دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1396 (بهار1396) 
4. تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم‌انداز 1404

صفحه 110-139

علی اصغر پورعزت؛ فاطمه فتحی؛ طیبه عباسی؛ عادله امیری سوادرودباری