طراحی الگوی دانش‌بنیان سازمان‌های دفاعی – نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علّامه طباطبائی و نویسنده مسئول

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علّامه طباطبائی

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علّامه

4 دانشجوی‌ دکتری رشته پژوهش عملیاتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علّامه طباطبائی

چکیده

 در عصر جابجایی منابع قدرت، دانش به‌عنوان محور اصلی اقتدار دفاعی مطرح می‌باشد، لذا حرکت به سمت سازمان‌های دانش‌بنیان برای سازمان‌های نظامی و دفاعی ضرورتی است که         نیازمند توجّه فرماندهان، مدیران و پژوهشگران حوزه دفاعی - نظامی می‌باشد. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر به دلیل اهمیت موضوع، به طراحی الگوی دانش‌بنیان سازمان‌های دفاعی- نظامی به‌عنوان هدف اصلی پرداخته است است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی- توسعه‌ای و روش اجرایی آن آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) است و الگوی مفهومی پژوهش بر اساس ویژگی‌های سازمان هدف طراحی و سپس به روش میدانی مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 166 نفر از فرماندهان ارشد، مدیران عالی و خبرگان دانشگاهی یکی از نهادهای عمده دفاعی می‌باشند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در نرم‌افزار اسمارت.پی.ال.اس، ضمن تائید برازش مناسب مدل تحقیق، عوامل شناسایی‌شده و ارتباط آن‌ها با یکدیگر را مورد تائید قرارداد.

کلیدواژه‌ها


الف) منابع فارسی

- اللهیاری‌فرد، نجف؛ عباسی، رسول (1390). «بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیان»، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 29.

- الوانی، سیدمهدی؛ دانایی‌فرد، حسن (1380). گفتارهایی در فلسفه تئوری‌های سازمان‌های دولتی، تهران: انتشارات صفار.

- انتظاری، علی (1385). مقایسه فرهنگ دانایی بین موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صداوسیما، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

- پاپیان، ناهید (1393). طراحی و تبیین مدل سازمان دانش‌بنیان در رسانه ملی (سازمان صداوسیما)، پایان‌نامه دکتری مدیریت دولتی، تهران: دانشگاه پیام نور.

- رابینز، استیفن (1376). تئوری سازمان: ساختار، طراحی و کاربردها، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران: نشر صفار.

- رسولی، رضا و همکاران (1393). «مفاهیم مؤثر در دانش‌بنیان شدن رسانه ملی»، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 4، شماره 2.

- سبزی، داوود؛ جمشیدی؛ محمدحسین (1393). «بنیان‌های فرهنگی- معرفتی بومی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی»، فصلنامه معرفت، سال 23، شماره 198.

- شهلایی، ناصر (1390). «ارائه الگوی مناسب شکل‌گیری سازمان‌های یادگیرنده در ارتش جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مدیریت نظامی، سال یازدهم، شماره 41.

- طرهانی، فرزاد (1392). انتقال دانش در فرآیند نوآوری سازمان‌های دانش‌بنیان، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

- فرهنگی، علی‌اکبر؛ صفرزاده، حسین؛ خادمی، مهدی (1383). نظریه‌های ارتباطات سازمانی، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

- کمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا (1383). استراتژی‌های امنیت ملی آمریکا در قرن 21، ترجمه جلال دهشگی، بابک راه‌چمنی و ابوالقاسم راه‌چمنی، چاپ چهارم، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.

- منوریان، عباس (1381). طراحی ساختار سازمانی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

- منوریان، عباس؛ عسکری، ناصر (1388). سازمان در عصر صنعت، اطلاعات و دانایی، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

- منوریان، عباس؛ عسگری، ناصر (1383). «الزامات آموزش کارکنان دانشی در عصر دانایی‌فرد»، فصلنامه مدیریت تحول، ویژه‌نامه مدیریت منابع انسانی، شماره 43.

- منوریان، عباس؛ عسگری، ناصر (1383). خط‌مشی‌گذاری در اقتصادهای دانش‌محور، تهران: چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت.

- منوریان، عباس؛ عسگری، ناصر؛ آشنا، مصطفی (1389). ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان‌های دانش‌محور، تهران: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش.

- مهدی نژاد نوری، محمد؛ سعادتی، مجتبی؛ خسروجردی، علی؛ فخری؛ مجید (1396). «طراحی الگوی سازمان‌های دفاعی دانش‌بنیان»، فصلنامه مطالعات راهبردی دفاعی، سال 15، شماره 68.

 

ب) منابع انگلیسی

- Bang, Martin (2017). Military intelligence analysis: institutional influence, Doctoral dissertation for degree of doctor of military sciences, National defence university, Helsinki.

 

- Bates, Walter (2005). Knowledge Management and Management Learning, Extending the horizons of Knowledge-Based Management, Springer‟s Integrated.

 

- Bontis, N. & Fitz-enz, J. (2002). Intellectual capital ROI: A causal map of human capital.

 

- Burgess, K. Singh, P. J. & Koroglu, R. (2006). "Supply chain management: a structured literature review and implications for future research". International Journal of Operations & Production Management, 26(7).

 

- Elkjare, B (2009). "The school as community of engaged learners"; Palo Alto, CA: LRI, Working Paper.

 

- Hatch, M.J (1999). Organizational Structure", Organization Studies, v Vol 20, No. 1.

 

- Lave, J; Wegner, E (1991). "Situated learning"; Cambridge University Press, Cambridge and Ma.

 

- Liebowitz, J (2001). "Building organizational intelligence: A knowledge management primer"; CRC Press, Boca Raton FL.

 

- Miles, R. E. Snow, C. C. Meyer, A. D. & Coleman, H. J. (1978). "Organizational strategy, structure, and process". Academy of management review, 3(3).

 

- Nonaka, I (1991). "The Knowledge – Creating Company", Harvard Business Review.

 

- Nonaka, I. Takeuchi, H (1995). Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press.

 

- Russ, M. & Jones, J. K (2005). A typology of knowledge management strategies for hospital preparedness: What lessons can be learned?

 

- Wang Catherine, L; Ahmed Perveiz, K (2003). "Structure & structural dimensions for knowledge-based organizations, measuring business excellence"; Vol. 17, issue 1:12.

 

- Zack Mishaeil, H (1999). "Developing a knowledge strategy"; California Management Review, Vol. 41, No.3.

 

- Zack, M (1999). Knowledge and strategy. Institute for knowledge Management, Williamsburg, Vol. 9.