مقاله پژوهشی:ارائه الگوی کارآمد تامین‌اجتماعی در نیروهای مسلح با رویکرد تحولی با تاکید بر نظام بازنشستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی -نویسنده مسئول

2 دانشیار مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی .

چکیده

دراین پژوهش، برای دستیابی به الگوی کارآمد نظام بازنشستگی نیروهای مسلح، اقدام به آسیب شناسی وضع موجود، شناسایی عوامل شکل دهنده نظام بازنشستگی مطلوب و تبیین نحوه ارتباط نظام بازنشستگی مطلوب، شده است. جامعه آماری پژوهش، سه دسته می‌باشند: الف-جامعه اسنادی با مطالعه 200سند معتبر داخلی و خارجی؛ ب- نمونه اعتبار سنجی، به تعداد 40 نفر از خبرگان مختلف جهت تایید مدل تحقیق؛ ج- نمونه آماری، به تعداد100 نفر از بازنشستگان برای سنجش تحلیل نظر ذینفعان. روش تحقیق، آمیخته می‌باشد. بر اساس یافته‌های پژوهش، درون‌دادهای نظام بازنشستگی مطلوب با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گری پیشران‎ها، به ترتیب برفرآیندها، پیامدها و دستاوردهای نظام بازنشستگی مطلوب، تاثیرگذار می‌باشد. اما فرآیندهای نظام بازنشستگی مطلوب با در نظر گرفتن نقش پیشران‎های مختلف نوظهور بر برون‌دادهای نظام بازنشستگی مطلوب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تاثیرگذار نمی‌باشد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که اولویت‌های مهم ابعاد مدل نظام بازنشستگی مطلوب برای آینده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از دیدگاه خبرگان مختلف، به ترتیب عبارتند از:1-فرآیندها2-درون‌دادها 3- برون‌دادها 4- پیشران‎ها 5- پیامدها و دستاوردها. بر اساس نتایج به دست آمده تحلیل نظر ذینفعان الگو، می‌توان گفت که شکاف بسیار زیادی میان فاصله و عملکرد نظام تامین‌اجتماعی فعلی وجود داشته و اولویت الزامات لازم برای رفع شکاف‌های موجود در اجرای فرآیندها و الزامات بهینه‌سازی نظام بازنشستگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را از نظر جمعی از بازنشستگان منتخب، می‌توان چنین بیان کرد:1- الزامات خدمات مختلف رفاهی و معیشتی 2- الزامات درمانی3- الزامات نظام بازنشستگی 4-الزامات مدیریتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Submitting an Effective Model of Social Security for the Islamic Republic of Iran Armed Forces with a transformative Approach with Emphasis on the Pensionary System .

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Lotfian karim 1
 • Mohammad Hassan Bagheri 2
1 PhD student of futures studies, Supreme National Defense University and Corresponding Autor
2 Assistant Professor of Supreme National Defense University
چکیده [English]

In this study to achieve an effective model of the retirement system, the pathology of the status quo was identified, identifying the constituents of the optimal retirement system, and explaining how the optimal retirement system was related. The statistical population a) Document society with study of 200 valid internal and external documents b) Sample community validation of 40 different experts to confirm the research model. C) Assessment society with 100 retirees to assess stakeholder analysis. According to the research findings, the impact of favorable retirement system inputs, considering the moderating role of driver forces affects the processes and outcomes and Impacts of the favorable retirement system. Understanding the role of different emerging driver forces on the desired retirement Islamic Republic of Iran's Armed Forces, is not impressive. The findings of this study showed that the important priorities of the dimensions of the optimal retirement model  of the Islamic Republic of Iran's Armed Forces are: 1-Processes-2-Inputs-3-Outputs-4- driver forces -5 Outcomes and Impacts. Based on the results obtained from the analysis of the model stakeholders' viewpoints, it can be concluded that there is a large gap between the current and the functioning of poensionary system Some of the selected retirees can be stated as follows: 1- Requirements of various welfare and living services 2- Health Care requirements 3- Pensionary requirements 4- Management requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social security
 • Armed Forces of the Islamic Republic of Iran
 • Pensionary System
 • Effective Model
 • Transformative Approach
 • الف. منابع فارسی

