شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای شریک راهبردی شدن منابع‌انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تهران شمال (به‌عنوان قطب پدافند ‌غیرعامل کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، نویسنده مسئول

2 استاد دانشکده علوم اداری دانشگاه امین

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

توجه به منابع‌انسانی و توسعه و توانمندسازی آن که ارزشمندترین سرمایه سازمانی به‌شمار می‌آید و محور توانایی و دانش‌افزایی در کلاس جهانی است، موید این واقعیت است که انسان به‌عنوان شریک تعیین کننده و موثر در ‌سازمان‌ها، مورد توجه قرار گرفته و توسعه منابع‌انسانی، موجب توسعه سازمان است. حال با توجه به اینکه منابع‌انسانی شایسته‌، مزیت رقابتی هر سازمانی به‌شمار می‌آید و واحد منابع‌انسانی در رشد و نمو این مزیت نقش اساسی دارد، شریک راهبردی شدن منابع‌انسانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته شده است. به‌خصوص برای دانشگاه مرتبط با علوم‌نظامی‌که عمدتا دانشجویان آنها در راستای سیاست‌های حوزه ماموریت دانشگاه، پژوهش می‌کنند، مسئله راهبرد و توسعه منابع‌انسانی اهمیت دو چندان دارد. هدف این مقاله شناسایی مؤلفه‌های شریک راهبردی شدن منابع‌انسانی برای دانشگاه آزاد تهران شمال به‌عنوان قطب پدافند ‌غیرعامل، با رویکرد دلفی است. در این راستا با مطالعه جامع ادبیات موضوع، مولفه‌های شریک راهبردی شدن منابع‌انسانی شناسایی شده و برای بومی‌سازی آنها از رویکرد دلفی استفاده شده است تا توافق خبرگان در مورد شاخص‌ها مبنای تصمیم‌گیری باشد. در این راستا 27 شاخص پر تکرار از مرور ادبیات و مدنظر خبرگان شناسایی شد و با استفاده از  نظر 23 خبره و طی 3 دور انجام فرآیند دلفی، 15 معیار نهایی جهت شریک راهبردی شدن منابع انسانی احصا شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize components of the HR strategic partner Islamic Azad University, North Tehran Branch as a hub of civil defense

نویسندگان [English]

 • ali tayyebirahani 1
 • Yousef Mohammadi Moghadam 2
 • Zahra Alipour darvish 3
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran, and responsible aut
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran.
3 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran.
چکیده [English]

Attention to human resources and its development and empowerment, which is considered the most valuable organizational asset and is the center of ability and knowledge enhancement in the world class, confirms the fact that human beings are considered as a decisive and effective partner in organizations and human resource development leads to organizational development. Is. Now, considering that decent human resources are the competitive advantage of any organization, and the human resources unit plays a key role in the development of this advantage. The strategic human resources partner of any organization is very important. The issue of strategy and human resource development is doubly important, especially for military-related universities, where students are mostly researching in line with the university's mission policies. The purpose of this paper is to identify the components of human resources strategic partnering for North Tehran Azad University as a passive defense hub, with the Delphi approach. In this regard, with a comprehensive study of the literature, the components of the strategic partner of human resources have been identified and the Delphi approach has been used to localize them so that the experts' agreement on the indicators is the basis for decision. In this regard, 27 repetitive indicators identified Literature review and expert opinion Using the opinion of 23 experts, it reached 15 final indicators during 3 Delphi rounds.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Resources Strategic Partner
 • Delphi Approach
 • الف. منابع فارسی

  • آرمسترانگ، میشل (1389)، دستنامه مدیریت منابع‌انسانی، ترجمه پهلوانیان. حسین و همکاران، تهران، نیکوروش.
  • اولریش، دیود (1388)، رهبری منابع‌انسانی، ترجمه قلیچ لی، بهروز، موسسه مطالعات منابع‌انسانی.
  • برایان بکر، مارک هوزلید و دیو اولریش (1394)، ارزیابی متوازن منابع‌انسانی، مترجم مسعود بینش، افشین دبیری، رضا قرائی‌پور، آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
  • دهقانی، مسعود؛ یعقوبی، نور محمد؛ موغلی، علیرضا؛ وظیفه، زهرا (1398)، ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش، رهیافتی نو در مدیریت،11(37)
  • طیبی رهنی، علی (1400)، شریک راهبردی کسب و کار شدن منابع‌انسانی، تهران. نشر سها
  • مشایخی، علینقی؛ فرهنگی، علی اکبر؛ مومنی، منصور؛ علیدوست، سیروس (1384)، بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در ‌سازمان‌های دولتی ایران: کاربرد روش دلفی، تهران: پژوهش‌های مدیریت در ایران، 9(20)
  • نیاز آذری،کیومرث و تقوی یزدی، مریم (1396)، بررسی ارتباط دانشگاه کارآفرین با ابعاد و مولفه‌های آینده نگاری و تولید علم، تهران: نوآوری‌های مدیریت آموزشی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Caroline Miller.(2020). The Role and Responsibilities of a Human Resources Business Partner.bizlibrary
  • Currie, G., & Procter, S, (2001). Exploring the relationship between HR and middle managers. Human Resource Management Journal, 11(3), 53-69
  • Erik van Vulpen.( 2021). The HR Business Partner: A Full Guide Academy to innovation Hr  
  • Guest, D, & Bos-Nehles, A, (2013). Human resource anagement and performance, the role of effective implementation. In Human resource Management and Performance (5th ed): Achievements and Challenges pp. 79-96
  • Ikenna Njemanze (2016). What Does Being a Strategic HR Business Partner Look Like in Practice, Cornell University ILR School
  • McCracken & Wallace (2014). Human Resources (HR) as a Strategic Business Partner, Value Creation and Risk Reduction Capacity, International Journal of Human Resource Studies, ISSN 2162-3058.
  • Merriam, Sh. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
  • Rasmussen. t Ulrich, D.(2015). Learning from practice: How HR analytics avoids being a management fad. Organizational Dynamics, 44(3).
  • Sang L, (2009). Human Resource Competencies: An Empirical Study on the HR Professionals in the Manufacturing Sector in Malaysia, E- Journal of Business and Economic, Issues 3(1), pp. 23-47.
  • Schmidt R.C. (1997). Managinig Delphi surveys using nonparametric statistical techniques, Decision Sciences, 28 (3).
  • Sekaran, U. and Bougie, R, (2010). Research Methods for Business, A Skill Building Aroach, John Wiley and Sons.
  • Stewart, G. L. & Brown, K. G, (2009). Human Resource Management: Linking Strategy to Practice. NewYork: John Wiley
  • Ulrich, D. Brockbank, W (2005). The HR Value Proposition, The RBL Institute, The Society For Human Resource Management.
  • Ulrich, D., Brockbank, W., & Johnson, D, (2012). The role of strategy architect in the strategic HR organization. People and Strategy, 32(1) pp 14- 23.
  • Ulrich, D, Brockbank, W, Johnson, D. Sandholtz, K., and Younger. (2008). HR competencies: mastery at the intersection of people  and business, The RBL Institute, The Society For Human Resource Management.