تحلیل دفاعی امنیتی موقعیت مکانی پایگاه‌های هوایی استان خوزستان با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی و منطق فازی و ارائه راهکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

توجه به موقعیت مکانی مراکز نظامی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مراکز در دفاع از سرزمین کشور نقش به‌سزایی داشته و به‌دلیل نگهداری تجهیزات مهم نظامی، آن‌هم در شرایط کنونی، دارای شرایط حساس و ویژه­ای هستند. پژوهش حاضر به تحلیل مکانی و مکان­یابی پایگاه­های هوایی در استان خوزستان می­پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع هدف تحلیلی بوده و از نوع روش کاربردی است. جمع­آوری داده­ها با مراجعه به سازمان‌ها و ارگآنهای مختلف انجام شده است. جهت جمع­آوری داده­های اقلیمی از تارنمای اداره کل هواشناسی کشور و جهت تهیه لایه DEM از وب سایت USGS و اطلاعات سنجنده لندست 8 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی GIS، نرم­افزار TerrSet و Expert Choice انجام شد. همچنین جهت به‌دست آوردن وزن پارامتراهای موردنظر از پرسشنامه کارشناسان استفاده شد. در این تحقیق، از سه الگوی مکانی­یابی استفاده شده که عبارتند از روش تحلیل سلسله‌مراتبی، منطق فازی و روش ترکیب خطی وزنی. با مطالعه پیشینه­ تحقیق و استفاده از نظر کارشناسان 23 پارامتر انتخاب شد. در مرحله اول به تحلیل وضع موجود پایگاه­های هوایی استان خوزستان پرداخته شد و در مرحله بعد مکان­یابی پایگاه­های هوایی انجام شد. نتایج حاصل از سه روش مورد استفاده در این تحقیق نشان داد که پایگاه­های هوایی استان خوزستان از نظر معیارهای مورد استفاده در موقعیت مناسبی قرار ندارند. در ادامه تحقیق پهنه­های مستعد جهت انتقال پایگاه­های موجود و یا احداث پایگاه­های جدید در استان خوزستان شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of test location and location of military airports, a case study of military airports in Khuzestan province

نویسنده [English]

 • mohsen rostami
. Assistant Professor of Supreme National Defense University
چکیده [English]

It is very important to pay attention to the location of military centers. These centers have played an important role in defending the territorial integrity of the land, and due to the maintenance of important military equipment, they have special and sensitive conditions in the current situation. Having these military bases in the right place reduces the damage caused by natural hazards, and as a result, protects military equipment from natural threats. This study analyzes the location and location of Military Airport in Khuzestan province. The research method used is applied analysis, and data collection was done by referring to the relevant organizations. Data analysis was performed using GIS, TerrSet software and Expert Choice. A questionnaire was used to obtain the weight of the parameters. In this research, three positioning models were used, which are the AHP method, fuzzy logic, and the WLC method. By studying the research proposal and using the opinion of experts, 23 parameters were selected. In the first stage, the current situation of Military Airport in Khuzestan province was analyzed. In the next step, the location of Military Airport was done. The results of the three methods used in this study showed that the Military Airport of Khuzestan province are not in a best position in terms of the parameters used. Subsequently, suitable areas for transferring existing military airports or building new military airports were identified in Khuzestan province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Location
 • Military Centers
 • Military Airport
 • Linear Weight Composition
 • الف. منابع فارسی

