نویسنده = حسن بنیانیان
طراحی الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نظریه داده‌بنیاد

دوره 4، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 229-256

حسن بنیانیان؛ رضا غلامی؛ الهیار صحرائی