تدوین الگوی راهبردی انتخابات در چهار چوب گفتمان ولایت فقیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی؛ رایانامه: noroozi.majles@gmail.com

چکیده

انتخابات مهم‌ترین مجرای عملی شدن دموکراسی و معیاری برای ارزیابی جایگاه و میزان نقش‌آفرینی مردم در نظام‌های سیاسی است و ممیزی میان نظام‌های مردم‌سالار از نظام‌های دیکتاتوری به‌شمار می‌آید. از این‌رو انتخابات از جهات مختلـف و ازجملـه از نظر کیفیت برگزاری، نهاد مجری، مجریان، نظارت و ناظران و چگونگی اجـرا و نظـارت ، همـواره موردتوجه، سیاست‌گذاران، قانونگذاران، مجریان قـانون و شـهروندان بـوده که در قالب اداره امور انتخابات مورد بررسی قرار می­گیرد. هدف تحقیق، دستیابی به الگویی مدون و راهبردی است که بتواند اداره امور انتخابات کشوررا بر اساس گفتمان ولایت فقیه تأمین کند. این تحقیق به‎دنبال  پاسخ به این سؤال اصلی که  الگوی راهبردی اداره امور انتخابات مبتنی بر گفتمان ولایت فقیه چیست؟ این پژوهش باروش تحلیل داده بنیاد در فرمایشات حضرت امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) و حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، به تحقیق پرداخت و در امر کدگذاری، مقوله‌بندی، کشف روابط و تحلیل‌های کیفی، نرم‎افزار MAXQDA، به‌عنوان دستیار محقق مورد استفاده قرار گرفت؛ نتایج این تحقیق  ارائه الگوی مبتنی بر روش داده بنیاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a strategic model of election administration based on the discourse of Velayat-e-Faqih

نویسنده [English]

 • Hasan Noroozi
Ph.D. student of Strategic Management in Supreme National Defense University, Email: noroozi.majles@gmail.com
چکیده [English]

Elections are the most important channel for the implementation of democracy and a standard for evaluating the position and role of people in political systems, and the audit between democratic systems is considered to be dictatorial systems. Therefore, the election has always been the focus of policymakers, legislators, law enforcers and citizens in terms of the quality of the organization, executive body, executives, supervision and supervisors, and the manner of implementation and supervision, which is examined in the form of the election administration. The aim of the research is to achieve a codified and strategic model that can provide the administration of the country's election affairs based on the discourse of the religious authority. This research seeks to answer the main question, what is the strategic model of election affairs management based on the discourse of religious authority? is In this research, Barosh analyzed the data based on the sayings of Imam Khomeini (may God bless him and grant him peace) and Imam Khamenei (may God bless him and grant him peace). The results of this research are providing a model of the foundation's data method

کلیدواژه‌ها [English]

 • elections
 • strategic model
 • jurist province
 • discourse
 • legislation
 • الف. منابع فارسی

  • قرآن کریم (1384)، ترجمه آیه الله ناصرمکارم شیرازی .
  • امام خمینی(رحمت الله علیه) (1390)، مجموعه آثار، تهران، مؤسسه حفظ و نشر آثار امام
  • امام خامنه‌ای(مدظله العالی)،(1390)، حدیث ولایت، دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه‌ای(مدظله العالی)
  • اریک  وال (206)، کتاب پالایش فکر، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1387) ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد پنجم، تهران، کتابخانه‌ی گنج دانش،
  • سید جوادین، سید رضا (1375)، برنامه ریزی نیروی انسانی، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • عمید زنجانی، عباسعلی و موسی‌زاده، ابراهیم (1389) ، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، چاپ اول، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران،
  • عمید زنجانی، عباسعلی(1377)،  فقه سیاسی، ج 1و 3 ،انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، تهران، بی تا.
  • قاضی، ابوالفضل (1371 )، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران.
  •  قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل (1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: دانشگاه، .
  • معرفت، محمدهادی (1368)، ولایت فقیه. ناشر : مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.
  • معلوف، لوئیس (1379)، المنجد فی اللغة، بیروت: دارالفقه، 1379الف
  • معین، محمد (1383)، فرهنگ فارسی معین، چاپ بیست و یکم، تهران، انتشارات امیرکبیر،۱۳۸۳، ج۲،
  • مهدوی راد، نعمت و همکاران (1393 )، مدیریت انتخابات، تهران، اطلاعات.
  • ‌هاشمی، سیدمحمد (1368) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران، میزان.
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
  • دهخدا، علی‌اکبر (1377  )، لغت نامه، دانشگاه تهران، دوم، ج 37 و 14.
  • معلوف، لویس ( 1868 – 1946) فرهنگ بزرگ جامع نوین سیاح،  تهران : کتابفروشی اسلام، 1384
  • هاشمی، محمد (1379)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دادگستر.
  • حسن بیگی، ابراهیم (1390)، مدیریت راهبردی، تهران، اتتشارت سمت.
  • قیصری، نوراله؛ طاهری فدافن، دانیال؛ باقری فارسانی، مهدی (1394)، مدیریت انتخابات در ایران؛ کیفیت و ارزیابی اجرا، فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره 13 ، تابستان، شماره پیاپی 43.

  ب. منابع انگلیسی

  • Pastor, R. (1999). The Role of Electoral Administration in Democratic Transitions: Implications for Policy and Research. Democratization Winter. Democratization, 1999, Vol.6 (4), p.1-27
  • Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C.W., Rukambe, J., and Staino, S. (2006). Electoral Management Design, The International IDEA Handbook.