نویسنده = محمد ابویی اردکان
مقاومت خط‌مشی در طرح تحول نظام سلامت

دوره 6، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 103-132

حمیدرضا محمدی؛ علی اصغر پورعزت؛ محمد ابویی اردکان؛ مهدی مرتضوی