ارائه الگوی تعالی‌سازی پژوهش در ارتش جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی و استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ardalan62omid@gmail.com (نویسنده مسئول)

2 عضو هیات علمی دانشگاه فر ماندهی و ستاد ارتش

چکیده

اصلی‌ترین و مهم‌ترین شاخص توسعه‌یافتگی در جهان کنونی، دانش و فناوری است و به‌دست آوردن دانش از مهمترین عوامل رسیدن به استقلال واقعی و رها شدن از وابستگی است و این امر در سایه تحقیق و پژوهش امکان‌پذیر است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تعالی‌سازی پژوهش در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب الگوی پارادایمی (شامل شرایط علی، مقوله محوری، شرایط زمینه‌ای (بسترسازها)، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای تعالی‏سازی پژوهش) انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان و صاحب‌نظران حوزه پژوهش در ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. در این تحقیق نوع پژوهش کاربردی، روش انجام آن توصیفی – اکتشافی و ابزار گردآوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان بوده است. روایی سؤالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. براین مبنا، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و الگوی تعالی‌سازی پژوهش در آجا ترسیم گردید و در پایان نظریه‌ای مبتنی بر 16 قضیه حکمی خلق شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of research excellence in the army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • , omid ardalan 1
  • nader shamame 2
1 PhD in Management and a member of the faculty of AJA Command and Staff University
2 عضو هیات علمی دانشگاه فر ماندهی و ستاد ارتش
چکیده [English]

The main and most important indicator of development in today's world is knowledge and technology, and acquiring knowledge is one of the most important factors to achieve real independence and freedom from dependence, and this is possible in the shadow of research. The current research was conducted with the aim of designing a research excellence model in the Islamic Republic of Iran Army in the form of a paradigmatic model (including causal conditions, central category, contextual conditions (substrates), intervening conditions, strategies and consequences of research excellence. The statistical population of this research includes experts and experts in the field of research in the Islamic Republic of Iran Army. In this research, the type of applied research, the method of conducting it was descriptive-exploratory, and the data collection tool included library studies and semi-structured interviews with experts. The validity of the interview questions has been confirmed by the content method and its reliability by implementing the retest method. Data analysis was done with a qualitative approach and using the Foundation's data theorizing method, and the coding process was implemented in three stages of open, central and selective coding. For this basis, each of the components of the description coding paradigm and the research excellence model were drawn in AJA, and at the end, a theory based on 16 ruling theorems was created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excellence
  • research excellence
  • Islamic Republic of Iran Army
  • data-based theorizing