مطالعه نقش رسانه‌ های داخلی در کاهش اثرات و پیامدهای جنگ نرم رسانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکزی، نویسنده مسئول؛ رایانامه: erfani_h55@yahoo.com

2 استایار گروه علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استایار دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

این مقاله با هدف مطالعه نقش رسانه‌های داخلی در کاهش اثرات و پیامدهای جنگ نرم رسانه­ای انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل ‌روش‌های کیفی و کمی‌است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل اساتید حوزه علوم ارتباطات و رسانه و همچنین امنیت ملی در سطح دانشگاه­های شهر تهران و در بخش کمی‌شامل مدیران خبرگزاری­ها شامل ایرنا، ایسنا، فارس و تسنیم و ... و سردبیران و مدیران مسئول، دبیران سرویس‌ها و خبرنگاران با تجربه روزنامه‌های کثیرالانتشار در تهران بوده­اند. یافته­های کیفی پژوهش بیانگر آن است که بهره­گیری بهینه رسانه­های داخلی از مزیت استقرار در داخل کشور، اهمیت دادن بیشتر به تحلیل اخبار، توجه بیشتر به سبک زندگی در سطح رسانه­های داخلی و ... به عنوان راهبردهای مناسب جنگ نرم ‌رسانه‌ای ‌به‌شمار می­آیند. نتایج ‌به‌دست آمده از پژوهش کمی‌بیانگر آن است که بین عملکرد رسانه‌ها‌، فرصت‌های محیطی و تهدیدات محیطی و اتخاذ راهبرد مناسب در زمینه جنگ نرم ‌رسانه‌ای ارتباط معناداری وجود دارد.به عبارت دیگر‌، با بهبود عملکرد رسانه‌های داخلی و آگاهی و شناخت آنها از فرصت‌ها و تهدیدات محیطی‌، آنها راهبردهای مناسب‌‎تری در زمینه جنگ نرم ‌رسانه‌ای اتخاذ کرده‌اند و بالعکس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Role of Domestic Media in Reducing the Effects and Consequences of Soft Media War

نویسندگان [English]

 • Hassan Erfani 1
 • Hassan Darzian Rostami 2
 • Hadi Jamshidian 3
1 . PhD. Student of Central Tehran Azad University. and Responsible Author, Email: erfani_h55@yahoo.com
2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Islamic Azad University, Central Tehran Branch.
3 Assistant Professor of the Faculty of National Security, Higher National Defense University.
چکیده [English]

این مقاله با هدف مطالعه نقش رسانه‌های داخلی در کاهش اثرات و پیامدهای جنگ نرم رسانه­ای انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل ‌روش‌های کیفی و کمی‌است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل اساتید حوزه علوم ارتباطات و رسانه و همچنین امنیت ملی در سطح دانشگاه­های شهر تهران و در بخش کمی‌شامل مدیران خبرگزاری­ها شامل ایرنا، ایسنا، فارس و تسنیم و ... و سردبیران و مدیران مسئول، دبیران سرویس‌ها و خبرنگاران با تجربه روزنامه‌های کثیرالانتشار در تهران بوده­اند. یافته­های کیفی پژوهش بیانگر آن است که بهره­گیری بهینه رسانه­های داخلی از مزیت استقرار در داخل کشور، اهمیت دادن بیشتر به تحلیل اخبار، توجه بیشتر به سبک زندگی در سطح رسانه­های داخلی و ... به عنوان راهبردهای مناسب جنگ نرم ‌رسانه‌ای ‌به‌شمار می­آیند. نتایج ‌به‌دست آمده از پژوهش کمی‌بیانگر آن است که بین عملکرد رسانه‌ها‌، فرصت‌های محیطی و تهدیدات محیطی و اتخاذ راهبرد مناسب در زمینه جنگ نرم ‌رسانه‌ای ارتباط معناداری وجود دارد.به عبارت دیگر‌، با بهبود عملکرد رسانه‌های داخلی و آگاهی و شناخت آنها از فرصت‌ها و تهدیدات محیطی‌، آنها راهبردهای مناسب‌‎تری در زمینه جنگ نرم ‌رسانه‌ای اتخاذ کرده‌اند و بالعکس.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media
 • Media Soft Warfare
 • Strategy
 • Environmental Opportunities
 • Environmental Threats
 • الف. منابع فارسی