  • بهدادفر، محمد رسول (1395)، ارائه الگوی راهبردی در امور بازنشستگان نیروهای مسلح از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • پارسامهر، تقی (1394)، تحلیل گفتمان خط مشی‌های عمومی مرتبط با بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران و ترسیم آینده‌های بدیل، رساله  دکتری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین -دانشکده علوم اجتماعی.
  • پناهی، بهرام (1383)، تاریخچه تامین‌اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی،تهران.
  • تحویلی،مسعود (1395)، نظارت و کنترل کارآمد در سازمان : ویژگی‌ها و چارچوب ها، تبیین الگوی بهینگی شرکت توسعه بورس کشور، واحدتحقیق و توسعه شرکت بورس کشور.
  • تقی نتاج، غلامحسن (1386)، بررسی علل عدم کفایت نقدینگی کسور بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح،فصلنامه مصباح، دانشگاه جامع امام حسین(ع).
  • جلیلی، طیبه؛ مسلمی، رضا (1393)، " شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تسهیل اجرای نظام بازنشستگی چند لایه، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، تابستان 1393, دوره  29.
  • حیدری، علی(1383)، تحلیل کلی بر سیر قطور ساختاری تامین‌اجتماعی، فصلنامه تامین‌اجتماعی، سال چهارم، شماره11.
  • حیدری، علی(1396)،رصد نظام نوین رفاه و تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح، مرکزتحقیقات دفاعی س.ک.ن.م.ج.ا.ا.
  • خوش‌سپهر، زهرا؛ قاسمی حمیدرضا؛ ملکی، محمدحسن (1395)، ارائه‌ی چارچوبی برای سنجش شکست‌ناپذیری سازمان با رویکرد AHP و COPRAS خاکستری (مورد مطالعاتی گروه صنعتی گلریز قم)، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، دانشکده مدیریت و حسابداری.
  • رسولیان، محسن (1396)، نگاهی به مشکلات فعلی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پانل های برگزاری شده توسط میز بازنشستگی، گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تاریخ 21 دی ماه 1396.
  • زینعلی، محمد؛ رستمی نیا، محمد اسماعیل (1394)، بررسی ویژگی‌های یک سازمان سالم، انتشارات پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم.
  • ساتا (1393)، نظام جامع خدمات تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، معاونت طرح و برنامه و بودجه  سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح، مدیریت برنامه‌ریزی راهبردی.
  • سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری.
  • سیمور، م، لیپست (1374)، مشروعیت و کارآمدى، ترجمه رضا زبیب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، شماره ۱۸ خرداد و تیر۷۴، ص ۱۱.
  • شیبانی اصل، ناصر (1385)، نظام بازنشستگی ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،تهران.
  • شیبانی، صابر(1386)، گزارش طرح های مطالعاتی رصد طرح های مطالعاتی نظام بازنشستگی نیروهای مسلح و ارائه سناریوی مطلوب اصلاحات، دفتر تحقیقات و نوآوری سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح.
  • صالحی، سیده آلاء؛ سید نقوی، میرعلی؛ قربانی زاده، وجه الله (1394)، تأثیر سیاست‌های منابع انسانی بر آینده تاب‌آوری سازمانی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان.
  • عرفانی راد، بهرام (1394)، تبیین رویکرد تامین‌اجتماعی در دولت اسلامی و نقش آن در خنثی سازی تهدیدات نرم اقتصادی،  رساله دکتری، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی  دانشگاه جامع امام حسین(ع)، استادر اهنما:دکتر الیاس نادران.
  • قاضی پور، توحید (1395)، ارائه الگوی راهبردی اداره امور نظام تامین‌اجتماعی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • لطفیان کریم، ابراهیم(1396)، سه قانون عملکرد در بازنویسی آینده زندگی و سازمان شما، چاپ دفتر تحقیقات کاربردی سرمایه‌های انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
  • مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(1395)، مدیریت اسناد و آرشیو کتابخانه ای.
  • مصاحبه  های مختلف صورت گرفته شده توسط پژوهش‌گر با خبرگان  و بازنشستگان مختلف کشوری و لشگری (1398-1393).
  • مظفر، عباس (1393)، تحلیل وضعیت فعلی صندوق های بیمه بازنشستگی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  • ممی زاده، جعفر (1387)، مدیریت سازمان‌های آینده، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

  ب. منابع لاتین

  • Beard, K S, Hoy, W, K., Hoy, A W.(2009). Academic Optimism of Individual Teachers: Confirming a New Construct, The Ohio State University.
  • Clyton, Berwyn. & Others.(2008). Structures and cultures: A review of the literature, Australian Government.
  • Dale S. Deardorff DM.& Greg, Williams(2006). Synergy Leadership in Quantum Organizations,Fesserdorff Consultants.
  • E.von Bonsdorf,Monika(2010 ). intentions early retirement and continuing to work among middle aged  and older employees. university of Jyvaskyla.Finish.