توانایی مدیریتی، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، نویسنده مسئول

چکیده

مدیران عالی به‌دلیل دسترسی به اطلاعات درونی و محرمانه شرکت، انتظار ‌می‌رود دارای درک بیشتری از کسب و کارشان باشند که این امر موجب ‌می‌شود آنها برآوردها و قضاوت‌های بهتری را انجام دهند. بنابراین، موضوع اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر گزارشگری متقلبانه است. همچنین، نقش ارتباطات سیاسی بر تاثیر توانایی مدیریتی در گزارشگری متقلبانه مورد بررسی قرار خواهدگرفت. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از 95 شرکت از ‌شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از منظر هدف، توصیفی‌، از منظر راهبرد پژوهش، کمی‌، از منظر رویکرد، تجربی و از منظر راهکار، میدانی و کتابخانه‌ای است. برای آزمون فرضیه‌ها، از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج آزمون‌های انجام شده نشان می‌دهد رابطه توانایی مدیریتی ‌شرکت‌ها و گزارشگری متقلبانه معکوس است. همچنین ارتباطات سیاسی نتوانست در سطح معناداری بر رابطه بین توانایی مدیریتی و گزارشگری متقلبانه تاثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial ability‌, political connections and fraudulent financial reporting

نویسندگان [English]

 • Ali Lal bar 1
 • Mohsen Hassani 2
1 Ph.D. and Academic Member of Islamic Azad Universi
2 Ph.D. and Academic Member of Payame Noor University, and responsible author
چکیده [English]

Top executives are expected to have a better understanding of their business because of access to the company 's insider and confidential information, which will enable them to make better estimates and judgments. The main topic of this research is to examine the effect of managerial ability on fraudulent financial reporting. The role of political connections on the impact of managerial ability on fraudulent financial reporting was also examined. For this purpose, an example of 95 companies of listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 2009 to 2018 was investigated. The present research is descriptive from the point of view of purposefulness, quantitative from the strategic point of view, empirical from the perspective of approach and from the perspective of solution, field and library. To test the hypotheses, logistic regression is used. The results of the tests show that the relationship between managerial capability and fraudulent financial reporting is reversed. Also‌، political connections failed to significantly affect the relationship between managerial ability and fraudulent financial reporting

کلیدواژه‌ها [English]

 • managerial ability‌
 • fraudulent financial reporting‌
 • political connections
 • الف. منابع فارسی

  • ابراهیمی‌کردلر‌، علی و رحمانی پیچا‌، نوراله (1395)، بررسی رابطه توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی‌، 8(32)‌، 36-53.
  • تامرادی‌، علی و رستمی‌نیا‌، رضا (1397)، بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی‌، 2(3)‌، 1-16.
  • حسن‌زاده‌، سمیرا‌ و محسنی‌، عبدالرضا (1397)، ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در ‌شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار‌، 9(34)‌، 273-291.
  • حقیقت‌، حمید و‌، علوی‌، سیدمصطفی (1392)، بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام، پژوهش‌های حسابداری مالی‌، 5(1)‌، 1-12.
  • رضازاده‌، جواد‌ و ‌آشتاب‌، علی (1389)، رابطه‌ی دقت پیش‌بینی سود و بازده سهام ‌شرکت‌های جدید‌الورود به بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصاد کلان‌، 10،1(37)‌، 55-76.
  • فرج زاده دهکردی‌، حسن‌ و آقایی‌، لیلا (1394)، سیاست تقسیم سود و گزارشگری مالی متقلبانه، مطالعات تجربی حسابداری مالی‌، 12(45)‌، 97-114.
  • قادری‌، کاوه‌، قادری و صلاح الدین (1396)، تحلیل بیش‌اطمینانی مدیران از عملکرد خود در ‌شرکت‌های متقلب، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی‌، 24(2)‌، 243-262.
  • نیکبخت‌، محمد رضا‌؛ دهقانی‌، علی اصغر؛ قوهستانی‌، سمانه (1396)، بررسی اثرگذاری قابلیت‌های مدیران، بر اطمینان بیش‌ازحد و نگرش در انتخاب راهبرد، پیشرفت‌های حسابداری‌، 9(2)‌، 151-178.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • An‌‌, W.‌‌, Xu‌،‌‌, Zhang‌‌, J. (2018). Resource constraints‌، innovation capability and corporate financial fraud in entrepreneurial firms. Chinese Management Studies‌, 12(1)‌‌, 2-18.
  • Ball‌،‌، & Shivakumar‌‌, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness. Journal of accounting and economics‌‌,39(1)‌‌, 83-128.
  • Demerjian‌‌, P.‌‌, Lev‌،‌‌, & McVay‌‌, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management science‌‌, 58(7)‌‌, 1229-1248.
  • Habib‌‌, A.‌‌, Hasan‌،M. (2017). Managerial ability‌‌, investment efficiency and stock price crash risk. Research in International Business and Finance‌‌, 42‌‌, 262-274.
  • Haji-Abdullah‌‌, N.M.‌‌, Othman‌،‌‌, Marzuki‌‌, M.M. (2017). Non-audit services‌‌, audit opinion‌، cultural‌‌, affiliated directors and fraudulent financial reporting: Evidence from Malaysia. Advanced Science Letters‌‌, 23(1)‌‌, 665-669.
  • Kamarudin‌‌, K.A.‌‌, Ismail‌‌, W.A.W.‌، Kamaruzzaman‌,،A. (2018). Board members diversity and financial statements fraud: malaysian evidence. In State of the Art Theories and Empirical Evidence (pp. 165-183). Springer‌‌, Singapore.
  • Plumlee‌‌, M.‌‌, & Yohn‌‌, T. L. (2010). An analysis of the underlying causes attributed to restatements. Accounting Horizons‌‌, 24(1)‌‌, 41-64
  • Rahman‌‌, R.A.‌، Sulaiman‌‌, S.‌‌, Fadel‌‌, E.S.‌‌, Kazemian‌‌, S. (2016). Earnings management and fraudulent financial reporting: The Malaysian story. Journal of Modern Accounting and Auditing‌‌, 12(2)‌‌, 91-101.
  • Wang‌،‌‌, Chen‌‌, M. H.‌، Chin‌، C. L.‌‌, & Zheng‌‌, Q. (2017). Managerial ability‌‌, political connections‌‌, and fraudulent financial reporting in China. Journal of Accounting and Public Policy‌‌, 36(2)‌, 141-162.