  • اصغری­سانسکرود، صیاد؛ موسوی، میرنجف؛ مهدوی، سجاد (1398)، تحلیل عوامل ژئومورفولوژیکی در مکان­یابی مراکز نظامی-دفاعی با استفاده از ANP و GIS منطقه مورد مطالعه، پادگان‌های شهرستان‌های استان آذربایجان غربی، مجله جغرافیایی فضا، سال نهم، شماره 33، صص 77-96.
  • اصغری­مقدم، محمدرضا (1387)، جغرافیای شهری (ژئومورفولوژی)، تهران، انتشارات سمت.
  • آرمان، محمدحسین؛ صالحی­صدقیانی، جمشید؛ مژدهی، سارا؛ نظرلی، علی (1391)، محاسبه میزان ناسازگاری ساختار سلسله‌مراتبی و ماتریس­های مقایسات زوجی در برایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 10، شماره 27، صص 94-117.
  • آقامحمدی، داود (1385)، مبانی فرماندهی و ستاد گردان در رزم، تهران، انتشارات معاونت آموزشی نزاجا، چاپ دوم.
  • بهبهانی، حمید؛ ایمانی، مختار (1373)، طرح و مصاحبه فرودگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران.
  • بهشتی­فر، سارا؛ سعدی، محمد؛ ولدان­زوج، محمدجواد؛ کریمی، محمد (1389)، استفاده از منطق فازی در محیط GIS به‌منظور مکان­یابی نیروگاه­های گازی، نشریه مهندسی عمران و نقشه­برداری، شماره 4، صص 583-595.
  • پاشازاده، منوچهر؛ سیدین، افشار؛ پارسای مقدم، مهدی (1396)، تحلیل نقاط بهینه استقرارگاه­های نظامی برمبنای ملاحظات دفاعی و امنیتی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: استان اردبیل)، فصلنامه مدیریت نظامی، سال هفدهم، شماره 2، صص 32-51.
  • توحیدی­راد، سعید (1393)، ارزیابی روش­های مکان­یابی فرودگاه­ها در تناسب با مسائل توسعه شهری نمونه موردی فرودگاه قزوین و الگوریتم ژنتیک، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، استاد راهنما بهرام امین­زاده گوهرریزی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه امام خمینی قزوین.
  • حنفی، علی؛ موسوی، میرنجف (1392)، مکان­یابی مراکز حساس و نظامی در مناطق مرزی ایران و ترکیه با توجه به شاخص­های هیدروژئومورفلوکلیمای با رویکرد پدافند غیرعامل، مجله مدیریت نظامی، سال سیزدهم، شماره 54، صص 45-72.
  • حیدر زاده، نیما (1380)، مکان­یابی محل دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از GIS برای شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.
  • رامشت، محمدحسین؛ حاتمی­فرد، رامین؛ موسوی، حجت (1392)، مکان­یابی دفن پسماند جامد شهری با استفاده از الگوی AHP و تکنیک GIS مطالعه موردی شهرستان کوه­دشت، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی. شماره 44، صص 119-1138.
  • رحمتی­نیا، وحید (1396)، بررسی GIS پایه عوامل موثر بر مکان­گزینی مراکز نظامی از منظر پدافند غیرعامل، منطقه مورد مطالعه: مقر یگان‌های تحت پوشش قرارگاه منطقه­ای شمال غرب نزاجا، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیای طبیعی، استاد راهنما داود مختاری، دانشکده جغرافیا و برنامه­ریزی، دانشگاه تبریز.
  • رسولی، علی­اکبر؛ محمودزاده، حسن، یزدچی، سعید؛ زرین­بال، محمد (1391)، ارزیابی روش­های تحلیل سلسله‌مراتبی و ترکیب خطی وزنی در مکان­یابی محل دفن مواد زائد شهری مطالعه موردی شهرستان مرند، مجله جغرافیا و آمایش شهری منطقه­ای، شماره 4، صص 41-52.
  • زیاری، کرامت­اله، (1383)، برنامه­ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت. تهران.
  • سرور، رحیم. (1384)، جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین، انتشارات سمت.
  • سرور، رحیم. عبدلی، محمدرضا (1389)، ارزیابی مکان­یابی جغرافیایی فرودگاه­های کشور براساس مولفه­های اقلیم و توپوگرافی، مجله اطلاعات جغرافیایی سپهر، دوره نوزدهم شماره 76، صص 44-39.
  • شهابی، هیمن؛ علایی، مسعود؛ حسینی، محمد؛ رحیمی، عثمان (1389)، ارزیابی روش­های تحلیل سلسله‌مراتبی و ترکیب خطی وزنی در مکان­یابی محل دفن مواد زائد شهری با تأکید بر عوامل ژئومورفیک، فصلنامه آمایش جغرافیای محیط، دورخه 3، شماره 10، صص 115-137.
  • صفارزاده، محمود؛ معصومی، غلام­رضا (1383)، برنامه­ریزی و طراحی فرودگاه، جلد اول، انتشارات تهران، مرکز چاپ و انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی.
