الگوی کنترل راهبردی آمادوپشتیبانی در شرایط ثبات و بحران (مورد مطالعه: یک سازمان دفاعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، نویسنده مسئول

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

5 استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه، تغییرات سریع و متنوع محیطی بر تمام سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های دفاعی چیره شده و بنابر این، مدیران در چنین محیط­هایی، علاوه بر تلاش مداوم برای هدایت سازمان در خلال این تحولات، نیازمند مقایسه مداوم وضع موجود با وضع مطلوب با استفاده از ابزارهای مرسوم از جمله کنترل راهبردی هستند. مقالة حاضر، تحقیقی است که در خصوص طراحی و تبیین الگوی کنترل راهبردی آمادوپشتیبانی یک سازمان دفاعی در شرایط ثبات و بحران انجام شده است.
این تحقیق از لحاظ گردآوری مبانی نظری و پیشینه­ها، کتابخانه­ای و از نظر گردآوری داده­ها، میدانی است. با توجه به نوع تحقیق، از یک­سو جهت­گیری توسعه­ای و از طرف دیگر دارای جهت­گیری کاربردی است. ابزار گردآوری داده­ها، مستندات، الگوهای کنترل راهبردی و مصاحبه­های نیمه‌ساختارمند و عمیق است. این پژوهش از نظر افق زمانی، تک­مقطعی بوده و جامعه و نمونة آماری آن­را اساتید، مدیران و کارشناسان آمادی در سازمان دفاعی مورد مطالعه تشکیل می­دهند. در این راستا، با مطالعات و مصاحبه­های انجام شده و با مشارکت گروه کانونی، ابعاد، مولفه و شاخص‌های الگو احصاء و در قالب پرسشنامه و نظرات 48 نفر از متخصصان و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و آزمون‌های دیگر، روایی و پایایی عوامل و اولویت آنها بررسی شد. الگوی نهایی شامل چهار نوع کنترل راهبردی تدریجی ماموریت­گرا، تدریجی فرآیندگرا، بنیادی انعطاف­گرا، و بنیادی انسان­گرا بوده که هر یک نیز دارای مولفه و شاخص‌هایی در وضعیت ثبات و بحران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic control model of logistics in conditions of stability and crisis (Case study: a defense organization)

نویسندگان [English]

 • ahmad bitaraf 1
 • Hossein Esaei 2
 • Mostafa Izadi 3
 • Ali Mobini Dehkordi 4
 • Mehdi Ghazanfari 5
1 PhD Student in Strategic Management, Supreme National Defense University, Corresponding Author
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University
3 Assistant Professor, Higher National Defense University
4 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
5 Full professor of the Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Today, rapid and varied environmental changes have prevailed over all organizations, especially defense organizations, and therefore managers in such environments; In addition to constantly trying to guide the organization during these developments, they need to constantly compare the current situation with the desired situation using conventional tools such as strategic control. The present article is a research that has been done on designing and explaining the strategic logistics control model of a defense organization in conditions of stability and crisis.
This research is field-based in terms of collecting theoretical foundations and backgrounds, and field-based in terms of collecting data. According to the type of research, on the one hand, it has a developmental orientation and on the other hand, it has an applied orientation. Data collection tools; Documentation, strategic control patterns, and interviews are semi-structured and in-depth. This research is one-piece in terms of time horizon and the population and its statistical sample are professors, managers and logistics experts in the studied defense organization. In this regard, with studies and interviews conducted with the participation of the focus group; Dimensions, components and indicators of the model were counted and in the form of questionnaires and opinions of 48 experts and using confirmatory factor analysis and other tests, the validity and reliability of the factors and their priority were assessed. The final model includes four types of strategic control: mission-oriented, process-oriented gradual, flexible-oriented, and humanistic-fundamental, each of which has components and indicators in a state of stability and crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic control
 • logistics
 • defense
 • stability
 • crisis
 • الف. منابع فارسی

