نویسنده = نادر شیخ الاسلامی کندلوسی
الگوی همسویی میان راهبرد‌های منابع‌انسانی با راهبردهای سازمان (مطالعه‌ی موردی: بانک رفاه)

دوره 5، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 257-286

مهدی فتحی مقدم؛ یوسف محمدی مقدم؛ ندا نفری؛ نادر شیخ الاسلامی کندلوسی