  • صفارزاده، محمود؛ ژولیده، هیوا؛ بروجردیان، امین میرزا (1384)، الگوی مکان­یابی فرودگاه به روش جایگشت، پژوهشنامه حمل و نقل، سال دوم، شماره 3، صص 161-170.
  • عساکره، حسین (1387)، کاربرد روش کریجینگ در میان­یابی بارش، مطالعه موردی میان­یابی بارش 26/12/1376 ایران زمین، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 12 صص 42-25.
  • علی­محمدی, کامبیز (۱۳۸۸)، کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در امور نظامی و عملیاتی،همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
  • فروغی، معصومه (1388)، مکان­یابی فرودگاه­های استان آذربایجان شرقی با تاکید بر عناصر اقلیمی سطح زمین، پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد جغرافیایی طبیعی، استاد راهنما سیدحسین میر موسوی، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان.
  • قدسی پور، حسن (1387)، برایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP تدوین امیرکبیر: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
  • کاظمی، بابک (1390)، مدیریت تدارکات و آماد و پشتیبانی، تهران: انتشارات فرمنش.
  • کریمی­کِردآبادی، مرتضی؛ خلیلی، یاسر (1393)، تحلیل ملاحظات ژئومورفولوژیکی در مکان­یابی مراکز نظامی، مطالعه موردی، جنوب استان ایلام، مجله آمایش زمین، شماره 1، صص 113-128.
  • کیخایی، مهدی؛ رنگزن، کاظم؛ بهرام­آبادی، بهروز؛ تقی­زاده، ایوب (1394)، مکان­یابی منطقه استقرار یگان‌های پشتیبانی خدمات رزمی با استفاده از سامانه استنتاج فازی در منطقه نصرآباد اصفهان، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 58، سال پانزدهم، صص 70-94.
  • مومنی، مصطفی (1381)، جایگاه دفاع نظامی و غیرنظامی در آمایش سرزمین، مجموعه مقالات آمایش و دفاع سرزمینی، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
  • مهتابی اوغانی، مرضیه (1389)، کاربرد برایند تحلیل شبکه و سامانه اطلاعات جغرافیایی برای گزینه­های دفن مواد زائد جامد شهری، پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس.
  • یاچک­مالچفسکی، (1378)، سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاری، ترجمه اکبر پرهیزکار و عطا غفاری گیلان­ده، انتشارات سمت.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Chabot, C. (1995). Defining high Technology. Stanford: Stanford Publication of Stanford University.
  • Chen, J., Zhu, Z., & Xie, H. Y. (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. Journal of Intellectual Capital
  • Bahar, S., Gulsay, V., Celebi. (2018). A military airport location selection by AHP integrated PROMETHEE and VIKOR methods. Transportation Research Part.
  • K. (2004). Introduction to Geographic Information System Edition McGraw Hill. New York.
  • Cimren, E., Catay, E., Budak, E., (2007). Development of a machine tool selection system using AHP. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 35(3-4), pp. 363-76.
  • Fleming, S., Jordan, T., Madden, M., Useryc, E.L., Welch, R., (2009). “GIS applications for military operations in coastal zones, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, United States, March 2009, Pages 213–222.
  • Huimin, Z., Fanrong, S., JingJing, Q. (2019). An Optimization Based on General Airport of Complex Condition. International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS).
  • Jagmohan Singh, (2008). The Importance of GIS in battlefield Surveillance, project management organization, Army Headquarters, Indian.
  • Malczewski, J. (1999). GIS AND Multicriteria Decision Analysis. Johan Wiley and Sons, pp 392. New York, NY.
  • Turan, E. E. Wael M.E (2019). Overview of Airport Location Selection Methods. International Journal of Applied Engineering Research, ISSN 0973-4562 Volume 14, Number 7 1613- 1618.
  • Zhongzhen, Yang., Shunan, Y., T, N (2016). Airport location in multiple airport regions (MARs): The role of land and airside accessibility. Journal of Transport Geography, of 52