  • آذری، علیرضا و زمانی­مزده، مهدی (1394)، الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان، چاپ دوم، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  • احمدوند، علی­محمد؛ صادقی، نادر؛ سنجقی، محمدابراهیم؛ فرتوک­زاده، حمیدرضا؛ شاهچراغی، وحید (1395)، الگوی کنترل راهبردی شبکه­محور صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی مطالعات دفاعی استراتژیک، دوره 14، شماره 64، صص 77-97
  • اخوان کاظمی، بهرام(1394)، ارزیابی و آسیب‌شناسی نظام نظارتی در ج.ا.ا و راهکارهای کارآمدسازی آن، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: پیشرفت ایران، گذشته، حال، آینده، تهران
  • استونر، جیمز و فریمن، ادوارد(1375)، مدیریت: رهبری و کنترل، ترجمة سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
  • اعرابی، سیدمحمد، آقازاده،هاشم, نظامی‌وند ‌چگینی، هوشنگ (1396)، دستنامه برنامه­ریزی استراتژیک، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی
  • بیطرف، احمد و عیسایی، حسین (1392)، واپایش راهبردی سازمان‌های آمادی مأموریت­محور در شرایط بحران، راهبرد دفاعی، سال 11، شمارة 41، صص 163-189
  • بیطرف، احمد و عیسایی، حسین (1392)، واپایش راهبردی سازمان‌های آمادی (ماموریت­محور) در شرایط صلح و بحران، راهبرد دفاعی، سال 11، شمارة 43. صص 133-163
  • بیطرف، احمد و عیسایی، حسین (1391)، تدوین، ارزیابی و انتخاب راهبردهای آمادوپشتیبانی معکوس در نیروهای مسلح، فصلنامة راهبرد دفاعی، سال 10، شمارة 38، صص 147-174
  • بیطرف، احمد (1400)، الگوی راهبردی کنترل و ارزیابی برنامه در نیروهای مسلح ج.ا.ایران، رساله دکترا، به راهنمایی دکتر مصطفی ایزدی و مشاورت دکتر مهدی غضنفری و حسین عیسایی، دانشگاه عالی دفاع ملی
  • حضوری، علی (1392)، آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی بررسی مفهوم نظارت، دفتر مطالعات نظام سازی اسلامی، مرکز تحقیقات شورای نگهبان
  • حکاک، محمد (1387)، طراحی مدل کنترل استراتژیک برای واحدهای صنعتی صادرکننده کالا در ایران، رساله دکترا، تهران، دانشگاه بهشتی
  • خاشعی، وحید، اکبری، محسن، قاسمی شمس، معصومه (1398)، کنترل راهبردی در بانکداری ایران: نگاهی تاریخی به الگوهای پیشین و ارائه مدلی نوین، مدیریت بهبود، دوره 13، شماره 3، صص 50-22
  • خاشعی، وحید و طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین (1398)، طراحی مدل کنترل راهبردی در صنعت بانکرینگ، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، سال 25، شماره 73، صص 59-85
  • دیوید، فرد. آر. (1390)، مدیریت استراتژیک، ترجمة علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  • رادفر، علیرضا (1397)، بررسی برخی از شیوه‌های نظارت و کنترل در مدیریت و رهبری حضرت امام خمینی(ره)، پورتال امام خمینی(ره)
  • رحمان سرشت، حسین و حبیبی بدرآبادی، محبوبه (1393)، الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی، پژوهش‌نامه بیمه، سال 29، شماره 1، صص 53-78
  • سایمونز، رابرت (1385)، نظا‌‌م‌های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی، ترجمه مجتبی اسدی، گروه صنعتی پژوهشی آریانا، تهران
  • سل، مایر (1382)، راهبردهای آماد و پشتیبانی، ترجمه مرکز مطالعات و پژوهش‌های آماد و پشتیبانیی، نشریه آموزشی و پژوهشی با خبرگان آمادوپشتیبانی، شماره 8
  • سیادت، سعیده؛ امینی، محمدتقی؛ پرهیزگار، محمدمهدی؛ سالار، جمشید (1398)، طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک با رویکرد خودکنترلی بر مبنای نظریه­پردازی داده­بنیاد، فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 8، شماره 1، صص 11-32
  • عمید زنجانی، عباسعلی، موسی‌زاده، ابراهیم(1389)، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
  • عیسایی، حسین (1387)، طراحی و تبیین الگوی کنترل نظام آماد و پشتیبانی، رسالة دکترا، دانشگاه امام حسین(ع)، دانشکده مدیریت
  • لورنژ، پیتر؛ مورتن، مایکل اف؛ اسکات، گوشل، سومانترا (1385)، کنترل استراتژیک، ترجمه سیدمحمد اعرابی و محمد حکاک، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ غزال
  • محولاتی، سعید و بهرامی، سیدعلی­محمد (1397)، مدیریت ‌و‌ ارزیابی‌ عملکرد:‌ تعاریف‌ و ‌مفاهیم، فصلنامه‌ پیام‌ فرهیختگان، سال 1، ‌شماره 1‌، صص 75-101
  • نیکوکار، غلامحسین، عیسایی، حسین و بیطرف، احمد (1395)، کنترل راهبردی لجستیک، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(ع)
  • نیکوکار، غلامحسین؛ قربانی­زاده، وجه­اله؛ نجات­بخش اصفهانی، علی (1395)، طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک سازمان‌های فرهنگی کشور، دوماهنامه دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت، 17، (41)، صص 185-208
  • هژبری حقیقی، سیاوش؛ شاه‌حسینی، محمد‌علی؛ حسنقلی‌پور، طهمورث؛ محمودزاده، ابراهیم (1398)، نگرش تحلیلی بر کنترل راهبردی: الگوها ‌و دیدگاه‌ها، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص 173-209

