ارائه الگوی راهبردی اداره امور جوانان بر اساس گفتمان ولایت فقیه، قانون اساسی و تجارب جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول )

چکیده

انقلاب اسلامی ایران اندیشه علمی و نگرش بنیادین تازه ای را در رابطه با تحول و تغییر سطح نگرش زیستی و معنویتی به جهان با دو شاخصه برجسته اسلامی – ایرانی ارائه داده بدین ترتیب در رابطه با منابع انسانی در زمینه مباحثی چون زن و جوان، مبنای نظری ویژه ای شکل گرفته و یک الگوی جدید و مستقل حکومتی و حاکمیتی ارائه شده که ایده جوان و انقلاب اسلامی از وجوه برجسته آن محسوب می شود. در این مقاله ضمن تعیین شکاف بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود در زمینه اداره امور جوانان در صدد ارائه الگوی راهبردی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه و ارائه برخی پیشنهادات کاربردی برای اصلاح امور هستیم. سوال اصلی این تحقیق ارائه الگوی راهبردی اداره امور جوانان بر اساس اندیشه و گفتمان ولایت فقیه و رویکردهای قانون اساسی(ارکان جهت ساز) و تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران در این حوزه (ابعاد مدیریتی) است. در این تحقیق مطالعه کتابخانه­ای و استناد به نظرات خبرگان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

 • صحیفه نور(مجموعه 22 دو جلدی)، مجموعه رهنمودهای امام خمینی(ره)، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، سالهای چاپ 1361 تا 1371
 • راهنمای دوره 22 جلدی صحیفه نور، ناشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سازمان چاپ و انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول پائیز 1372
 • وصیت‌نامه الهی سیاسی امام خمینى(ره)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، تهران 1368
 • بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در پایگاه اینترنتی http://www.khamenei.ir/
 • باقرزاده، محمدرضا، قانون اساسی ج.ا.ا. و مطالبات جوانان- حقوق عمومی، دولت و جوانان، مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم انسانی، دانشگاه امام صادق ع،تهران 1390
 • پروژه تحقیقاتی الگوی توسعه ایرانی–اسلامی، راهبردبومی، اردیبهشت 1389 - شماره 104
 • پیغامی، عادل،‌‌‌گـفت‌و‌ گوی علمی - الگوی پیشرفت«اسلامی ایرانی» رویکردها و راهبردها، راهبرد بومی، اردیبهشت 1389 - شماره 104.
 • خرمشاد، محمد باقر، علی‍پور،رضا، راهبردهای فعال سازی جوانان در راستای ارتقای اقتدار ملی ج.ا. ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سیزدهم شماره۴۹، بهار ۱۳۹۴
 • ربیعی، علی. اسماعیلی، معصومه(۱۳۸۹). مطالعۀ پیمایشی دربارة اعتباررسانه های خبری در میان شهروندان تهرانی در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعداز انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ششم، شماره ۱۹، تابستان.
 • دبیرخانه شورایعالی جوانان، وزارت ورزش و جوانان(تیر 1392)، مجموعه مصوبات شورایعالی جوانان (مجموعه مصوبات جلسات یکم تا سی و پنجم).
 •  صادقی، رسول (اسفند1391) تغییرات ساختار سنی جمعیت و فرصت پنجره جمعیتی، مجموعه مقالات همایش ملی جمعیت، تعالی و راهبردها، دسترسی از اینترنت مورخ 15/11/1397:
https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/majmuemaghlat.pdf

 • مرکز آمار ایران(1391)، نتایج  سرشماری نفوس و مسکن سال 1391، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز آمار ایران.
 • مکارم شیرازی، حمید(1383) غرب زدگی جوانان، نشر سازمان تبلیغات اسلامی ، تهران
 • نتایج آمارگیری نیروی کار پاییز1391، ریاست جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، مرکز آمار ایران
 • نصرتی کردکندی، پرویز، ارکان جهت‌ساز استراتژیک سازمانی چیست؟پایگاه اینترنتی روزنامه دنیای اقتصادتاریخ چاپ 9/9/1395 تاریخ مشاهده 16/11/1397، در آدرس:
 • https://donya-e-eqtesad.com/ ارکان جهت‌ساز استراتژیک سازمانی چیست-24/108122- بخش مدیران
ب. منابع لاتین

 • Roudi Fahimi, Farzaneh (july 2011). Percent Change in the Number of Youth  2010-2040, Presentation by of The Population Reference Bureau. Retrieved from https://www.prb.org/
 • Roudi Fahimi, Farzaneh (June 2015). Can a Nuclear Deal Help Iran’s Young Labor Force? Retrieved from https://www.prb.org/iran-laborforce-wilson-center/
 • Salehi-Isfahani, Djavad (August 2010), Iranian Youth in Times of Economic Crisis: Working Paper, Dubai Initiative, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, Retrieved from https://www.brookings.edu/research/iranian-youth-in-times-of-economic-crisis.
 •  Cincotta, Richard& Sadjadpour, Karim (December 2017) Iran in Transition: The Implications of the Islamic Republic’s Changing Demographics, Retrieved from http://politicaldemography.org/wp-content/uploads/2017/12/Cincotta-Sadjadpour_Iran_in_Transition_Final.pdf.