طراحی الگوی توسعه خدمات شهری براساس فناوری زنجیره بلوکی، اینترنت اشیا و کلان‌ داده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی؛ نویسنده مسئول؛ رایانامه: moh.sharifi@iran.ir

2 استاد دانشگاه صنعتی قم

3 استاد دانشگاه علم و صنعت

4 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

با ظهور فناوری­های گوناگونی نظیر زنجیره بلوکی، اینترنت اشیا و کلان‌داده، رویکرد و دیدگاه به مدیریت خدمات شهری تغییر کرده است. این فناوری­ها بخشی از آورده­های انقلاب صنعتی نسل چهارم هستند که کاربرد بسیاری در ایجاد زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی، شهر الکترونیکی و از جمله هوشمندسازی دارند. با توجه به گسترش شهرها، ازدیاد جمعیت شهری، تنوع خدمات شهری و ظهور فناوری­های نوین، توسعه خدمات شهری و مدیریت آن نیازمند طرح و الگوهای مناسب­تر با فناوری­های جدید برای رفع کاستی­ها است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی توسعه خدمات شهری براساس فناوری زنجیره بلوکی است؛ تا با بهره­گیری از قابلیت و ظرفیت­های موثر زنجیره بلوکی­، خدمات شهری را توسعه دهد. نوع تحقیق از لحاظ هدف، توسعه­ای – کاربردی است و روش تحقیق در این پژوهش، ترکیبی از روش­های دلفی(کیفی) و مدل‌سازی معادلات ساختاری (کمی) استفاده شده است؛ بدین‌جهت در گام اول جهت جمع­آوری داده ها از مطالعات کتابخانه­ای و فیش­برداری استفاده شده ودر گام بعدی با استفاده از مراحل روش دلفی از مصاحبه نیمه‌ساخت­یافته برای تایید و اکتشاف الگوی مفهومی بهره­گرفته شده­است و در گام سوم، با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته از جامعه خبرگان نظرسنجی و با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری الگو با استفاده از نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شده است.  یافته­های تحقیق حاکی از آن است که فناوری زنجیره بلوکی بر توسعه خدمات شهر تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین خدمات بهداشت محیط، خدمات رفاهی تفریحی، خدمات حفاظتی و ایمنی، خدمات آموزش الکترونیک، خدمات حمل و نقل عمومی و ترافیک شاخص­های تاثیر گذار در توسعه خدمات شهری هستند. پایایی ترکیبی الگو با توجه به همبستگی سازه­ها با همدیگر بیشتر از 0.740 به‌دست آمده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Urban service development Pattern based on blockchain technology

نویسندگان [English]

 • Jalaleddin Sadri 1
 • Peyman Akhavan 2
 • Mohammad Fathian 3
 • Mehran keshtkar 4
1 Ph.D. student of Knowledge Strategic Management in Supreme National Defense University, and Responsible Author, Email: moh.sharifi@iran.ir
2 Professor at Qom University of Technology
3 Professor at the University of Science and industry
4 Associate Professor of Supreme National Defense University
چکیده [English]

With the emergence of various technologies such as blockchain, internet of things and big data, the approach and perspective to urban service management has changed. These technologies are part of the 4th generation industrial revolution, which are widely used in the creation of electronic services infrastructure, electronic city, and among other things, smart building. Considering the expansion of cities, the increase of urban population, the diversity of urban services and the emergence of new technologies, the development of urban services and its management requires more appropriate plans and models with new technologies in order to eliminate shortcomings. The main goal of this research is to provide a development model of urban services based on blockchain technology. To develop urban services by using the capabilities and effective capacities of blockchain. The type of method is developmental-applicative in terms of the goal, and the research method in this research is a combination of Delphi (qualitative) methods and structural equation modeling (quantitative), so in the first step of the research, data collection is used And information from library studies and surveying were done and in the next step, using the steps of the Delphi method, a semi-structured interview was used to confirm and explore the conceptual model, and in the third step, using the researcher's questionnaire. It is made from a survey of expert community and analyzed by structural equation modeling method using Smart PLS software. The findings of the research indicate that blockchain technology has a positive and significant impact on the development of city services, as well as environmental health services, recreational welfare services, protection and safety services, electronic education services, public transportation services and traffic are influential indicators. are in the development of urban services. The combined reliability of the model is more than 0.740 according to the correlation of the structures with each other

کلیدواژه‌ها [English]

 • urban services development
 • urban services
 • blockchain
 • big data
 • Internet of Things
 • الف. منابع فارسی