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Ferreira, A. and Otley, D. (2009). The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis, Management Accounting Research, 20, pp.263-282.
  • Fiegener, M.K. (1990). Towards a descriptive theory o f strategic control: A study of the nature and effects o f the organizational controls applied to strategies and strategic planning. A Ph.D. Dissertation in Social Systems Sciences, University of Pennsylvania.
  • Fiegener, M.K. (1997). The Control of Strategy in Dynamic Versus Stable Environments. Journal of Managerial Issues, 2(2),91-92
  • Heinickea A., Guenthera, T. W., Widener, S. K., (2016). An examination of the relationship between the extent of a flexible culture and the levers of control system: The key role of beliefs control, Management Accounting Research, 33, 25-41
  • Huikku J, Karjalainen J, Seppälä, T,(2018). The dynamism of pre-decision controls in the appraisal of strategic investments, The British Accounting Review, 50(5), 516-538
  • Kamal, R, Moloney, F, Wickramaratne, C, Narasimhan, A & Goswami, D.Y. (2019). Strategic control and cost optimization of thermal energy storage in buildings using EnergyPlus, Applied Energy, 246, 77-90.
  • Khan, R. A. & Nazir, S. (2016). The Influence of Formal and Informal Control on the Performance of IT Projects in Pakistan. ASBBS Proceedings, 23(1), 299
  • Muralidharan, R. (2004). A Framework for Designing Strategy Content Controls. International Journal of Productivity and Performance Management, 53(7), 590-601.
  • Pearce, J.A and Robinsons, R.B, (2000). Strategic Management: Formulation, Implementation and Control. USA: Mc Graw-Hill.
  • Preble, J.F. (1992). Towards a Comprehensive System of Strategic Control. Journal of Management Studies, 29(4), 391-408
  • Scheryogy G. and H.Steinmann, (1987). Strategic Control: A New Perspective. Academy Of Management Review. No 12, 1, Pp. 91-103.
  • Scifres, S. E. (2002). An interpretive perspective on role of strategic control in triggering strategic change. Journal of Business Strategies, 19(3); 2-25
  • Tavakoli, I., Perks, K.J. (2001). The development of a strategic control system for the management of strategic change. Strategic Change, 10(5), 297-305.
  • Zéman, Z (2019). The Extended Functions of Strategic Controlling in Relation to the Value Creation of Sustainable Development, Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, 8(1), 47-52