صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای مدیریت راهبردی دانش دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و نویسنده مسئول

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

با عنایت به بخشی از بند 16 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، پژوهش حاضردرصدد است به‌منظور امکان نظارت مفید و موثر و تخصیص بهینه منابع و مصارف کشور، ترتیبات، تمهیدات و تدابیر لازم برای این منظور را تدوین نماید. روش پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و مصاحبه باز می‌باشد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس و اسمارت.پلاس در دو مرحلۀ برازش مدل اندازه‌گیری و برازش مدل ساختاری صورت گرفت که ضمن احصاء مولفه‌های تحول اساسی در ساختارها (واگذاری بنگاه‌های دولتی، واگذاری طرح‌های عمرانی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی) فرضیه‌های تحقیق نیز مورد تایید قرار گرفتند. با عنایت به نتایج پژوهش حاضر می‌توان بیان نمود که بین صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و تحول اساسی در ساختارها (‌واگذاری بنگاه‌های دولتی، واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی و واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش‌های غیر‌دولتی) ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


الف) منابع فارسی

- ابیلی، خدایار؛ موفقی، حسن (1382). دریچه‌ای بر مفاهیم نوین مدیریتی با تاکید بر توسعه منابع انسانی، تهران: نشر شیوه.

- احمدی، موسی؛ موسوی، سیدمحسن (1393). مشارکت عمومی – خصوصی مبانی نظری و مطالعات موردی، تهران: انتشارات انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).

- افشار، قباد؛ ورداسبی، ابوالقاسم؛ قاسمی، اکرم؛ احمدی، عاطفه (1392). خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی، تهران: انتشارات اسرار علم.

- الوانی، سیدمهدی (1385). «درآمدی بر نقش و اندازه دولت در ایران»، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 53.

- برقی‌اسکویی، محمدمهدی؛ دانش‌جعفری، داود (1389). «بررسی اثرات اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رهیافت مدل CGE»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 38.

- پور‌امین‌زاد، سعیده؛ جعفری‌صمیمی، احمد (1378). «عوامل مؤثر بر هزینه‌های جاری دولت در استان‌های کشور»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 1.

- توازنی‌زاده، عباس (1389). «تأملی بر تأثیر نظریه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی بر رژیم حقوقی حاکم بر سازمان‌های دولتی و برنامه‌های اصلاح ساختار نظام اداری ایران»، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 51.

- حمیدی‌زاده، محمدرضا (1395). توسعه نوین اقتصادی و اجتماعی، تهران: انتشارات ترمه.

- داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

- دژپسند، فرهاد؛ بخارایی، ریحانه (1389). «اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران، روش رگرسیون آستانه‌ای»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 42.

- رضایی‌دوانی، مجید؛ رضایی، مرتضی (1393). «اقتصاد مقاومتی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور (بند 16 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی)»، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 6.

- ژیان‌باقری، حمیده (1392). «درآمدها‌ و هزینه‌های عمومی در حکمرانی خوب»، فصلنامه پژوهش‌های علوم انسانی، شماره 22.

- سیف؛ اله‌مراد (1391). «الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه آفاق امنیت، شماره 16.

- طاهری‌فرد، علی و همکاران (1392). بررسی روند شاخص‌های تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تهران: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

- طباطبایی‌یزدی، رویا؛  مافی‌نور، فرزانه (1387). «روش‌های اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44»، فصلنامه راهبرد، شماره 46.

- عباس‌آبادعربی، احسان و همکاران (1393). «مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر الگوی چابکی سازمان‌ها»، فصلنامه راهبرد، شماره 71.

- عصاری‌آرانی، عباس؛ افضلی‌ابرقویی، وجیهه (1389). «ارتباط اندازه دولت با توسعه انسانی (مقایسه کشورهای نفتی و کشورهای درحال‌توسعه غیرنفتی)»، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 36.

- کمیجانی، اکبر؛ حق‌شناس، هادی (1393). «‌‌‌بررسی آثار اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های علوم اقتصادی، شماره 28.

- مجتهدزاده، ویدا؛ اثنی‌عشری، حمیده (1391). «رابطه خصوصی‌سازی، ساز‌وکارهای نظام راهبری شرکتی و اصلاح قوانین و مقررات با هزینه‌های نمایندگی در بنگاه‌های سابقاً دولتی»، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال چهارم، شماره 36.

- محسنین، شهریار؛ اسفیدانی، محمدرحیم (1393). معادلات ساختاری مبتنی‌بر رویکرد حداقل مربعات جزیی، تهران: انتشارات موسسه کتاب مهربان.

 

ب) منابع انگلیسی

- Andreas, Kappeler (2014). Fiscal externalities in a three-tier structure of government, Journal of Economic Studies , Vol. 41 No. 6, 2014 pp. 863-880.

 

- Fredric, Kropp; Roxanne, Zolin (2012). US Federal Government entrepreneurship: new enterprise structures International Journal of Emerging Markets Vol. 7; No. 4; pp. 411-429.

 

- John, Henneberry; Barry, Goodchild (1996). Impact fees and the financial development structure of    development, Journal of property finance, Vol.7; No.2.

 

- Pornlapas, Na Lamphun; Winai, Wongsurawat (2012). A survey of mutual fund fees and expenses in Thailand International Journal of Emerging Markets Vol. 7; No. 4; pp. 411-429.

 

- Robert, M; Davison, Christian; Wagner, Louis (2005)."From government to e-government: a transition model", Information Technology & People, Vol. 18; No. 3; pp. 280 – 299.