  • قنبریان یزدی، علی (1395)، بررسی استراتژی‌ها و مدل‌های مدیریتی حاکم بر مدیریت شهرهای هوشمند، اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، تهران.
  • حقیقی بروجنی، سمر؛ یزدانفر، سیدعباس؛ بهزادفر، مصطفی (1396)، تحلیل محتوایی فضای شهری بر اساس نظریه رمان بختین، نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، دوره 22، شماره 3، صص 45-56.
  • فتحی، سروش (1391)، تحلیلی بر روابط اجتماعی در فضای شهری پایدار، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره 4، شماره 4، صص 47-64.
  • سرور، رحیم؛ سبحانی، نوبخت؛ انوشیروان، مهری؛ اکبری، مجید (1397)، سنجش عوامل مؤثر در پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه شهری در کلان‌شهر تهران، فضای جغرافیایی، دوره 17، شماره 63، صص 87-106.
  • عابدی جعفری، حسین؛ پورموسوی، سید موسی؛ آقازاده، فتاح؛ بد، مهدیه؛ عابدی جعفری‌، عابد (1390)، تبیین مؤلفه‌های تشکیل دهنده مدیریت شهری بر اساس مطالعه ساختار شهرداری ده شهر جهان، فصلنامه مطالعات شهری، سال اول، زمستان شماره 1.
  • شهباززاده، اتابک و حاج موسوی، سارا سادات (1395)، تاثیر توسعه خدمات شهری بر صنعت گردشگری در ایران، تهران، همایش بین المللی اقتصاد شهری، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران.
  • غزالیان، سینا؛ حاتمی علمداری، ایرج؛ صادقی، کریم زمان (1397)، امکان سنجی توسعه خدمات شهری در راستای ترویج مفهوم شهر هوشمند، کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز. دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز.
  • ومیانی محمودی، کوروش؛ کریمی، مهدی؛ راشکی، فاطمه؛ علویم لنگرودی، سید حسین (1398)، نقش رشد هوشمند و هوشمندتر شهری بر توسعه پایدار کلان شهر تهران ارتقای کیفیت خدمات و زیست پذیری شهری مطلق با محور موضوعی روش­های ارتقای کیفیت و زیست پذیری شهری، ششمین کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
  • سارلی، رضا؛ موسی زاده‌، حسین؛ خدادادبناب، مهدی (1395)، توسعه ابعاد خدمات رسانی شهری در شهرداری الکترونیکی با نگاهی به شهر تهران، همایش بین المللی اقتصاد شهری، تهران. انجم علمی اقتصاد شهری ایران.

  ب. منابع انگلیسی

  • Chourabi, H., Walker, S., Mellouli, S., Nam, T., Gil-Garcia, J., Ramon, N., Karine, A., Pardo, T., and Jochen Scholl, H., (2013). Understanding Smart Cities: An Integrative Framework, Th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, PP. 2289–2297.
  • Lefebvre, H. (2009). State, space, and world: selected essays. Minneapolis: University of Minnesota Press.
  • Rakodi، , (2001). Forget Planning، Put Politics First? Priorities for Urban Management in Developing Countries, Journal  of Jagl, Vol. 3, No. 3, PP. 209-223.
  • Basole, A., chattacharya, R. Editorial introduction: urban management in developing economics: challenges for public policy. Decision44, 85–89 (2017).
  • Firoozi, M. A., Alizadeh, H., (2017). Analyzing and forecasting of urban governance approach realization in the urban management of Ahvaz city, Journal of Geographical space, 18 (58): 248-256.
  • Dohler, I. Vilajosana, X. Vilajosana, and J. Llosa, (2011). Smart Cities: An action plan, in Proc. Barcelona Smart Cities Congress, Barcelona, Spain, Dec. 2011, pp. 1–6.
  • P. Lynch and J. L. Kenneth, (2006). A summary review of wireless sensors and sensor networks for structural health monitoring, Shock and Vibration Digest, vol. 38, no. 2, pp. 91–130, 2006.
  • Badii, C. et al. (2017). Analysis and assessment of a knowledge based smart city architecture providing service APIs. Future Generation Computer Systems, Volume 75, October 2017, Pages 14-29.
  • Ekman, Peter, et al. (2019). Exploring smart cities and market transformations from a service-dominant logic perspective. Sustainable Cities and Society, Volume 51, November 2019, Article 101731
  • Chaturvedi, Kanishk, et al. (2019). Securing Spatial Data Infrastructures for Distributed Smart City applications and services. Future Generation Computer Systems, Volume 101, December 2019, Pages 723-736
  • Thompson Kate, et al. (2019). The use of ecosystem services concepts in Canadian municipal plans. Ecosystem Services, Volume 38, August 2019, Article 100950
  • Paskaleva, Krassimira & Ian Cooper. (2018). Open innovation and the evaluation of internet-enabled public services in smart cities. Technovation, Volume 78, December 2018, Pages 4-14
  • Sonare, R. Rojatkar, D. (2017). Application OF IoT in Military Service. International Journal of Trend in Scientific Research and Development, Volume-1, PP. 794-797.
  • Sun, J., Yan, J., & Zhang, K. Z. (2016). Blockchain-based sharing services: What blockchain technology can contribute to smart cities. Financial Innovation, 2(1), 26.
  • Biswas, K., & Muthukkumarasamy, V. (2016). Securing smart cities using blockchain technology. Paper presented at the 2016 IEEE 18th international conference on high performance computing and communications; IEEE 14th international conference on smart city; IEEE 2nd , international conference on data science and systems (HPCC/SmartCity/DSS)
  • Treiblmaier ,Horst .(2020). Blockchain and Tourism. DOI: 10.1007/978-3-030-05324-6_28-1. https://www.researchgate.net/publication/342179655
  • Ibba, S., Pinna, A., Seu, M., & Pani, F. E. (2017). CitySense: blockchain - oriented smart cities. Paper presented at the Proceedings of the XP2017 Scientific Workshops
  • Thompson, B. S. (2017). Can financial technology innovate benefit distribution in payments for ecosystem services and REDD+? Ecological Economics, 139, 150-157.
  • Kumar, T., Ramani, V., Ahmad, I., Braeken, A., Harjula, E., & Ylianttila, M. (2018). Blockchain utilization in healthcare: Key requirements and challenges. Paper presented at the 2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services .