  • افتخاری، اصغر؛ طاهری، سلیمان (1398)، تأثیرات جنگ نرم غرب بر مشروعیت سیاسی جمهوری اسلا‌می‌ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی ‌راهبردی، شماره 78، 178-159.
  • افراخته، عبدالحمید (۱۳۹۷)، مدیریت قدرت نرم رسانه‌های نوین در جنگ نرم، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان.
  • بنی اسدی، وحیده و امیرپور، مهناز (1401)، نقش رسانه در جنگ نرم، سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری، مراغه، سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری.
  • حسینی دانا، حمیدرضا و جهشی، لیلا (1400)، آفندهای ‌رسانه‌ای: اهداف، ابزارها و ‌روش‌ها، بیست و ششمین نشست تخصصی اقتصاد و رسانه و همایش ملی آفند ‌رسانه‌ای، دماوند.
  • زیتی، سامان؛ اژدری، مصطفی (1398)، بررسی تکنیک‌های خبری شبکه‌ی بی‌بی‌سی فارسی در مواجهه با انقلاب اسلا‌می‌در چارچوب عملیات روانی، پژوهش نامه تاریخ، سیاست و رسانه، شماره 7، 465-439.
  • سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، (02/07/88)، https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8094.
  • ضیایی جباری، حسین (1400)، بررسی ساختارها، امکان سنجی و راهکارهای آفند ‌رسانه‌ای، بیست و ششمین نشست تخصصی اقتصاد و رسانه و همایش ملی آفند ‌رسانه‌ای، دماوند.
  • کاستلز، مانوئل، (الف) (1389)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: ظهور جامعه شبکه ای، چاپ ششم، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: نشر طرح نو.
  • کاستلز، مانوئل، (ب) (1389)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: پایان هزاره، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: نشر طرح نو.
  • کیقبادی، علیرضا (1398)، مبانی جنگ رسانه‌ای، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهران.

  ب. منابع انگلیسی

  • Ahmad, A. K., AL-Jalabneh, A. A., Mahmoud, A., & Safori, A. (2023). Covid-19 and the Resurgence of the Hypodermic Needle Theory Applicability in Times of Crises. In International Conference on Business and Technology (pp. 1423-1436). Springer, Cham.
  • Arroyave, J., & Romero-Moreno, M. (2023). Peace, public opinion and disinformation in Colombia: Social media and its role in the 2016 plebiscite. In The Palgrave Handbook of Media Misinformation (pp. 63-77). Palgrave Macmillan, Cham.
  • Attard, A., & Coulson, N. S. (2012). A thematic analysis of patient communication in Parkinson’s disease online support group discussion forums. Computers in Human Behavior, 28(2), 500-506.
  • Baker, C. (2022). Peace on the Small Screen: UNPROFOR’s Television Unit in 1994–5 and the ‘Media War’in Former Yugoslavia. Historical Journal of Film, Radio and Television, 42(2), 344-371..
  • Bjola, C., & Manor, I. (2018). Revisiting Putnam’s two-level game theory in the digital age: Domestic digital diplomacy and the Iran nuclear deal. Cambridge review of international affairs, 31(1), 3-32.
  • Borges-Tiago, M. T., Santiago, J., & Tiago, F. (2023). Mega or macro social media influencers: Who endorses brands better?. Journal of Business Research, 157, 113606.
  • Chaudhry, I., & Gruzd, A. (2020). Expressing and challenging racist discourse on Facebook: How social media weaken the “spiral of silence” theory. Policy & Internet, 12(1), 88-108.
  • Duncombe, C. (2017). Twitter and transformative diplomacy: social media and Iran–US relations. International Affairs, 93(3), 545-562.
  • Garud-Patkar, N. (2022). Mediated Public Diplomacy: Frame-building Contest Between the United States and Pakistan During a Conflict. International Studies, 00208817221085461.
  • Hong, C., & Li, C. (2021). Will Consumers Silence Themselves When Brands Speak up about Sociopolitical Issues? Applying the Spiral of Silence Theory to Consumer Boycott and Buycott Behaviors. Journal of nonprofit & public sector marketing, 33(2), 193-211.
  • Pons, M. P. (2022). Media wars: Mediatization, populism and media reform in Rafael Correa’s Ecuador (Doctoral dissertation, University of California, San Diego).
  • Shaw, M., & Carr-Hill, R. (2018). Public opinion and media war coverage in Britain. In Triumph of the Image (pp. 144-165). Routledge.
  • Tapsell, R. (2023). New media, old rule in Malaysia. In Regime resilience in Malaysia and Singapore (pp. 129-143).
  • Yunos, N. A. B. M. (2019). Digital diplomacy: a Twitter breakthrough between Iran-US relations in the JCPOA agreement.