscoe, J. (2010). Continuing professional development in higher Education. Human Resource Development International. Volume 5, 2002 - Issue 1, Pages 3-9
  • C. (2016). Leadership Competency Development:A Higher Education Responsibility. New Direction for Higher Education.
  • Sheri – lynne leskiw and parbudyal(2007). Leadership development: learning from best practices, Singh school of Administratives studies, university Toronto,Canada
  • Souba W, Notestine M, Way D, Lucey C, Yu L, Sedmak D. (2011). Do Deans and teaching Hospital CEOs agree on what it takes to be a successful clinical department chair? Acad Med.
  • Swanwick,T& Mckimm,J (2014). Faculty Development For Leadership Management.In Yvonne Steinert(Ed). Faculty Development In The Health Professions. ICPE, volume 11, pp 3-25
  • Wedlick, D. (2012). Leadership Development training: Its impacts on Middle Managers in Low Enforcement. Ralph C.Wilson, Jr. School of Education. Fisher Digital Publications.
  • M.A. (2019). Leadership Development for Academic Chairs: Programs for promoting Competence in Higher Education. The Journal of Continuing Higher Education, Volume 67, 2019 - Issue 1 Pages 48-51 
  • Yousafzai, K,& Neelam, T. R (2014). The impact of training and Development on Employees performance and Productivity: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. J.Davies, S.A (2007). Professional Development for Middle Managers: Unitec Institute of technology. P.Wedlick, D. D. (2012). Leadership Development training: Its impacts on Middle Managers in Low Enforcement. Ralph C.
  • Torraco, R.J. (2016). Early history of the fields of practice of training and development and organization development. Advances in Developing Human Resources. Volume: 18 issue: 4, page(s): 439-453
  • Centra B.(2018). Balanced leadership: What 30 years of research tells us about the effect of leadership on student achievement. Aurora. CO: Mid-continent Research for Education and Learning (McREL).