تدو ین الگوی دانشگاه ناب (مطالعه موردی : دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ نویسنده مسئول؛ رایانامه: pashaeiamin@yahoo.com

2 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

از اواسط سال 2000 و در پاسخ به تغییرات محیطی، اصول و مفاهیم ناب وارد دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی شد. در این میان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر به‌عنوان دانشگاهی خاص در تابعیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ناب‌سازی دانشگاه را به‌عنوان یک اصل در راهبرد و سند چشم‌انداز تحولی برای خود منظور کرده و درصدد حرکت به سمت ناب‌سازی دانشگاه است. بدین‌منظور پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی راهبردی دانشگاه ناب به رشته تحریر درآمد و درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که الگوی راهبردی دانشگاه ناب چگونه است؟ برای پاسخ به سوال اصلی، از روش پژوهش کیفی نظریه داده‌بنیاد و استفاده از روش گردآوری داده‌ها به شکل مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختارمند با 20 نفر از مدیران، اساتید، خبرگان و کارشناسان حوزه ناب به‌ویژه دانشگاه ناب بوده (داده دست اول) و مطالعات گسترده در راستای جمع‌آوری ادبیات، مطالعه‌ها و دسته‌بندی مقاله‌ها و کتاب‌ها در حوزه ناب و دانشگاه ناب انجام شد (داده دست دوم). روش نمونه‌گیری در این پژوهش روش پژوهش کیفی با ترکیب روش‌های نمونه‌گیری هدفمند، قضاوتی و روش گلوله‌برفی صورت گرفت. در این پژوهش برمبنای راهبرد کدگذاری نکات کلیدی، 232 کد اولیه، 105 مفهوم و 43 مقوله به‌دست آمد و در نهایت اینگونه جمع‌بندی شد که «حداقل کردن هزینه‌ها و اتلاف‌ها»، «بهبود کارآیی»، «ارزش‌آفرینی مستمر»، «افزایش بهره‌وری»، «تقویت مزیت رقابتی» و «تعالی دانشگاه» جزء پیامدهای ناب‌سازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a Lean university model (Case study: Malek Ashtar University of Technology)

نویسندگان [English]

 • Amin Pashaei Houlaso 1
 • Ghasem Taghizadeh 2
1 Associate Professor of Malek Ashtar University of Technology
2 Associate Professor of Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

From mid-2000, in response to environmental change, Lean principles and concepts entered universities and institutions of higher learning. Meanwhile, Malek Ashtar University of Technology, as a special university under the Ministry of Defense and Armed Forces Support and the Ministry of Science, Research and Technology, considers the destruction of the university as a principle in its strategy and vision document and seeks to move towards the destruction of the university. Therefore, the present study was written with the aim of presenting the strategic model of Lean University and seeks to answer the main question, what is the strategic model of Lean University? To answer the main question, the method of qualitative research is data theory and the method of data collection is in the form of in-depth and semi-structured interviews with 20 managers, professors, experts and experts in the field of lean, especially lean university (first-hand data) and extensive studies in In order to collect literature, studies and classification of articles and books in the field of pure and pure university were done (second-hand data). Sampling method In this study, the qualitative research method was performed by combining purposeful, judgmental and snowball sampling methods. In this research, based on the key points coding strategy, 232 basic codes, 105 concepts and 43 categories were obtained, and finally it was summarized that "minimizing costs and losses", "improving efficiency", "continuous value creation", "increasing productivity", "Strengthening competitive advantage" and "university excellence" are among the consequences of the dismantling of Malek Ashtar University of Technology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • University
 • Lean University
 • Malek Ashtar University of Technology
 • Grand Theory
 • الف. منابع فارسی

  • ابیلی، خدایار؛ حاج‌خزیمه، مجتبی؛ پورکریمی، جواد (1399)، شناسایی مولفه‌های مدیریت ناب در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال نهم، شماره 2، صص 256 –
  • ابیلی، خدایار؛ نارنجی‌ثانی، فاطمه؛ مصطفوی، زینب‌السادات (1397)، ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه برای استقرار آموزش عالی ناب (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت صنعتی، سال هشتم، شماره 31، صص 114 –
  • باقری‌هشی، مهدی؛ ابیلی، خدایار؛ پورکریمی، جواد؛ نارنجی‌ثانی، فاطمه (1399)، طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرایندهای آموزشی دانشگاه (رویکرد سازمان ناب)، فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، سال دهم، شماره 39، صص 388 –
  • جهانیان، رمضان؛ قلی‌مسگرها، سمانه (1396)، مدیریت ناب و کاربرد آن در سازمان‌های آموزشی، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، شماره 3، صص 105 –
  • ریاضی، زهره؛ طهماسبی، فاطمه؛ گلبارانی، پریسا (1400)، استقرار دانشگاه ناب و ارزش‌آفرین، مجله توسعه آموزش، سال یازدهم، ویژه‌نامه، صص 253 –
  • سلگی، زهرا؛ وحدتی، حجت؛ موسوی، سیدنجم‌الدین؛ نظرپوری، امیرهوشنگ (1400)، طراحی الگوی تعالی منابع انسانی ناب؛ مبنایی جهت سنجش درجه نابی منابع انسانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 25، شماره 1، صص 93 –
  • سیدتقوی، میرعلی؛ حمزه‌پور، مهدی؛ بامدادصوفی، جهانیار؛ اعتمادی، مرجان (1397)، طراحی الگوی مفهومی ساختاری – تفسیری رهبری ناب؛ مبتنی‌بر رهیافت‌های جامع جوهره مفهوم ناب، فصلنامه مدیریت فردا، سال هفدهم، شماره 97، صص 251 –
  • طلوعی اشلقی، عباس؛ معتدل، محمدرضا؛ احتشام‌راثی، رضا (1388)، ارائه الگوی تحلیلی در استقرار نظام تولید ناب، فصلنامه مدیریت (پژوهشگر)، سال ششم، شماره 13، صص 45 –
  • عباچی، امیر؛ طبری، مجتبی؛ مجیبی، تورج (1400)، الگوی یکپارچه‌سازی رویکردهای ناب، چابک، تاب‌آور و سبز در مدیریت منابع انسانی در صنعت بانکداری ایران، فصلنامه مدیریت صنعتی، سال شانزدهم، شماره 57، صص 151 –
  • قلی‌مسگرها، سمانه؛ جهانیان، رمضان؛ سلیمی، مهتاب (1400)، اعتبارسنجی الگوی استقرار مدیریت ناب در آموزش و پرورش از نظر متخصصان، فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی، دوره 16، شماره 62، صص 16 –
  • قویدل، اعظم (1394)، مدیریت ناب و کاربست آن در دنیای آموزش، مجله مدیریت فراگیر، سال اول، شماره 1، صص 61 –
  • مصطفوی، زینب‌السادات؛ نارنجی ثانی، فاطمه (1399)، الگوی‌سازی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر آموزش عالی ناب، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت صنعتی، سال دهم، شماره 40، صص 116 –
  • هاشمی، محرم‌علی؛ یاری، جهانگیر؛ ملکی، صادق (1400)، واکاوری مولفه‌های مدیریت ناب در آموزش و پرورش – تحقیق کیفی داده‌بنیاد)، فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، سال دهم، شماره 3، صص 103 –

  ب. منابع انگلیسی

  • Agarwal, A., Shankar, R and Tiwari, M.K. (2018). Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: an ANP-based approach, European Journal of Operational Research, 071, 200-222.
  • Alagaraja, M. (2010). Lean Thinking as applied to the adult education environment. Int. J. Human Resources Development and Management, Vol. 10, No. 1. pp 51-62.
  • Anthony, S., & Antony, J. (2017). Lean Six Sigma in Academic Institutions—
  • Antony, J., Ghadge, A., Ashby, S .A., & Cudney, E.A. (2018). Lean Six Sigma journey in a UK higher education institute :a case study. International Journal of Quality & Reliability Management, 35(2), 510-526.
  • Antony, J., Svensson, C., Ba-Essa, M., Bakhsh, M., & Albliwi, S. (2015). A Lean Six Sigma program in higher education. International Journal of Quality & Reliability Management, 32(9).
  • Chiarini, A (2012). from total quality control to lean six sigma: evolution of the most important management systems for the excellence. Berlin: Springer Science & Business Media.
  • Emiliani, B (2015). Lean University: a Guide to Renewal and Prosperity. Wethersfield: CLBM, LCC.
  • Gupta, S.K.; J. Antony, F. Lacher & J. Douglas (2018). Lean Six Sigma for Reducing Student Dropouts in Higher Education–an Exploratory Study. Total Quality Management & Business Excellence. Pp. 1- 16.
  • Höfer, S., & Naeve, J. (2018). The application of Lean Management in higher education. International Journal of Contemporary Management, 16(4).
  • Kadarovaa, J., Demeckoa, M. (2016). 3rd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, Procedia Economics and Finance 39, 11 – 16.
  • Ljungblom, M. (2018). A Comparative Study Between Developmental Leadership and Lean Leadership– Similarities and Differences, Management and Production Engineering Review, Volume 3 , Issue 4 : 44 –86.
  • Martínez Sanahuja, S. (2020). Towards Lean Teaching: Non-Value-Added Issues in Education. Education Sciences 10(6): 160.
  • Mayer A., Weigelt M., Kuhl A., Grimm S., Erll A., Potzel M., Franke J. (2018), A conceptual conjunction of lean management and Industry, Procedia CTRP,51st CIRP Conference on Manufacturing Systems,72, 622-628.
  • Radnor, Z; Bucci, G (2014). Analysis of Lean Implementation in UK Business Schools and Universities. London, UK: Association of Business Schools Lean Report.
  • Schuler, R. S., & Jackson, S. E. (2014). Human resource management and organizational effectiveness: Yesterday and today. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 1, 35–55.
  • Sremcev, N. Lazarevic, M. Krainovic, B. Mandic, J. Medojevic, M. (2018). Improving Teaching and Learning Process by Applying Lean Thinking. Procedia Manufacturing 17 (2018) 595–602.
  • Urban, W. (2015). The Lean Management Maturity Self-Assessment Tool Based on Organizational Culture Diagnosis, Procedia – Social and Behavioral Science 213, pp 728- 733.
  • Van Dun ,H; ,Hicks,J; Wilderom,C,P, (2017). Values and behaviors of effective lean managers: Mixed-methods exploratory research, European Management Journal Volume 34, Issue 1 :022 –081.
  • Yonnesi, R., Fekri, R., Babaeianpour, M. (2016). Investigation the Influence of Lean on Information Technology Productivity in the Iranian banking Industry, productivity management, 10(38), 91-116.
  • Ziskovsky, B. and J. Ziskovsky (2019). Optimizing Student Learning: A Lean Systems Approach to Improving K-12 Education, CRC Press.